Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 myyminen/esisopimus/FH Invest Oy

MliDno-2015-137

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2014 § 143 luovuttaa FH Invest Oy:lle asuinkerrostalon rakentamista varten Pankalan jääkiekkokaukaloiden alueena tunnetusta korttelista tontin 491-4-18-6 sekä siihen liittyen 1/3 omistusoikeuden kaava-alueen yhteiskäyttötonttiin 491-4-18-3. Päätöksestä tehdyn valituksen johdosta se sai lainvoiman vasta kesäkuussa 2016 ja päätöksen mukainen kiinteistökauppa tontista 6 tehtiin 14.7.2016.

Valtuuston päätökseen 8.12.2014 § 143 sisältyi osto-optio samaisen korttelin tontteihin 5 ja 4, jotka rakennusoikeutensa (1.860 k-m2) ja kaavamääräystensä (AK) suhteen ovat identtisiä jo luovutettuun tonttiin 6 nähden. Koska näiden tonttien osto-optiot olivat valtuuston päätöksessä sidottu vuosiin 2015 ja 2016, on päätös tältä osin, em. valituksen aiheuttamasta viivästyksestä johtuen, menettänyt merkityksensä eikä sitä enää sellaisena voi soveltaa.

FH Invest Oy on nyt pyytänyt kaupungilta järjestelyä, jonka mukaisesti tonttien 5 ja 4 vastaisesta luovuttamisesta voitaisiin sopia uudelleen em. osto-option menetettyä merkityksensä. FH Invest Oy:n ja kaupungin välisissä neuvotteluissa on päädytty siihen, ett tarkoitukseen soveltuva menettely olisi esisopimus, jonka mukaisesti tontti 5 olisi ostettava vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontti 4 vastaavasti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Jo myydyn tontin 6 kauppahinta 465.000 euroa perustui valtuuston päätöksen 8.12.2015 § 143 mukaiseen kerrosneliömetrihinnoitteluun 250 € / k-m2 (1.860 k-m2 * 250 € / k-m2). Päätöksenteon lainmukaisuuden varmistamiseksi pyydettiin kolme kiinteistöarviota. Yhteiskäyttötontin 3 osaomistuksella ei katsottu olevan omaa erillistä arvoa, vaan sen katsottiin sisältyvän em. hinnoitteluun. Newsec Oy:ltä, joka syksyllä 2014 yhtenä kolmesta kiinteistöarvioitsijasta arvioi korttelin 18 rakennusoikeuden arvon, on nyt pyydetty lausunto siitä, onko kyseisen korttelin hintataso pysynyt ennallaan vai onko siinä tapahtunut muutosta. Lausunnon mukaisesti hintataso on pysynyt ennallaan, joten 250 € / k-m2 on edelleen käypä hinta, jolla korttelin 18 rakennusoikeutta voidaan luovuttaa. Siten tonttien 5 ja 4 luovutushinnat olisivat molempien tonttien osalta 465.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että tonttien 491-4-18-5 ja 491-4-18-4 sekä niihin liittyen yhteiskäyttötontin 491-4-18-3 osaomistusten (1/3 ja 1/3) luovuttamisesta FH Invest Oy:lle tehdään esisopimus, jonka mukaisesti tontit luovutetaan FH Invest Oy:lle 465.000 euron kauppahinnalla/tontti siten, että lopullinen kiinteistökauppa tontista 491-4-18-5 on tehtävä vuoden 2018 loppuun mennessä ja tontista 491-4-18- 4 vuoden 2019 loppuun mennessä. Muut esisopimuksen ehdot ovat tavanomaiset. Samalla kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginlakimiehen ja kaupungingeodeetin valmistelemaan esisopimuksen.

Päätös

Kapunginhalltius päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun.


Käsitellyt asiat