Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

§ 220 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

MliDno-2022-2031

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Mikkelin kaupunginvaltuuston valtuutettua  Jussi Marttista  epäillään rattijuopumuksesta.  Rattijuopumukseen voi syyllistyä alkoholin vaikutuksen alaisena, huumausaineiden vaikutuksen alaisena tai muun huumaavan aineen alaisena, kun kuljettajan kyky ajoneuvon kuljettamiseen on huonontunut. Marttinen on julkisuudessa myöntänyt kannabiksen käytön, mutta kiistänyt rattijuopumuksen.

Marttinen toimii Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä ja Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymävaltuuston/hallituksen varajäsenenä. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat yhdessä todenneet, että Marttisen luottamus näihin kunnallisiin toimielimiin tulee selvittää.

Luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden säädetään kuntalain 34 §:ssä. Lainkohdan mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteista.

Valtuuston epäluottamus voi kohdistua vain osaan toimielimen jäsenistä. Erottamispäätös koskee kuitenkin kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä, myös varajäseniä, joihin sovelletaan kuntalain 31 §:n 3 momentin mukaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.

Erottaminen epäluottamuksen perusteella voi kohdistua myös luottamushenkilöihin, jotka jäsenkunnan valtuusto on valinnut kuntayhtymän toimielimeen, esimerkiksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon tai -hallitukseen.

Asia luottamushenkilön erottamisesta kesken toimikauden tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevissa asioissa. Kun luottamushenkilön erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta ja Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymähallitus valtuuston luottamusta.
  2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
  3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
  4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
  5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, ovatko Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta ja Etelä -Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän yhtymähallitus menettäneet valtuuston luottamuksen ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.