Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Vuoden 2018 Presidentinvaali - muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin

MliDno-2017-1510

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksessaan 18.12.2017 kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja varajäsenet vuoden 2018 presidentinvaalin vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin ja nimesi lautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Edellä mainitun jälkeen on tullut ilmoituksia esteistä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen estyneiden tilalle on valittava uudet henkilöt.

1. äänestysalue, Keskusta-alue
Keskustan äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Sylvi Hänninen on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

12. äänestysalue, Tuppurala
Tuppuralan äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Veikko Elo on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

Esitykset uusiksi jäseniksi edellä mainittuihin vaalilautakuntiin esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää 

  • Sylvi Hänniselle eron 1. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää vaalilautakuntaan uuden jäsenen hänen tilalleen.
  • Veikko Elolle eron 12. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää vaalilautakuntaan uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Sylvi Hänniselle ja Veikko Elolle eron vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimesi heidän tilalleen

  • 1. äänestysalueen vaalilautakuntaan jäseneksi Tiina Salosen,
  • 12. äänestysalueen vaalilautakunnan jäseneksi Anni Pesosen.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus myöntää

  • Tauno Lehtiselle eron 8. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen Janne Aaltosen
  • Janne Aaltoselle eron 9. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää hänen tilalleen Tauno Lehtisen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaan esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, lautakuntien puheenjohtajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi