Kaupunginhallitus, kokous 16.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ecosairilan asemakaava ja asemakaavan muutos

MliDno-2017-350

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 19. päivänä joulukuuta 2017 päivätyn asemakaavan- ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaupungin osittain omistama Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, ja siinä on luotu kokonaisvisio Metsä-Sairilan alueelle Mikkelissä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa EcoSairilaan kansallisesti merkittävä vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden kansainvälinen edelläkävijä.

Kokonaisvision mukaan EcoSairilaan kehitetään vihreän teollisuuden kasvukeskusta, jossa toimisi sekä ympäristöturvallisuuden ja -monitoroinnin vahvoja veturiyrityksiä että vihreän teollisuuden kasvuyrityksiä.

Kaupunki käynnisti Ecosairilan alueen kaavoituksen laatimalla Ecosairilan osayleiskaavan joka sai lain voiman 12.10.2017. Osayleiskaavan koko oli n. 560 ha josta valittiin ensimmäisenä asemakaavoitettavaksi Metsä-Sairilan jätekeskuksen eteläpuoliset, n. 126 ha alueet sekä Metsä-Sairilantie. Ecosairilan osayleiskaava toimii asemakaavaa ohjaavana kaavana ja asemakaavaehdotus lähinnä tarkentaa ja täsmentää osayleiskaavassa esitettyjä ratkaisuja sekä lain voiman saatuaan mahdollistaa rakennusluvan hakemisen. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu n. 390 000 k-m2.

Asemakaavaa on pääosin laadittu alueelle jolla ei ole aikaisemmin ollut asemakaavaa. Asemakaavaa muutetaan vuoden 2014 Metsä-Sairilan asemakaavan lounaisosan kohdalla sijoittamalla suojaviheralueelle (EV-1) polttoaineen jakeluaseman korttelialue (LH-1) joka soveltuu myös biopolttoaineille, sen lisäksi vähäinen osa suojaviheraluetta muutetaan katualueeksi. Kaakossa Metsä-Sairilantien linjausta tarkistetaan ja sen seurauksena uusi katuyhteys siirtyy hiukan etelään vapauttaen pienen palan liitettäväksi Metsä-Sairilan (EJ-1) korttelialueeseen.

Asemakaavaehdotuksessa kaduksi muuttuva Metsä-Sairilantien/kadun uusi linjaus pyrkii noudattamaan olemassa olevaa linjausta, mutta turvallisuuden parantamiseksi ja kapasiteetin nostamiseksi linjaukseen ja katualueen leveyteen on tehty tarkistuksia (1,85 MEur). Vanha tie jää uuden kadun viereen kevyen liikenteen väyläksi.

Polttoaineen jakeluaseman lisäksi Metsä-Sairilankadun viereen on osoitettu viisi korttelialuetta teollisuus- ja varastorakennuksille, näistä kaksi on merkitty (T-1) merkinnällä. Jätekeskuksen eteläpuolella on kaksi (T-2) korttelialuetta joille on mahdollista sijoittaa jätteenkäsittely- ja jalostuslaitoksia, mutta jätteiden loppusijoitusta kaava ei salli. Suurempaa (T-2) korttelia kiertää ohjeellinen ajoreitti ja nähtävillä oloaikana ratkaistaan korttelia palvelevan Katu B:n tarve. Idässä on teollisuus- ja varastorakennusten sekä energiahuollon korttelialue (T/EN) jonne voidaan sijoittaa biohiilipellettitehdas ja sitä tukevia toimintoja. Korttelissa on jo nyt ESE:n puuhakevarasto ja siihen liittyvää haketusta jotka toimivat erillisen luvituksen avulla.

Kaavalla on huomattava myönteinen vaikutus kaupungin elinkeinotoimintojen kehittämiseen ja laajenemiseen sekä yritysten toimintaedellytysten tukemiseen sekä työpaikkojen määrän kasvuun. Kaava mahdollistaa pinta-alan lisäyksen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla. Biokaasulaitoksen tuottamaa biokaasun jakelua varten Metsä-Sairilan portin länsipuolelle osoitetaan biopolttoaineen jakeluasemaa varten tarkoitettu korttelialue (LH-1). Voimassa olevan osayleiskaavan teollisuus- ja varastoalueen (T-3) laajennusmahdollisuus on huomioitu kaavaratkaisussa. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita on noin 77 ha eli noin 57 prosenttia koko kaava-alueen pinta-alasta.

Kaava-alueella ei sijaitse asuin- tai loma-asuntoja.

Alueella olevat liito-oravan elinympäristölle tärkeät ominaispiirteet ja elinympäristöjen väliset kulkuyhteydet säilytetään. Valtakunnallisesti arvokas kallioalue jää kaavarajauksen ulkopuolelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.2-13.3.2017 ja siitä saatiin 7 lausuntoa. Etelä- ja Pohjois-Savojen ELY-keskukset pitivät tärkeänä, että Ecosairilan osayleiskaava on lainvoimainen ennen asemakaavan hyväksymistä. Sen lisäksi tuotiin esille tarve selvittää kaavan vaikutuksia mm. lähiasutukselle ja liikenteeseen. Mikkelin kaupungin yhdyskuntatekniikka ja ympäristö toi esille hulevesien käsittelyn, liito-oravat, virkistysreittien saavutettavuuden. Metsä-Sairila Oy:n toiveesta T-2 korttelialueelle lisättiin ohjeellinen ajoyhteys. Etelä-Savon maakuntaliiton, Savonlinnan maakuntamuseon ja Etelä-Savon pelastuslaitosten lausunnot eivät johtaneet toimenpiteisiin tai heillä ei ollut huomautettavaa.

