Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelma 2023-2026

MliDno-2023-234

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan kotoutumistyötä ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010: kotoutumislaki). Kotouttamislain tavoitteena on tukea ja edistää kotoutumista sekä maahanmuuttajien mahdollisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. On tärkeää myös huomioida maahanmuuttajien kotoutuminen yksilöllisenä prosessina, jolloin ymmärrystä ja tietoa alueen kotoutujista tarvitaan. Kotouttamisohjelmassa on keskeistä tavoitteet ja niiden toteutuminen ja se toimii työvälineenä sekä toimijoille että maahanmuuttajille. Tavoitteina ovat kielitaito,​ työllistyminen,​ yhdenvertaisuus ja peruspalveluiden turvaaminen,​ maahanmuuttajien aktiivisuus sekä tulkkipalve​luiden takaaminen. Tavoitteiden toteutuminen merkitsee kaupungin kaikkien palvelualueiden sekä muiden tahojen panosta kotouttamistyöhön.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen yhteydessä vastuu kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden asioista siirrettiin kunnilta kuntayhtymälle. Soteuudistuksessa kotoutumisen edistämisen vastuuta ei siirretty hyvinvointialueille vaan se on edelleen kunnilla kotouttamislain mukaisesti. Hyvinvointialue tukee kotoutumista sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon toimin. Hyvinvointialueella on rooli yhteistyörakenteissa alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa pakolaisten vastaanottoon liittyen sekä palvelujen varautumiseksi ja yhteensovittamiseksi. Kunnan on kuultava hyvinvointialuetta ennen pakolaisten kuntaan osoittamista, jos henkilöillä on ilmeisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeita. Hyvinvointialue osallistuu saapumiseen, jos vastaanotettavalla on sote-tarpeita ja järjestää asumisen palveluja, jos vastaanotettavalla on palveluasumisen tarpeita. Hyvinvointialue vastaa alaikäisten ilman huoltajaa tulevien asumisen järjestämisestä  ja palveluista. Tämän uudistuksen johdosta tulee kaupungin kotouttamisohjelmaa päivittää (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.6.2016 § 80). 

Kotouttamistyön ensimmäinen lähtökohta on kaupungin resurssien varmistaminen maahanmuuttokoordinaattorin viran täyttämisellä. Kyseisen viran kautta huolehditaan muut resurssitarpeet sekä jo olemassa olevat mahdollisuudet. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi myös siitä, että maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto, hyvinvointialue, Kansaneläkelaitos ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt.

Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelmaa on valmisteltu konserni- ja elinvoimapalvelujen johdolla yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kotoutumisohjelman valmistelussa on pyydetty lausunnot seuraavilta ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden kanssa toimivilta organisaatioilta:

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Etelä-Savon Koulutus Oy
Etelä-Savon TE-toimisto
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Mikkelin kaupungin sivistystoimi
Mikkelin Miksei Oy
Mikkelin seudun kuntakokeilu
Mikkelin vastaanottokeskus
Mimosa ry.
Otavan opisto

Kotouttamisohjelmassa on huomioitu saadut lausunnot. Lausunnoissa on tarkennettu lausunnon antajan edustaman organisaation roolia kotoutumisen edistämisessä. Lausunnoissa on myös kiinnitetty asioiden ilmaisutapaan, painotuksiin ja sisällöllisiin puutteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelman vuosille 2023-2026.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liittenä olevan Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelman vuosille 2023-2026.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.