Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vammaisneuvoston varajäsenen nimeäminen eronneen tilalle

MliDno-2021-2478

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 28 § mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto asetetaan valtuustokaudeksi. Vammaisjärjestöjen valintakokous 1.9.2021 esittää edustajiksi vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Liukkonen Anneli, Mikkelin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
 2. Luusalo Pirkko, Etelä-Savon Näkövammaiset ry
 3. Hasanen Satu, Mikkelin Seudun Reumayhdistys ry
 4. Paasonen Sanna, Mikkelin Kuurojen Yhdistys ry
 5. Petäjämäki Timo, Mikkelin Seudun Invalidit ry ja Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry
 6. Hämäläinen Reijo, Etelä-Savon Ada ry
 7. Väisänen Kauko, Yhdenvertainen Etelä-Savo ry ja Akson ry
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Hurri Hanna-Noora, Etelä-Savon CP-Yhdistys ry
 2. Hänninen Pirjo, Etelä-Savon Näkövammaiset ry
 3. Ylijoki Henri,  Yhdenvertainen Etelä-Savo ry
 4. Pettinen Erkki, Akson ry
 5. Luntta Pirkko, Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry
 6. Rahikainen Ismo, Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry
   

Lisäksi valintakokous on päättänyt esittää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Kauko Väisästä ja varapuheenjohtajaksi Satu Hasasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021-2025 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi edellä mainitut järjestöjen esittämät jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää vammaisneuvoston puheenjohtajaksi Kauko Väisäsen ja varapuheenjohtajaksi Satu Hasasen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustokaudelle 2021–2025 valitun vammaisneuvoston Etelä-Savon Näkövammaiset ry:n Pirkko Luusalon henkilökohtainen varajäsen Pirjo Hänninen on ilmoittanut eroavansa varajäsenyydestä.

Etelä-Savon Näkövammaiset ry esittää hänen tilalleen varajäseneksi Riitta Viitalan.

Vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vammaisneuvostoon alueen vammaisjärjestöjen esityksestä.

Vammaisjärjestöjen edustajien kanssa esitys varajäsenen nimeämisestä on käsitelty ja hyväksytty sähköpostikokouksessa 1.-9.12.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää Etelä-Savon Näkovammaiset ry:n esityksen muakisesti Pirkko Luusalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi Riitta Viitalan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eroanomuksen jättänyt, valittu varajäsen, vammaisneuvoston sihteeri, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.