Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Sisäisen tarkastuksen tarkastusraportointi 2022

MliDno-2022-798

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen (KH 10.2.2020 § 52) mukaisesti sisäinen tarkastus toteutetaan ostopalveluna. Sisäisen tarkastuksen palveluita Mikkelin kaupungille toteuttaa KPMG sopimuskaudella 15.5.2021-14.5.2023.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle kehittämällä organisaation toimintaa. Jokaisen valitun tarkastuskohteen osalta laadittu arviointi kehittämistoimenpidesuosituksineen tukee Mikkelin kaupunkia toiminnan sisäisessä kehittämisessä. Lisäksi sisäinen tarkastus tuottaa johdon ja hallituksen avuksi tietoa prosesseista ja toimintamalleista sekä niihin liittyvistä kehitysmahdollisuuksista ja riskeistä.

KPMG on suorittanut vuoden 2022 aikana sisäisen tarkastuksen kaupunginhallituksen (21.2.2022 § 75) hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma vuodelle 2022 sisälsi kaksi tarkastuskohdetta, joista ensimmäinen toteutettiin kesän 2022 aikana ja jälkimmäinen syksyllä 2022. KPMG esittelee kaupunginhallitukselle molemmat tarkastusraportit. Raportit sisältää tarkastuksen yhteydessä esille tulleet merkittävimmät havainnot ja niiden johdosta suositellut toimenpiteet, joille on asetettu vastuutahot ja tavoiteaikataulu. Raportit ovat liitteenä (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § k. 15/17).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee sisäisen tarkastuksen raportit tiedoksi ja edellyttää, että raporteissa esitetyt toimenpidesuunnitelmat viedään täytäntöön esitettyjen aikataulujen mukaisesti.  

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että KPMG:n edustajat Harri Leppiniemi, Sanni Hocksell ja Pinja Huuskonen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Tilintarkastaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.