Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Maa-aineslain mukaisten taksojen hyväksyminen Mikkelissä, Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä

MliDno-2016-825

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL  § 4 a). Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Mikkelin kaupungin 1.1.2015 voimaan tullut hallintosääntö määrittelee 11 §:ssä lautakunnan yleisen ratkaisuvallan, johon kuuluu toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista päättäminen, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 1.1.2013 voimaan tulleen johtosäännön mukaan lautakunta päättää toimialansa palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja yleisistä maksuperusteista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan toimialueen kunnissa päätösvaltaa maa-aineslain mukaisten maksujen määräytymisessä ovat käyttäneet tekniset ja rakennuslautakunnat ja kunnanvaltuustot kunnasta riippuen. Mikkelin kaupungin voimassa oleva maa-ainestaksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 (§ 154), Mäntyharjussa maa-ainestaksa on hyväksytty rakennus- ja ympäristölautakunnassa 14.12.20014, Hirvensalmella kunnanvaltuustossa 14.12.2015 (§ 46), Pertunmaalla kunnanvaltuustossa 15.12.2008 (§ 67) ja Kangasniemellä teknisessä lautakunnassa 9.2.2000 (§ 7).

Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maa-aineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten, että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €, ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750 €). 

Päätösehdotus

Esittelijä

Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanvaltuustoihin vahvistettavaksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maa-aineslakiin (MAL 1981/555) 10.4.2015 tehtyjen muutosten myötä maa-aineslain noudattamista valvoo 1.7.2016 lähtien kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee 1.7.2016 alkaen maa-aineslain mukaiset lupahakemukset, ja toimii maa-aineslain valvontaviranomaisena, jolla on oikeus tehdä tarkastuksia, suorittaa mittauksia ja ottaa näytteitä ottamispaikalta (MAL § 14). Maa-aineslakiin on myös kirjattu, että samaa hanketta koskevat maa-aineslupa- ja ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana (MAL  § 4 a). Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavista maksuista (MAL § 23). Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- tai valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kannalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.4.2016 (§ 31) hyväksynyt liitteenä olevan maa-ainestaksan ja lähettänyt sen vahvistettavaksi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Koska maa-aineslupien ja maa-aines- ja ympäristölupien yhteiskäsittely, ja niihin liittyvä valvonta siirtyvät 1.7.2016 alkaen Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisuudessa toimivalle Mikkelin seudun ympäristöpalvelut –yksikölle, on johdonmukaista, että maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut ovat samat koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella. Tämä takaa myös yrittäjien tasapuolisen kohtelun maa-aineslupien ja valvonnan hinnoittelussa. Yhtenäisen taksaluonnoksen lähtökohtana on Mikkelin teknisessä lautakunnassa 17.11.2015 hyväksytty maa-ainestaksa, jota on verrattu Hirvensalmella, Mäntyharjussa, Pertunmaalla ja Kangasniemellä voimassa oleviin taksoihin. Taksaa on päivitetty siten, että se edustaa keskimääräisesti koko Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueella vallitsevaa taksakäytäntöä. Tavoitteena on, että taksa kattaa pääosan viranomaistoiminnasta aiheutuneista kustannuksista. Maksun määräytymisen perusteissa on jokin verran vaihtelua kunnittain esimerkiksi siten, että maa-aineslupamaksu tai tarkastusmaksu voi määräytyä otettavan maa-aineksen määrän tai alueen pinta-alan mukaan, tai näitä painotetaan taksassa eri tavoin. Tarkasteltaessa esimerkkialueen (2,5 ha, keskimääräinen otto 10 000 m3 vuodessa) lupa- ja valvontamaksuja erot kuntien välillä jäävät kuitenkin kohtuullisiksi (esim. lupamaksu tällä hetkellä voimassa olevan taksan mukaan Mikkelissä on 1380 €, Mäntyharjussa 1140 € ja Hirvensalmella 1110 €, ja valvontamaksu Mikkelissä 760 €, Mäntyharjulla 300 € ja Hirvensalmella 750 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta ja vakuuksista ja maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisista yhteiskäsittelyistä perittävistä maksuista ja lähettää taksan Mikkelin kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksytiiin.


Käsitellyt asiat