Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Energiaomistusselvityksen asiantuntijapalveluiden hankinta

MliDno-2020-952

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston päätökseen 15.2.2021 § 25 pohjautuen kaupunki on pyytänyt tarjouksia energiaomistuksen järjestelyyn liittyvistä asiantuntijapalveluista. Tarjouspyyntö julkaistiin 24.2.2021 Hilma-ilmoituskanavassa ja Cloudia-tarjouspalvelussa kansallisena hankintailmoituksena nro 336218. Hankintamenettely oli avoin. Tarjouspyynnön mukainen sopimuksen kestoaika on 29.3.2021-31.5.2021.

Määräaikaan 9.3.2021 klo 15.00 mennessä tarjouksen jätti 5 tarjoajaa. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusehdot.  

Päätöksenteossa perusteena on asiantuntijapalveluiden hinta ja palveluntarjoajien esittämät referenssit tarjouspyynnön pisteytystaulukon mukaisesti.

Hintapisteet: järjestelmä laskee hintapisteet automaattisesti tarjoajien syöttämien kokonaishintojen perusteella kaavalla ”halvin tarjottu hinta / tarjottu hinta x maksimipistemäärä”. Maksimipistemäärä kokonaishinnasta oli 50 pistettä.

Referenssit: palveluntuottajien tuli ilmoittaa referessit toteuttamistaan kaupunkien ja kuntien energiayhtiöiden omistusjärjestelyistä kolmen viime vuoden ajalta tiiviine kuvauksineen, ja vähintään 1 referenssikohde vaadittiin. Referenssikuvauksissa tuli ilmoittaa myös transaktiohinnat, joiden oli oltava vähintään 20 miljoonaa euroa.  Hintapisteet on laskettu kaavalla ”tarjottu arvo / suurin annettu arvo x maksimispisteet”, arvolla viitataan minimieurorajan täyttävien referenssikohteiden määrään. Maksimipistemäärä referensseistä oli 50 pistettä.

Palveluntarjoajien oli mahdollista antaa lisäksi tarjous optiosta selvityksen tuloksena mahdollisesti valittavaan järjestelymalliin liittyvien asiakirjojen, kuten kauppakirjojen, mahdollisten osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen valmisteluun osallistumisesta ja tilaajan neuvonantajana toimimisesta sisältäen asiantuntijapuheenvuorot toimielinkäsittelyissä. Koska kyse on optiosta, ei siitä annettuja tarjouksia pisteytetä. Mahdollisesta option käyttämisestä päätetään aikanaan erikseen.

Tarjouspyynnön toimitusaika-kohtaan on kirjattu seuraava maininta: Kaupunginvaltuuston päätöksessä 15.2.2021 § 25 tavoiteaikatauluksi on asetettu energiaratkaisun tuominen valtuuston hyväksyttäväksi toukokuun 2021 loppuun mennessä. Kiireisen aikataulun vuoksi työn toteuttaminen on mahdollista aloittaa valittavan palveluntarjoajan omalla riskillä ennen kaupunginvaltuuston päätöksen ja hankintapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Hankintasopimus allekirjoitetaan vasta päätösten tultua lainvoimaisiksi.

Lähtökohtana hankintojen toteuttamisessa on odottaa niiden taustalla olevien päätösten tulemista lainvoimaisiksi. Hankintapäätöksen tekeminen ja valmistelun/toteutuksen aloittaminen ennen sen perustana olevan päätöksen lainvoimaisuutta voi johtaa esimerkiksi hankinnan keskeytymiseen tai muutoin prosessin keskeytymiseen, mikäli alkuperäinen päätös ei tulisikaan lainvoimaiseksi siitä tehdyn valituksen vuoksi. Tarjouspyynnön kirjauksen mukaisesti valmistelutoimenpiteiden käynnistäminen ennen päätösten lainvoimaiseksi tuloa tapahtuu palveluntarjoajan riskillä ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Valtuuston päätöksessä asetetun tavoiteaikataulun vuoksi tässä hankinnassa pyritään  tavanomaista ripeämpään toteutukseen.

Päätösehdotuksen perusteena oleva vertailutaulukko on liitteenä. Asiakirja on salainen, kunnes asiasta on tehty sopimus (julkisuuslaki 6.1 § 3 kohta). Päätöksen myötä asiakirja tulee asianosaisjulkisuuden piiriin (julkisuuslaki 11 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Suurimman pistemäärän saanut tarjoaja voittaa kilpailutuksen.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan hankintasopimus syntyy vasta sopimusasiakirjan allekirjoituksin. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään päätöksen mahdollisesta option käyttämisestä.

Hankintahinta maksetaan kaupunginhallituksen kustannuspaikalta 1300.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen ja Petri Pekosen kannattamana, että Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyjen selvitys - ja neuvontatyön lähtökohtana on ensisijaisesti hakea ratkaisu ko. energiayhtiön, omistajakuntien ja energiasäätiön yhteistyömallien ja erilaisten maakunnallisten vaihtoehtojen pohjalta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esitteliän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Olli Miettinen, Jatta Juhola, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jarno Strengell, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka), 3 ei ääntä (Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen, Pekka Pöyry) ja 1 tyhjä ääni (Jukka Pöyry). 

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että tarjouksia energiaomistusselvityksen asintuntijapalveluista ei hyväksytä ja päätetään lopettaa energiaomaisuuden myynti tai fuusioprosessi tähän. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus päätti valita energiaomistusselvityksen asiantuntijapalveluiden tuottajaksi tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy:n.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.  

Merkitään, että Pekka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, hankintapalvelut, talouspalvelut/Tiina Viskari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Hankintaoikaisun vireille tulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Puhelinnumero: 029 56 43300
Markkinaoikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinatuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on toimitettava osoitteeseen:

Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.