Kaupunginhallitus, kokous 16.5.2022

§ 216 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Jokikatu 9

MliDno-2021-3733

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö- ja kaupunkirakenneyksikkö lähettää otsikossa mainitun 17. päivänä tammikuuta 2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Muutos koskee Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelia 11, tonttia 270.

Asemakaavan muutoksella muodostuu 3. kaupunginosan kortteli 11 osa, tontit 2 ja 3. Alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako.

Suunnittelualueen kuvaus

Kaava-alue sijaitsee Kalevankankaan kaupunginosassa noin kilometrin etäisyydellä keskustasta luoteeseen. Alue sijaitsee paikallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä, Jokikadun kerroksellisen kaupunkikuva. Suunnittelualueella sijaitsee lääninarkkitehti Armas Rankan suunnittelema jugendtyylinen asuinrakennus, joka on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Rakennus on valmistunut vuonna 1912. Rakennuksella on rakennushistoriallisia, historiallisia ja maisemallisia arvoja. Kohde on kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 1588 m2. Voimassa olevassa kaavassa alue on asuinkerrostalojen korttelialuetta, jolle on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 1100 k-m2, kerrosluvun ollessa kolme (III).

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kaupunkikuvan täydentäminen paikkaan sopivalla tavalla, ottaen huomioon yleiskaavan mukainen rakennussuojelukohde ja paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö, Jokikadun kerroksellinen kaupunkikuva. Siksi yhtenä asemakaavan laadullisena tavoitteena on alueen laadukas suunnittelu.

Tavoitteena on kaavaratkaisu, jossa mahdollistetaan täydennysrakentaminen siten, että alueelle muodostuu mittasuhteiltaan, rakenteeltaan ja käyttötarkoituksiltaan tasapainoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Asemakaavan muutos edellyttää maankäyttösopimuksen (MRL 91 b §) tekemistä, mikäli pääkäyttötarkoituksen mukainen lisärakennusoikeus ylittää 500 k-m2.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavan muutos on tullut vireille 8.12.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on ollut nähtävillä 7.1.2022 asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä lausuntoa. Lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 5.

Kaavaratkaisun sisältö

Suunnittelualueelle on osoitettu kaksi käyttötarkoitusmerkintää, asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja erillispientalojen korttelialue (AO). Suunnittelualueen pinta-ala on 1588 m2 ja rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 1250 k-m2.

Asuinkerrostalon korttelialueelle on osoitettu viisikerroksisen (V) kerrostalon rakennusala, rakennusoikeutta 1100 k-m2. Paikoitusalue sijoittuu Jokikadun varteen, tontin länsireunalle.

Pysäköintinormi pihapysäköintinä 1 ap /130 k-m2, edellyttää 8 autopaikkaa. Vähintään 50% kiinteistön pysäköintipaikoista tulee sijaita kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä (enintään 50 metrin etäisyydellä). Kaikkien autopaikkojen tulee olla vähintään 300 metrin etäisyydellä kiinteistöstä.

Erillispientalojen korttelialueelle on osoitettu puolitoistakerroksisen (I½) omakotitalon rakennusala. Alueella sijaitseva asuinrakennus suojellaan. Rakennusoikeutta 150 k-m2, käytettyä rakennusoikeutta on n. 116 k-m2. Korttelialueelle on osoitettu autokatoksen / talousrakennuksen rakennusala.

Auton säilytyspaikat saa rakentaa sallitun rakennusoikeuden lisäksi.

Asemakaavalla nykyisestä korttelialueesta muodostuu kokonaisuus, joka täydentää Jokikadun rakennettua ympäristöä kaupunkikuvaan sopivalla tavalla. Uusia asuntoja alueelle rakentuu noin 15 kappaletta ja alueen väestömäärän arvioidaan kasvavan n. 30 henkilöllä. Uutta rakennusoikeutta muodostuu 150 k-m2:iä. Asemakaavamuutoksen mitoitustiedot on esitetty tarkemmin liitteessä 4.

Asemakaavan muutosehdotuksen kaavakartta on liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270  koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari - Savonlinnan museo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Mikkelin kaupunki: Vesilaitos, museotoimi sekä Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Nina Hurri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270  koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä asettaa sen julkisesti nähtäville, sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Riihisaari - Savonlinnan museo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut sekä Mikkelin kaupunki: Vesilaitos, museotoimi sekä Infra-aluepalvelut, maaomaisuus-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Minna Pöntinen ilmoitti olevansa esteellinen (isännöinti) ja poistui kokokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä ajalla 16.2. -21.3.2022. Asemakaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 9 muistutusta ja viranomaislausuntoa.

Riihisaari - Savonlinnan museo, Etelä-Savon pelastuslaitos, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli-Seura ja Telia Company antoivat lausunnot, jotka merkittiin tiedoksi.

Muistutuksissa (2 kpl) otettiin esille kaavaehdotuksessa esitetty massoittelu, jota pidettiin liian korkeana ja epäsopivana naapurustoon nähden. Asemakaavan muutosta pidettiin myös kantakaupungin osayleiskaavan 2040 vastaisena. Muistuttajat esittivät asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Muistutuksissa esitettiin myös vaihtoehtoinen sijoittelu uudisrakennusmassalle.

Lausunnot ja vastineet ovat luettavissa kaavaselostuksen liitteestä 6.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole laadittu muutoksia palautteen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin kaupungin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270  koskevan asemakaavan muutoksen / Jokikatu 9.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.