Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys

MliDno-2021-897

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2022 § 384 päättänyt hylätä Ristiinan päiväkodin urakkatarjoukset perustuen hankkeelle suunnitellun määrärahan ja kustannusarvion ylitykseen. Samalla on linjattu, että päiväkodin suunnitelmiin, toteutustapaan ja hankintakriteereihin haetaan uusia vaihtoehtoja ja hanke kilpailutetaan uudestaan erilaisella sisällöllä.

Ristiinan päiväkoti on sisäilmaongelmakohde. Rakennuksessa on tehty suojaavia toimenpiteitä, joilla on pyritty turvaamaan kiinteistössä oleskelu, kunnes uudet tilat valmistuvat. Talonrakennuspalvelut on antanut Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille lausunnon 15.6.2021, jossa se ilmoittaa, että kiinteistön omistaja ei tule suorittamaan kohteessa suuria korjaustoimenpiteitä vaan panostaa uuden päiväkodin hankintaan nopealla aikataululla eli parhaimmillaan uudet tilat olisivat käytettävissä reilun vuoden kuluessa.

Rakentamisaikataulun muuttuessa on Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut asettanut toiminnan jatkamiselle takarajan. Jos uusi rakennus ei toteudu aikataulussaan vuoden 2023 syksyllä, on toiminnan siirryttävä väistötilaan. Lisäksi Ympäristöpalvelut pyytää kiinteistön omistajan lausuntoa, mitä toimenpiteitä tehdään akuutin tilanteen parantamiseksi ja miten päiväkotitoiminta järjestetään syksyllä 2023, kun tilapäisen toimitilaratkaisun määräaika umpeutuu. Lausunto on pyydetty toimittamaan 2.12.2022 mennessä, mutta siihen on haettu lisäaika 15.12.2022 saakka, jotta asia ehditään käsitellä kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunginvaltuuston 14.11.2022 § 145 hyväksymässä talousarviossa hankkeelle on varattu 1,5 M€ vuodelle 2023 ja 2,65 M€ taloussuunnitelmavuodelle 2024. Rahoitus ei mahdollista päiväkodin rakentamista valmiiksi vuoden 2023 aikana.

Mikäli päiväkodin investointihanke ei saa kaupunginvaltuustolta tarvittavaa lisämäärärahaa vuodelle 2023, tulee asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myöntää käyttötalouteen 300 000 euron lisämääräraha väistötilojen hankintaan vuodelle 2023.

Kiinteistön omistaja on jo tehnyt useita toimenpiteitä akuutin sisäilmatilanteen parantamiseksi päiväkodilla. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi ilmanpuhdistimien toimittaminen ja ilmanvaihdon tehostaminen. Jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi rakennus tullaan ylipaineistamaan haitallisten sisäänpäin tapahtuvien ilmavirtausten vähentämiseksi. Muut jatkotoimenpiteet ovat yksilökohtaisia toimenpiteitä tai tilojen siivoustaajuuteen liittyviä muutoksia, joista vastaa toiminnanharjoittaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. Talonrakennuspalvelut antavat Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille ehdollisen lausunnon, jonka mukaan Ristiinan päiväkodille ei edelleenkään hankita väistötiloja, vaan tilanne ratkaistaan rakentamalla uusi päiväkoti vuoden 2023 aikana. Suunnitelman toteutumisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää investointiohjelmaan tarvittavan lisämäärärahan.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti, että päätökseen lisätään, että mikäli päiväkodin investointihanke ei saa kaupunginvaltuustolta tarvittavaa lisämäärärahaa vuodelle 2023, tulee asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle myöntää käyttötalouteen 300 000 euron lisämääräraha väistötilojen hankintaan vuodelle 2023. Marita Hokkanen kannatti Hannu Tullisen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hannu Tullisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Jaakko Väänänen, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Perttu Noponen, Saara Isoaho, Jukka Härkönen, Anni Panula-Ontto-Suuronen) ja 6 ei ääntä (Marita Hokkanen, Kerttu Hakala, Hannu Tullinen, Pertti Karhunen, Katariina Asikainen, Katja Kohvakka).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunkehityslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Jaana Vartiainen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Ilmoitus hyväksyttiin. Varajäsen Katja Kohvakka saapui kokoukseen tämän pykälän alussa ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Petri Pekonen ja vanhusneuvoston edustaja Aija Himanen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin § 145 jälkeen.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talonrakennuspalvelut on antanut Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluille ehdollisen lausunnon, jonka mukaan Ristiinan päiväkodille ei edelleenkään hankita väistötiloja, vaan tilanne ratkaistaan rakentamalla uusi päiväkoti vuoden 2023 aikana. Suunnitelman toteutumisen ehtona on, että kaupunginvaltuusto myöntää investointiohjelmaan tarvittavan lisämäärärahan 2,65 M€ vuodelle 2023. Määräraha aikaistetaan taloussuunnitelmavuodelta 2024, johon on talousrvion 2023 hyväksymisen yhteydessä varattu kyseinen 2,65 M€.

Päiväkodin tarjouspyyntö on päivitetty uuden urakkalaskennan mahdollistamiseksi. Urakkalaskenta aloitetaan mikäli kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2,65 M€ lisämäärärahan investointiohjelmaan Ristiinan päiväkodin hankkeelle vuodelle 2023. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.