Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 532 Kehittämisalusta EcoSairila, yhteistyömallin luominen sinisen biotalouden osaamiskeskukselle (lisäpykälä)

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asiaa esittelevät Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen, Operon Group Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laitinen ja Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on strategiassaan sitoutunut panostamaan kehittämisalustoihin ja asettanut niille myös kunnianhimoisia tavoitteita. EcoSairilan kärjeksi rakennetaan vesiosaamisen keskusta Blue Economy Mikkeliä (BEM). Se yhdistää uuden jätevedenpuhdistamon testaus- ja kokeiluympäristön ja siihen liittyvän tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnan. Tällä luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.
 
BEM:n menestys tarkoittaa, että se houkuttelee yrityksiä ja luo ympärilleen merkittävää liiketoimintaa. Kriittiseksi menestystekijäksi on valmistelutyön aikana tunnistettu se, että kumppaniksi saadaan riittävän vahva veturiyritys, joka tähtää kansainväliseen vesiliiketoimintaan ja samalla voi tuottaa palveluita muille Mikkelin vesiosaamista hyödyntäville yrityksille. Veturiyrityksen sitouttamiseksi Mikkeli voi puolestaan tarjota referenssikohteen, jota yritys voi esitellä potentiaalisille asiakkaille sekä mahdollisuuden liiketoiminnan aloittamiseen paikallisesti. Tämä voidaan toteuttaa public-private-partnership (ppp)-mallilla. Esitetään, että Mikkeli käynnistää valmistelun sellaisen ppp-mallin kilpailuttamiseksi, jossa haetaan veturiyritystä tuottamaan kaupungille tehokkaita jätevedenpuhdistamon operointipalveluita sekä edistämään puhdistamon testaus- ja kokeiluympäristöä hyödyntävän uuden liiketoiminnan syntymistä. Valmisteluvaihe toteutetaan talven aikana ja päätös kilpailutuksen toteuttamisesta keväällä 2020. Kilpailutuksen jälkeen toteutusmallin ja kumppanien valinta tapahtuisi kesällä 2020.

Oheismateriaalina EcoSairila -Strategia 2019-2025. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vesiliikelaitos voi käynnistää yhteistyömallin kilpailutuksen valmistelun. Tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan erikseen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 503 jälkeen.

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Vesiliikelaitos/Reijo Turkki

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.