Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Axiell Finland Oy:n oikaisuvaatimus Koha-kirjastotietojärjestelmän hankintaan liittyen

MliDno-2016-719

Kuvaus

1. Oikaisuvaatimuksen sisältö

Axiell Finland Oy (jäljempänä myös ”Axiell”) on 23.6.2016 päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua Mikkelin kaupunginhallituksen päätökseen, joka koski Koha-kirjastotietojärjestelmän hankintaa.  Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille 23.6.2016

Axiell on vaatinut oikaisuvaatimuksessaan, että Mikkelin kaupungin tulisi oikaista päätöksensä. Vaaditun oikaisun laatua Axiell ei oikaisuvaatimuksessaan yksilöi lainkaan.

Perusteluinaan Axiell on esittänyt seuraavaa:

Hankintayksikkö on päättänyt ottaa käyttöönsä avoimeen lähdekoodiin perustuvan Koha-kirjastojärjestelmän ja hankkia kyseiseen kirjastojärjestelmään kohdistuvat palvelut (mm. ylläpito- ja tukipalvelut) perustettavalta Koha-Suomi Oy:ltä ilman kilpailutusta. Koha-Suomi Oy:tä ei kuitenkaan ole perustettu eikä palveluita ole tällä hetkellä siten mahdollista hankkia kyseiseltä yhtiöltä. Palvelut tulisi kilpailuttaa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 muutoksineen, hankintalaki) mukaisesti.

2. Vastaus oikaisuvaatimukseen

Axiell ei ole yksilöinyt oikaisuvaatimuksessaan päätöstä, jota oikaisuvaatimus koskee. Mikkelin kaupunki ei ole tehnyt päätöstä Koha-kirjastotietojärjestelmän hankkimisesta. Kaupunginkirjastossa on otettu Koha-kirjastotietojärjestelmä käyttöön, mutta palvelua ei ole hankittu ulkopuoliselta toimijalta, vaan järjestelmään siirtyminen on toteutettu kaupungin omana työnä ja yhteistyönä muiden kaupunkien kanssa. Kaupunginhallituksen päätöstä, johon Axiell Oy oikaisuvaatimuksessaan viittaa, ei ole olemassa.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 25.4.2016 päättänyt Koha-Suomi Oy:n perustamisesta yhdessä muiden perustajakuntien kanssa. Koha-Suomi Oy:n on tarkoitus tuottaa omistajakunnilleen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmään ja siihen kiinteästi liittyviin muihin sovelluksiin liittyvät sovellus- ja asiantuntijapalvelut niin, että kirjastojärjestelmä ja muut sovellukset pysyvät käytettävinä ja omistajien muuttuvia tarpeita vastaavina. Yhtiö toimisi julkisista hankinnoista annetun lain(30.3.2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Kyseessä on valtuuston tekemä osakeyhtiön perustamista koskeva päätös, joka ei kohdistu hankintalain soveltamisalaan. Valtuuston päätöksiin haetaan pääsäännön mukaan muutosta kuntalain (17.3.1995/365) 90 §:n mukaisella kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on varmistettu, ettei tarkoituksena ole ollut hakea muutosta osakeyhtiön perustamista koskevaan päätökseen, vaan kirjastotietojärjestelmän hankkimista koskevaan hankintapäätökseen. Oikaisuvaatimus on kohdistettu siis sellaiseen päätökseen, jota ei ole olemassa. Oikaisuvaatimukselta puuttuu prosessinedellytys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää jättää puuttuvien prosessinedellytysten vuoksi tutkimatta Axiell Finland Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen koskien Koha-kirjastotietojärjestelmän hankintaa

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Axiell Finland Oy

Käsitellyt asiat