Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Mikkelin kaupungin hallintosäännön 132 §:n mukainen kysymys valtuuston kyselytunnille kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa koskevasta asiasta

MliDno-2017-2392

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsaisen kysymys valtuuston kokouksen 23.1.2022 kyselytunnille:
"Etelä-Savon käräjäoikeus on antanut tuomion NYAB Finlandin ja Mikkelin Vesilaitoksen välisessä urakkariita-asiassa. Mikkelin Vesilaitos purki maaliskuussa 2020 kaksi NYAB Finlandin urakkasopimusta kesken urakoiden. Käräjäoikeuden tuomion mukaan Mikkelin Vesilaitoksella ei ollut oikeutta purkaa sopimuksia. Mikkelin Vesilaitos tuomittiin maksamaan NYAB Finlandille noin 5,8 miljoonaa euroa korvauksia viivästyskorkoineen. Lisäksi Mikkelin Vesilaitoksen tulee maksaa vahingonkorvaus saamatta jääneestä voitosta. Lisäksi Mikkelin Vesilaitos tuomittiin korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikuluista noin 580 000 euroa. Mikkelin kaupungin laatima vastakanne hylättiin kokonaisuudessaan.

Kaupunki on menetellyt virheellisesti ja aiheuttanut vahinkoa sopimuskumppanilleen ja samalla heikentänyt omaa talouttaan. Asia on käsiteltävä perinpohjaisesti.

Kenen vastuulla Mikkelin kaupunkiorganisaatiossa on ollut se, että Mikkelin Vesilaitos on purkanut oikeudettomasti urakkasopimuksen ja aikooko kaupunginhallitus valmistella asiasta kaupunginvaltuustolle yksityiskohtaisen selvityksen ja esityksen, miten vastuukysymys aiotaan ratkaista, ja aikooko kaupunginhallitus esittää valtuuston harkittavaksi jatkotoimenpiteitä, esimerkiksi rikosilmoituksen tekemistä ja korvausvastuuta?"


Hallintosäännön 132 § määrittelee kyselytunnin seuraavasti:
"Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle tai virkamiesjohdolle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla esittää enintään yhden kysymyksen.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Se saa kestää enintään 45 minuuttia.

Kysymys on kirjallisena toimitettava valtuuston puheenjohtajistolle viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, ratkaisee huomioon ottaen kysymyksen ajankohtaisuus ja merkittävyys, mitkä kysymykset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja mitkä virkamiesjohdolle vastattavaksi kyselytunnilla ja missä järjestyksessä esitettävät kysymykset esitetään. Määräajan jälkeen toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta tai virkamiesjohdolta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä ja samalla heille lähetetään jäljennös kyselytunnilla esitettävästä kysymyksestä.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen."


Konserni- ja elinvoimapalveluissa on valmisteltu seuraava vastaus:

Mikkelin kaupunki on ilmoittanut tyytymättömyyden käräjäoikeuden tuomiosta. Sen jälkeen kun tuomioon on perusteellisesti perehdytty ja arvioitu, tullaan mahdollisesta valituksesta ja sen sisällöstä tekemään erillinen päätös hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Vastuukysymykset ja muut asiaan liittyvät seikat tullaan arvioimaan erikseen sen jälkeen kun pääasia on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllä olevan vastauksen ja se lähetetään kaupunginvaltuutetuille kyselytunnin kutsun liitteenä. 

Kaupunginhallituksen vastauksen kyselytunnilla 23.1.2023 klo 16.45 esittelee kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander, kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä ja sivistysjohtaja Virpi Siekkinen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.