Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Kumppanuussopimus Taito Itä-Suomi ry:n kanssa

MliDno-2017-2574

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia, kumppanuussopimuksia ja käyttövarausmäärärahaa varten yhteensä 759 000 euron määräraha. Tarkat määrärahat vahvistetaan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmassa tammi-helmikuussa 2018. Osa avustuksista liittyy pysyväisluonteisiin toimintoihin ja jokavuotisiin tapahtumiin Mikkelissä. Osa näistä avustuksista on jo aiemmin muutettu kumppanuussopimuksiksi.

Taito Itä-Suomi ry:n kanssa solmitaan kumppanuussopimus vuosille 2018–2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 36 000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Taito Itä-Suomi ry:n kanssa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ilmoitti olevansa esteellinen (yhdistyksen hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anne Ossi/Taito Itä-Suomi ry, Anniina Laaksonen/Taito Itä-Suomi ry, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki,

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat