Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen ja aloituslupa

MliDno-2015-2057

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen johtajan laatimassa investointiesityksessä vuosille 2016-2019 Naisvuoren uimahallin peruskorjaukseen on esitetty yhteensä 3 miljoonaa euroa siten, että vuodelle 2016 kohdentuisi 1,25 ja vuodelle 2017 1,75 miljoonan euron korjaustoimenpiteet. Valtion liikuntapaikkarakentamiseen myöntämää avustusta arvioidaan esityksessä saatavan yhteensä 720 000 euroa. Avustusta on haettava vuoden 2015 loppuun mennessä.

Esitys perustuu Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelmaan, jota on laadittu vuoden 2015 aikana. Eri asiantuntijaryhmien yhteistyönä syntynyt hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan tiedoksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnalle. Naisvuoren uimahallin remontin aloittamisesta suunnitelman mukaisesti vuonna 2016 päätetään kaupunginvaltuustossa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen 2016 yhteydessä.

Mikäli Naisvuoren uimahallin remontti alkaa vuonna 2016, tämän hetken suunnitelman mukaan uimahalli menisi kiinni kevätkauden jälkeen ja korjaustyöt alkaisivat kesäkuussa jatkuakseen yhtäjaksoisesti siihen saakka, kunnes remontti valmistuu.

Liikunta- ja nuorisojohtaja:

Lautakunta merkitsee Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelman tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

Riitta Väänänen

Kuvaus

Kaupungin strategiassa - asukkaiden osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen/toimeenpano – yhdeksi toimenpiteeksi on otettu Naisvuoren uimahallin saneeraus.

Hankkeen perusparannuksen laajuuden selvittämiseksi tilakeskus on koonnut laaja-alaisen käyttäjistä, suunnittelijoista ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän laatimaan hankkeelle hankesuunnitelman, joka sisältää kuvauksen nykytilanteesta, selvityksen tilojen käyttöön liittyvistä käyttö- ja teknisistä ongelmista, peruskorjauksen tavoitteet ja selvitykset tarvittavista muutos- ja korjaustöistä luonnospiirustuksineen sekä perusparannuksen kustannusarvion.

Nykytilanne
Vuonna 1972 valmistunut Naisvuoren uimahalli on vuosien varrella tehdyistä osakorjauksista huolimatta tullut peruskorjaus-/perusparannusikään. Hygieniatason ylläpitäminen ja turvallisuudesta vastaaminen ovat haasteellisia, tilojen käyttö ongelmallista mm. monien korkeuserojen, esteettömyyden huomioimattomuuden ja tilojen ahtauden, puuttumisen sekä eri kerroksissa sijainnin vuoksi. Tilojen yleisilme on vanhanaikainen ja pintamateriaalit käyttöikänsä päässä. Valaistus on pääosin alkuperäistä ja etenkin ilmanvaihto ja sen ohjaus puutteellisia sekä saniteettilaitteet ja niihin liittyvät putkistot pääosin uusimisen tarpeessa.  Laitetekniikan huollettavuus on hankalaa ja työturvallisuusriski.

Perusparannuksen tavoitteet
Perusparannuksen tavoitteena on nykyaikaisen ja uusia virikkeitä tarjoavan uimahallin saaminen Mikkelin keskustaan. Suunnitteluratkaisuissa erityishuomio on kiinnitetty esteettömyyteen, ikäihmisten kasvavaan käyttäjäkuntaan ja ”Liikkuva Mikkeli”-hengessä uusiin nuoriin asiakkaisiin. Henkilökunnan näkökulmasta tavoitteena on toimivan ja nykyaikaiset palvelut mahdollistavan työympäristön rakentaminen, mikä on turvallinen ja helppo käyttää, on kutsuva sekä palvelee virikkeellisenä virkistys- ja harrastustilana.

Muutos- ja korjaustöiden pääsisältö

 • sisäänkäynnin uudistaminen huomioiden erityisesti esteettömyys
 • keittiö-, kahvio- ja yleisö-wc-tilojen uudistaminen
 • henkilökunnan tilojen uudistaminen
 • uimahallin puku-, pesu- ja saunatilojen uudistaminen
 • altaiden vedenpinnan korotus pohjarakenteen korotusvaluilla, pohjaprofiilien muotoilu, loiskekourujen rakentaminen ja pääaltaaseen allasluiskan rakentaminen
 • allastilan sisäpintojen uusiminen
 • porealtaan kunnostus
 • uutena kylmäaltaan rakentaminen
 • kuntosalin laajennus
 • aputilojen kuten valvomojen, wc-tilojen ja siivoustilojen uudistaminen
 • vedenkäsittelyaltaiden korjaukset ja uusien kemikaalivarastojen rakentaminen
 • tilamuutosten ja altaiden muutosten aiheuttamat LVI-työt, vesijohtojen uusiminen, vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen, viemäreiden ja lattiakaivojen osittainen uusiminen, saunojen lauteiden jäähdytysjärjestelmän uusiminen ja rakennusautomaatiojärjestelmän muutostyöt
 • tilamuutoksista aiheutuvat sähkötyöt, valaistuksen ja sä-keskusten uusiminen, turvavalaistuksen osittainen uusiminen, äänentoisto- ja aikakellojärjestelmien uusiminen, kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmien täydennys sekä nykyisen paloilmoitinjärjestelmän muutokset
 • allaslaitteiden ja allastekniikan kunnostus- ja huoltotyöt

Kustannukset
Hankesuunnitelman mukaisen perusparannuksen kustannusarvio on 2,995 milj. euroa (alv 0 %), 1 746 €/brm2 ja irtaimistohankintojen (kalusteet) 10 700 euroa (alv 0 %).
(Vertailutieto/Tampereen uimahallin perusparannus n. 2 000 €/brm2.)

Tavoitteen mukaisen lopputuloksen saavuttamiseksi hanketta ei ole rakennettavissa edullisemmin. Liikuntaesteisyyden poistaminen, pääaltaan korottaminen turvallisuuden takia ja vanhentunut tekniikka ovat nostaneet eniten kustannuksia.

Rahoitus
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä 2016 – 2019 on 1,25 milj. euroa vuodelle 2016 ja 1,75 milj. euroa vuodelle 2017, yhteensä 3,0 Milj. euroa.
Perusparannukseen tullaan hakemaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta, jota voi saada 25 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, kuitenkin enintään 800 000 euroa, ja energiasäästöihin liittyvää investointitukea, jonka arvio on n. 20 000 euroa.

Toteutusaikataulu
Hankeen alustava toteutusaikataulu on 6/2016 – 7/2017.

Hankesuunnitelma on käsitelty 14.10.2015/§ 65 kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa.

Päätös: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta on merkinnyt tiedoksi Naisvuoren uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman.

Toimitilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeiden mukaan hankkeiden, joiden kustannusarvio on > 1 - 3,0 milj. euroa (alv 0 %), hankesuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Riitta Väänänen

Teknisen lautakunnan jaosto puoltaa Naisvuoren uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman 20.8.2015 hyväksymistä ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy Naisvuoren uimahallin perusparannuksen 20.8.2015 päivätyn hankesuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Naisvuoren uimahallin perusparannuksen 20.8.2015 päivätyn hankesuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

 • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Toteutukseen varatut määrärahat:

-2016                 1.250.000 euroa
-2017                 1.750.000 euroa
Yhteensä           3.000.000 euroa

Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta 800.000 euroa vuodelle 2016.

Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen suunnittelua on jatkettu hyväksytyn hankesuunnitelman ja sen liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmat valmistuivat 3.6.2016, minkä jälkeen tilakeskus pyysi urakkatarjoukset avointa hankintamenettelyä käyttäen.

Urakkakilpailuun ilmoittautui urakoitsijoita seuraavasti:

-rakennusurakka 9 urakoitsijaa, LVIA-urakka 8 urakoitsijaa, sähköurakka 5 urakoitsijaa, vedenkäsittely- ja allaslaiteurakka 4 urakoitsijaa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Päätösesitys tarjousten hyväksymisestä ja aloitusluvan myöntämisestä annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päättää poissulkea OW-Asennus Oy:n tarjouksen hankintalain (Laki julkisista hankinnoista (30.3.2007/348) 54 §:n seuraavin perustein:

 1. Tarjoaja OW-Asennus Oy on saneerausmenettelyssä tai saneerausmenettely on asetettu vireille.
 2. Tarjoaja OW-Asennus Oy on tarjousta jättäessään vakuuttanut, että tarjoajayritystä ei koske hankintalain 53 § tai 54 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoaja on täten tarjouksen jättäessään antanut virheellistä tietoa hankintayksikölle.
 3. Tarjoaja OW-Asennus Oy on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa veroja. Verovelat ovat hankintayksikön näkemyksen mukaan huomattavat verrattuna kohteen urakkasummaan.

Kaupunginhallitus hyväksyy Naisvuoren uimahallin peruskorjauksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:

 • Rakennusurakka; Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy, 1.865.937,00 euroa (alv 0 %)
 • LVI-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 346.800,00 euroa (alv 0 %)
 • Sähköurakka; Sensio Oy, 222.499,00 euroa (alv 0 %)
 • Allaslaiteurakka; Suomen Allaslaite Oy, 277.300,00 euroa (alv 0 %)

sekä myöntää hankkeelle aloitusluvan ja oikeuttaa tilakeskuksen solmimaan urakkasopimukset edellä hyväksyttyjen urakoitsijoiden kanssa normaalein sopimusehdoin. Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Merkitään, että tarjousasiakirjat oli nähtävinä kokouksessa.

Merkitään, että tarjousten yhteenveto liitetään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Urakoitsijat, tilakeskus, kulttuuri- nuoriso- ja liikuntatoimi

Käsitellyt asiat