Kaupunginhallitus, kokous 15.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Aravarajoitusten poisto; Mikkelin Toimintakeskus ry, Tupalantie 1

MliDno-2016-1701

Valmistelija

  • Mirja A. Kauppinen, asuntotoimenpäällikkö, Mirja.Kauppinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhdistys omistaa v. 1993 rakennetun asumisyksikön osoitteessa Tupalantie 1, jossa on 12 asuntoa.  Asumisyksikkö koostuu kahdesta eri rivitalosta ja huoltorakennuksesta. Kohde on aravarajoitusten alainen 28.10.2038 saakka. Raha-automaattiyhdistys rahoitti alkuvuosina asumisyksikön ohjaajan toimintaa, niin että päivätoiminta yksikössä mahdollistui. Avustus on päättynyt 1.1.2012 alkaen.

Mikkelin Toimintakeskus ry:n säännöt ovat muuttuneet v. 2015 siten, että päihdeongelmaiset ja asumisyksikön toiminta eivät kuulu enää yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Yhdistys keskittyy pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn Mikkelin kaupungin kanssa solmitun kumppanuussopimuksen velvoittamalla tavalla. Toimintakeskuksella ei ole taloudellisia eikä toiminnallisia resursseja ylläpitää asumisyksikköä.

Asumisyksikkö on ollut vuokrattuna Huoltsikka Oy:lle (1.1.2012-lokakuulle 2013) perusteella, että kohde on aikanaan rakennettu erityisryhmien käyttöön ja tällä järjestelyllä turvattiin jos ei alkuperäinen niin ainakin nuorten keskuudessa kasvava tuetun asumisen tarve, etenkin kun sijoitettavia nuoria tuli ympäri maata. Tarjonta ei ollut ainoastaan Mikkeliä palveleva. Oli myös huomioitava, että tällä järjestelyllä kohde säilyi asumiskäytössä.

Mikkelin Toimintakeskus solmi kiinteistöstä vuokrasopimuksen vuoden 2014 alusta sosiaali- ja terveystoimen kanssa mielenterveys ja päihdeasukkaiden asuinyksiköksi. Nyt kuitenkin vuosien 2014-2016 aikana kaikki ao. ryhmään kuuluvat asiakkaat on kartoitettu ja jokaiselle asiakkaalle on laadittu henkilökohtainen jatkosuunnitelma. Tavoitteena on kuntoutuminen omaan kotiin vietävien palvelujen turvin. Asukasvirta on vähentynyt ja tämän kaltaiseen asumismuotoon ei Mikkelissä ole riittävästi tarjolla kyseistä asumismuotoa tarvitsevia asukkaita ja asuntoja on jatkuvasti tyhjillään. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on kokouksessaan 18.5.2016 § 38 kohdalla päättänyt irtisanoa Tupalan asumisyhteisön vuokrasopimuksen ja toiminnan resurssit siirtää osaksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoitoa, jonka kautta kyseinen tuki voidaan tuottaa useammalle asiakkaalle kuin tällä hetkellä Tupalassa. Toiminnan muuttaminen on yllä olevan kaltaisesti hyväksytty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän muutosjohtoryhmässä. Vuokrasopimus Toimintakeskus ry:n kanssa on irtisanottu toukokuussa 2016. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi

Koska Mikkelin Toimintakeskus ry:llä ei ole resursseja hoitaa Tupalantie 1 sijaitsevan asumisyksikön toimintaa sen alkuperäisessä muodossaan päihde- ja mielenterveysongelmaisten asuttamisessa, eikä se kuulu enää v. 2015 yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan, on Mikkelin toimintakeskus ry päättänyt esittää, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta anotaan aravarajoitusten poistoa. Toimintakeskuksen tavoitteena on saada kohde realisoitua.

Asuntotoimenpäällikkö esittää, että kaupunginhallitus yhtyy Mikkelin Toimintakeskus ry:n esitykseen aravarajoitusten poistamiseksi, jotta yhdistys pääsee irrottautumaan nykyiseen toimintaansa kuulumattoman asumisyksikön vastuista. Kohdetta on tarjottu kaupungin vuokrataloyhtiölle, mutta sillä ei ole ollut kiinnostusta ostaa kohdetta.

Mikkelin toimintakeskus ry:n hakemus aravarajoituksista vapauttamiseksi on nähtävänä kokouksen sihteerillä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle Mikkelin kaupungissa osoitteessa Tupalantie 1 sijaitsevan kiinteistön aravarajoitusten poistamista Mikkelin toimintakeskus ry:n esittämin perustein. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA, Mikkelin Toimintakeskus ry

Käsitellyt asiat