Kaupunginhallitus, kokous 16.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Antolainaus-Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen Leader-hankkeisiin

MliDno-2023-266

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
  • Susanna Turunen, controller, susanna.turunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 19.3.2018 § 27 tehnyt periaatepäätöksen myöntää julkishyödyllisille yhdistyksille väliaikaista hankerahoitusta yhdistysten Leader-hankkeisiin yhteensä enintään 250 000 euroa. Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä.

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada Leader-hanketukea esimerkiksi yleishyödyllisiin investointeihein ja toiminnan kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset tekee ELY-keskus. Avustusta myönnetään vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut. Myönteisen rahoituspäätöksen ELY-keskukselta saanut toimija voi hakea ELY-keskuksen myöntämää hankerahoitusta maksuun takautuvasti, mistä johtuen hanke on käynnistysvaiheessa rahoitettava omalla rahoituksella.

Yhdistykset ovat hakeneet väliaikaista rahoitusta kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettu  ELY-keskuksen rahoituspäätös. Väliaikaisesta hankerahoituksestaon laadittu kaupungin ja yhdistyksen välinen kirjallinen sopimus. Hankerahoitusta on haettu hankkeen käynnistysvaiheeseen ja rahoitus on maksettu kaupungille takaisin siinä yhteydessä, kun ELY-keskus on maksanut rahoituksen yhdistyksen tilille. Väliaikainen rahoitus on myönnetty korottomana.

Kaupunginvaltuusto 19.3.2018 § 27 on tekemässään periaatepäätöksessä päättänyt väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä julkishyödyllisille yhdistyksille. Leader-hanketukea voidaan kuitentenkin myöntää edellä mainittujen yhdistysten lisäksi myös muille yksityis- tai julkisoikeudellisille yhteisöille tai säätiöille sekä  kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille, valtion virastoille tai laitoksille, seurakunnille ja muille uskonnollisille yhdyskunnille. Tukea voidaan myöntää sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

On tarkoituksenmukaista, että tilapäistä hankerahoitusta on mahdollista myöntää yhdistysten lisäksi myös muille yleishyödyllisille yksityisoikeudellisille yhteisöille (myös säätiöille), joiden pääasiallinen toiminnan tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai joiden ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Arvion hakijan yleishyödyllisyydestä tekee ELY-keskus hankerahoituksen hakuprosessin yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päivittää periaatepäätöstä väliaikaisen hankerahoituksen myöntämisestä seuraavasti:

  • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhdistyksille sekä muille yksityisoikeudellisille yhteisöille ja säätiöille
  • hankerahoituksen toiminnan pääasiallisen tarkoituksen on oltava muu kuin taloudellinen toiminta tai niiden toiminnan ensisijainen päämäärä ei saa olla voiton tavoittelu
  • väliaikaista hankerahoitusta voidaan myöntää yhteensä enintään 250 000 euroa, ja
  • väliaikainen Leader-rahoitus myönnetään korottomana.


Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään väliaikaisen rahoituksen myöntämisestä Leader-hankkeisiin. Väliaikaista rahoitusta on haettava kaupunginhallitukselta kirjallisesti ja rahoitushakemuksen liitteeksi on toimitettava Etelä-Savon ELY-keskuksen hyväksytty rahoituspäätös.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.