Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kehittämishankkeiden rahoitus 2023

MliDno-2023-196

Valmistelija

 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien osoittama kehittämisrahoitus on osa julkisen sektorin lukuisiin alueen kehittämishankkeisiin kanavoimaa kehittämispanostusta. Hankkeilla edistetään Mikkelin kaupungin strategian mukaisesti uusien työpaikkojen syntymistä, työvoiman osaamisen kehittämistä, elinkeinojen kasvua, asukkaiden hyvinvointia sekä tätä kautta kaupungin veto- ja elinvoimaa. Merkittävin osuus hankerahoituksesta tulee EU:n rakennerahasto-ohjelmien kautta. Kuntien rahoitusosuus EU-hankkeissa vaihtelee 5 %:n ja 50 %:n välillä hankkeiden kokonaiskustannuksista. Mikkelissä mm. merkittävä osa korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusrakenteista ylläpidetään hankevaroin. Lisäksi kuntien kehittämisrahoituksilla tuetaan mm. kuntien omaa palvelutuotantoa tukevaa ja kehittävää toimintaa ja hankkeita.

Mikkelin kaupunkiseudulla kuntien hankerahoitus tulee pääosin Mikkelin kaupungin varaamasta kehittämismäärärahasta, joka vuonna 2023 on 726.700 euroa sekä Mikkelin seudun kuntien sekä Juvan kunnan yhdessä kartuttamasta seudun kehityshankerahastosta, johon vuosittain kerätään noin 800.000 euroa. Mikkelin kaupungin ja Mikkelin seudun kehittämispanostusten suuntausta tarkastellaan kokonaisuutena. Kehittämishankkeiden rahoitusta on pyritty jakamaan kaupungin ja seudun kesken alueellisen vaikuttavuuden ja erikoistumisalojen mukaan. Näin esimerkiksi aluekehitystoiminnan sekä maaseudun kehittämiseen ja talousalueen yritystoiminnan kehittämiseen laajasti vaikuttavien hankkeiden kuntarahoitusta on painotettu seudun vastuulle. Osassa hankkeita rahoitusvastuuta voidaan jakaa molemmille. Seudun kehityshankerahaston käytöstä päättää seudun kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seutuvaliokunta ja rahoituspäätökset tehdään koskemaan koko hankekautta.  Kaupungin osalta kehittämishankkeisiin osallistumisesta ja osoitettavan rahoituksen suuruudesta päättää vuosittain hankekohtaisesti kaupunginhallitus.

Kehittämishankkeet -määräraha on tarkoitettu merkittäviin elinvoimaa ja kilpailukykyä edistäviin kehittämishankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea ja toteuttaa kaupungin voimassa olevaa strategiaa.  Tämä strategiakytkös varmistetaan hankerahoitusta hakevien yhteisöjen kanssa käydyissä neuvotteluissa osana elinvoimaohjelman toteuttamista. Keskeisten toimijoiden kanssa kaupunki on solminut kumppanuussopimukset, joissa määritellään yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet sekä sovitaan vuosittain toteutettavissa yhteistyöneuvotteluissa kunkin vuoden toiminnan painopisteistä sekä toteutettavista kehittämishankkeista.

Hankkeiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointi on pääsääntöisesti hankkeiden päärahoittajien tehtävä osana hankkeen valvontaa. Kaupungin ja seudun osalta hankkeiden arviointi toteutuu hankekohtaisesti hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä sekä toiminnan raportoinnissa päärahoittajalle. Erilliseen hankekohtaiseen seurantaan kaupungilla ei ole käyttää resurssia.

Liitteeseen on koottu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n (XAMK), Veej’jakaja ry:n, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n, Kansallisarkiston ja Mikkelin kaupungin kehittämishankkeet, joiden rahoittamiseen käytetään Mikkelin kaupungin kehittämismäärärahaa ja/tai Mikkelin seudun kehityshankerahaston varoja. Hankkeet toteuttavat Mikkelin kaupunkistrategian 2012-2025 sekä Mikkelin seudun kehittämisen linjauksia.

Päätettävien kuntarahoitusten yhteissumma on 266.000 € ja yhdessä aiemmin tehtyjen vuotta 2023 koskettavien rahoituspäätösten kanssa kaupunginhallituksen alaisesta kehittämismäärärahasta on päätöksentekohetkellä vuodelle 2023 sidottu yhteensä 444.333 €.

Strategia ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2023 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet):

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) hankkeet

 • Vähähiilisen aluerakentamisen konseptit Etelä-Savossa, enintään 4.229 €

Veej’jakaja ry:n hankkeet

 • Vee’jakaja ry:n vuoden 2023 leader-kuntarahoitus, enintään 81.604 €


Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hankkeet

 • Equip - BEM ja EcoSairila Digitaaliset työkalut, enintään 55.743 €
 • Mekstiili - Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon, enintään 3.890 €
 • Enterprise Europe Network (EEN), enintään 15.000 €
 • Kalliotaidekeskus Astuvan selvityshanke, enintään 11.195 €
 • Factory - Etelä-Savon digitaalinen hautomopolku ja alueellisen esihautomotoiminnan tukeminen, enintään 8.751 €
 • KIELO-Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä, enintään 16.642 €
 • CircInWater, enintään 1.583 €
 • Saavu Saimaalle, enintään 18.333 €


Kansallisarkiston hankkeet

 • Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti, enintään 17.000 €


Mikkelin kaupungin hankkeet

 • BEM osaamiskeskus II, enintään 32.030 €


Rahoituksen ehtona on hankkeiden muun rahoituksen toteutuminen suunnitellusti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että stratergia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Tiedoksi

Xamk / Matti Kilpiäinen, Veej'jakaja ry / Anssi Gynther, Miksei Oy / Mari Meriläinen ja Maarit Randelin, Kansallisarkisto / Maija Mäkikalli, Mikkelin kaupunki / Tiina Viskari, Juha Kauppinen ja Mari Komulainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.