Yhteenveto lausunnoista vastineineen ovat kaavaselostuksen liitteenä 10.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) korttelin 1 osaa sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Fingrid Oyj, Lemminkäinen Oy, Savon Kuljetus Oy ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) korttelin 1 osaa sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskeva asemakaavan muutos ja asemakaava koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus, Metsä-Sairila Oy, Mikkelin Vesiliikelaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, asukasyhdistykset, Tornimäki Oy, Suomen Nuoriso-opisto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Fingrid Oyj, Lemminkäinen Oy, Savon Kuljetus Oy ja teleoperaattorit.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaavoituspäällikkö, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 16. päivänä huhtikuuta 2018 päivätyn asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaavaehdotus on käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 19.12.2017 ja kaupunginhallituksessa, joka päätti 8.1.2018 asettaa kaavan nähtäville ajalle 18.1.–19.2.2018.

Ehdotusvaiheesta saatiin 10 lausuntoa ja 1 muistutus. Kaikki lausunnot ja tarkat vastineet niihin ovat nähtävissä asemakaavan selostuksen liitteessä 12.

Lausunnot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitolla, Etelä-Savon pelastuslaitoksella, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla, Suomen turvallisuusverkko Oy:llä ja Savonlinnan maakuntamuseolla ei ollut huomauttamista kaavaehdotuksesta.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toi liikenteen osalta varautumisen tulevaan kasvuun ja sen vaatimaan yksityiskohtaisempaan liikennesuunnitteluun sekä huomautti, että Metsä-Sairilan kadun liikennetuotoksesta aiheutuvat kustannusvastuut ovat kaupungilla. Kaupunki viittasi omassa vastineessaan vaiheittaiseen rakentamiseen ja että suunnitteluun palataan, kun rakentaminen etenee kantatien liittymän eteläpuolisille alueille.

Kaupunkiympäristö totesi, että kaupungin tulee varautua yleisten alueiden kunnossapitoon yksityistien muuttuessa kaduksi ja että liittyminen kunnallistekniikkaan on sidottu puhdistamon valmistuminen vuonna 2020.

Fingrid Oy lausui, että rakennusrajan etäisyys 400/100 kV johdon keskilinjasta on 28 metriä ja että ”vaara-alue” merkintä ei sovellu kantaverkon voimajohtojen suoja-alueiden merkinnäksi. Kaupunki totesi, että voimajohtojen merkintätapa ja mitat tarkistetaan vastaamaan lausuntoa.

Metsäsairila Oy vaatii lausunnossaan uusiomaarakentamisen materiaalien hyödyntämisen rakennekerroksissa sekä uusiasfaltin käytö. Kaupunki toteaa, että kaava mahdollistaa ko. materiaalien käytön. Yhtiö esittää, että kaava-alueelta tulee varata yhtiölle mahdollisuus laajentaa toimintaansa. Kaupunki tarjoaa korttelia 4 laajennukselle sillä rajoituksella, että aluetta ei saa käyttää jätteiden loppusijoituspaikkana. Metsäsairila Oy toteaa, että uusituvan energian käyttö tulee ottaa huomioon ja että biokaasulle ja kaukolämmölle tulee olla omat putkivaraukset sekä biokaasun tankkauspaikka. Kaupunki toteaa, että biokaasun tankkauspaikka siirretään kokonaan pois kaava-alueelta kantatien tuntumaan. Yhtiö esittää, että laajat puisto- ja viheralueet tulee säilyttää ja että liikennesuunnittelussa tulee huomioida lisääntynyt henkilöauto- ja raskasliikenne, joka edellyttää kiertoliittymää. Kaupunki toteaa, että Metsäsairilan kadun linjausta ja siihen sijoittuvaa kiertoliittymää tutkitaan. Lopuksi Metsäsairila Oy esittää, että kaavan tulisi mahdollistaa kasvien viljely sisä- ja ulkotiloissa. Kaupunki toteaa, että kasvien viljely sisä- ja ulkotiloissa ei ole teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla ilman lisämääräystä tavoiteltavaa toimintaa, mutta vihermassan tuotanto sisätiloissa mahdollistetaan.

Ehdotuksesta saatiin yksi muistutus jossa kiinnitetään huomiota Iso-Palvasen vedenlaatuun ja kaatopaikan suunnalta siihen johtaviin valumavesiin ja että toiminnan laajentuessa on uusia toimijoita velvoitettava ennallistamaan järvialueet. Lisäksi todetaan, että Iso-Palvasen vesinäytteiden tuloksista ei ole informoitu. Kaupunki toteaa, että vesien seuranta ja ympäristövelvoitteet kuuluvat ympäristölupien piiriin. Muistutuksessa vaaditaan, että toiminnasta aiheutuvista haitoista maksetaan haitankärsijöille korvausta. Kaupunki toteaa vastineessaan, että korvauskysymyksiä ei ratkaista asemakaavalla.

Mitoitus

Päivitysten johdosta kaava-alueen koko supistui maltillisesti ja on nyt n. 135,7 hehtaaria. Kaavan kokonaisrakennusoikeus on n. 392 000 k-m² jolloin alueen tehokkuusluvuksi muodostuu ea=0,29.

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa ja –määräyksiä on päivitetty. Muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä eivätkä vaadi kaavan asettamista uudestaan nähtäville.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) korttelin 1 osaa sekä osaa suojaviher- ja tiealueesta koskevan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan / Ecosairila.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.