Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 468 Henkilöstöjohtajan viran auki julistaminen, hakuajan jatkaminen

MliDno-2018-2488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöjohtaja Titta Saksa on 27.11.2018 päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 16.12.2018.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan eron henkilöstöjohtajan virasta myöntää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää henkilöstöjohtaja Titta Saksalle eron henkilöstöjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkkin päättyy 16.12.2018.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa henkilöstöjohtajan viran auki haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 4.1.2019 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Pekka Pöyryn, Juha Vuoren ja Petri Pekosen kannattamana, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo 15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jyrki Koivikon esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä (Jarno Strengell, Jenni Tissari, Minna Pöntinen, Markku Aholainen) ja 7 ei-ääntä (Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen). Puheenjohtaja totesi, että Jyrki Koivikon esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Markku Aholainen ja Jarno Strengell jättivät eriävän mielipiteen.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Titta Saksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 445, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan haettavaksi 10.12.2018 lukien siten, että hakuaika päättyy 21.12.2018 klo 15.00 ja hakuilmoitus julkaistaan vain kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. (10.4.2015/419).

Koska kaupunginhallituksen päätös sisältää vain 12 arkipäivää, viran hakuilmoituksessa hakuaika on laitettu päättymään torstaina 27.12.2018 klo 15.00. Hakuilmoitus on ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla kaupungin verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että henkilöstöjohtajan viran hakuaika on 10.12.2018 - 27.12.2018 klo 15.00 välinen aika.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Soilen Kuitusen kannattamana, että henkilöstöjohtajan viran haku tulee olla avoin, kaupungin normaalien käytäntöjen mukainen ja kaikille hakijoille tasapuolinen, joten 3.12.2018 kaupunginhallituksen kokouksen pohjaesityksen mukaisesti, kaupunginhallitus päättää jatkaa henkilöstöjohtajan viran hakuaikaa 4.1.2019 klo 15.00 asti.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Armi Salo-Oksa, Petri Pekonen, Juha Vuori, Pekka Pöyry, Jyrki Koivikko, Liisa Ahonen, Kirsi Olkkonen) ja 4 ei ääntä (Soile Kuitunen, Jarno Strengell, Markku Aholainen, Minna Pöntinen).

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus nimesi haastatteluryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtajat,​ kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan.

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat