Kaupunginhallitus, kokous 18.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 A1-Palvelukuljetus Oy:n oikaisuvaatimus - vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetusten kilpailutus

MliDno-2017-1837

Kuvaus

A1-Palvelukuljetus Oy on jättänyt oikaisuvaatimuspyynnön koskien vammais- ja sosiaalihuoltolain kohteen 1B ja 7 mukaisten kuljetusten hankintapäätöstä. Valittaja A1-Palvelukuljetus Oy vaatii Taksiliikenne Tanttu Oy:n tarjouksen hylkäämistä tarjouspyynnön vastaisena, koska Taksiliikenne Tanttu Oy on tarjonnut samalla 1 auton joukkoliikenneluvalla kahteen kohteeseen, esteetön tila-auto Mikkeli ja päiväauto Mikkeli.
Tarjouspyynnössä on maininta: ”Tarjoukset tulee jättää kohteittain kohdennettuna. Tarjouksissa edellytetäänyksittäisten autojen tarjouksia. Autoilija saa jättää vain yhden tarjouksen/auto/kohde. Yhteen kohteeseen tarjottua autoa ei voi tarjota muihin kohteisiin. Mikäli liikennöitsijällä on useampi auto/kohde, tulee tarjous tehdä autokohtaisesti.

Taksiliikenne Tanttu Oy:ltä on pyydetty lausunto. Lausunnossaan Tanttu Oy vetoaa tarjouspyynnössä mainittuun kohtaan: "Mikäli liikennöitsijä on hakenut liikennelupaa automääränsä lisäämiseen, hänen tulee esittää uusi lupansa ostajalle viimeistään 14 päivän kuluessa ostoliikennesopimuksen allekirjoittamisesta." Hänen näkemyksensä mukaan, Taksiliikenne Tanttu Oy:llä oli oikeus osallistua ja tehdä tarjous kahteen kohteeseen. Uudet joukkoliikennelupahakemukset ovat olleet vireillä ennen tarjouskilpailun päättymistä.

Tarjouksessaan Taksiliikenne Tanttu Oy on jättänyt tarjouksen kahteen kohteeseen 1 B ja 7 ja tarjouksen liitteenä on ollut 1 auton joukkoliikennelupa. Tarjouspyynnössä on kuitenkin annettu mahdollisuus esittää liikennelupa 14 vrk kuluessa ostoliikennesopimuksen allekirjoituksen päivämäärästä, joten Taksiliikenne Tanttu Oy:n tarjous ei tältä osin ole tarjouspyynnön vastainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hylkää A1-Palveluliikenne Oy oikaisuvaatimuksen Taksiliikenne Tanttu Oy:n tarjouksen hylkäämisestä tarjouspyynnön vastaisena ja pitää 27.11.2017 § 182 hankintapäätöksen voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kyytineuvo, asianosaiset

Muutoksenhaku

Valituskielto

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Käsitellyt asiat