Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 ESE:n vähemmistöosuuden myynnin valmisteluun liittyvän työn vastuuttaminen ja päätöksenteko

MliDno-2020-952

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on 17.10.2022 § 136 päättänyt, että kaupungin taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät katetaan vuoden 2023 loppuun mennessä ensisijaisesti Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutuksilla. Samalla valtuusto on myöntänyt toissijaisena vaihtoehtona valmisteluluvan yhtiön vähemmistöosuuden myyntiin varalta, että ESE Oy:n lisätuloutukset eivät riitä kattamaan kaupungin taseeseen kertyneitä alijäämiä. Mahdollisen myynnin tavoitteena on alijäämien kattamisen lisäksi löytää vähemmistöosuuden ostajaksi strateginen kumppani, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen.

Valtuuston 14.11.2022 § 145 hyväksymässä talousarviossa käytettävissä olleiden tietojen perusteella alijäämät eivät tulisi täysin katetuksi ESE Oy:n mahdolliseksi esittämillä lisätuloutusmäärillä. Vielä tätä suurempi haaste on taloussuunnitelmavuosien voimakkaasti alijäämäinen näkymä, jonka vuoksi alijäämää uhkaa kertyä taseeseen vielä lisää. Talousarvion valmistumisen jälkeen näkymä ei ole muuttunut myönteisempään suuntaan.

Kaupunginhallitus on tehnyt hankintapäätöksen 19.12.2022 § 482 Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin toteuttamiseen liittyvästä asiantuntijapalvelusta. Palvelut hankitaan kilpailutuksen voittaneelta KPMG Oy Ab:lta.

Työskentely KPMG:n kanssa on käynnistetty aloituspalaverein. Yhteydenpito kaupungin ja toimeksiantoa toteuttavan KPMG:n välillä tapahtuu operatiivisten asioiden osalta projektiryhmän kautta. Projektiryhmä tukee projektin toteutusta käytännön asioissa toimien myös informaatiokanavana kaupungin ja KPMG:n asiantuntijoiden välillä.

Prosessin edistämiseen liittyvät keskeiset linjaus- ja päätösasiat on tuotava kaupunginhallituksen päätettäväksi. Lisäksi viranhaltijat pitävät kaupunginhallituksen ajan tasalla prosessin etenemisestä antamalla säännöllisesti tilannekatsauksia.

Varsinaisesta myyntiluvan antamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Projektiryhmässä kaupungin edustajina toimivat kaupunginjohtaja ja talousjohtaja, jotka toimivat myös prosessista vastaavina viranhaltijoina.

Viranhaltijat velvoitetaan raportoimaan myyntiprosessin etenemisestä kaupunginhallitukselle vähintään kuukausittain, tarvittaessa useammin. Projektin edistämiseen liittyvät linjaus- ja päätösasiat tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varajäsen Jenni Tissari.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä tämän pykälän ajan toimi talousjohtaja Tiia Tamlander.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.