Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen toimikauden, lukumäärään ja ajankäytön paikallinen sopimus

MliDno-2018-132

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki työnantajana ja pääsopijajärjestöt ovat käyneet paikallisen neuvottelun 18.10.2017 sekä 1.11.2017  työsuojelun järjestämisestä ajalle 1.1.2018-31.12.2012. Neuvotteluissa on myös sovittu työsuojeluvaltuutettujen määrästä sekä työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn valvontalain mukaan työsuojeluvaltuutettujen vähimmäismäärä työnantajaa kohden on yksi työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Lisäksi työpaikan toimihenkilöillä on oikeus asettaa keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Toimihenkilöasemassa olevilla tarkoitetaan henkilöstöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on johtaa ja valvoa alaistensa työtä ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti ottavat osaa näiden työhön.

Mikkelin kaupungissa on paikallisesti sovittu useammasta työsuojeluvaltuutetusta sekä heille valittavista varavaltuutetuista. Paikallisesti on ammattijärjestöjen edustajien kanssa sovittu työsuojeluvaltuutettujen lukumäärän vähentämisestä  ja edustettavien jakamisesta työsuojeluvaltuutettujen kesken uudella tavalla kanssa. Neuvottelutuloksen mukaisesti yksimielisesti on hyväksytty, että toimikaudeksi 2018 - 2021 asetetaan kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Edellisellä kaudella 1 päätoiminen ja 5 osittain omasta tehtävästään vapautettua työsuojeluvaltuutettua.

Työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu valvontalain mukaisten tehtävien hoitamista varten säännöllisistä työtehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi, jonka tämä tarvitsee em. tehtävien hoitamista varten. Vapautusajan määrän perusteena käytetään edustettavana olevien työntekijöiden/ viranhaltijoiden lukumäärää kerrottuna paikallisten olosuhteiden mukaan määritellyllä kertoimella (0,12 - 0,22) neljää peräkkäistä kalenteriviikkoa kohti. Viikoittaisen vapautusajan laskentakaava on: (edustettavien lukumäärä x kerroin)/4. Kertoimen valinnan perusteena voidaan käyttää esim. edustettavana olevan henkilöstön töihin ja tehtäviin liittyviä vaara- ja kuormitustekijöitä ja lisäksi esimerkiksi toiminnan alueellista laajuutta ja työskentelypaikkojen lukumäärää. Kertoimena on aiemmin käytetty lukua 0,15 kaikilla muilla paitsi pelastuslaitoksen sammutus- ja pelastustöitä tekevien osalta 0,20. Paikallisneuvotteluissa saavutetun neuvottelutuloksen mukaan toimikaudella 2018 - 2021 käytetään vapautuksen laskennassa kaikkien toimialojen osalta kerrointa 0,185. Perusteena kertoimen korottamiselle sekä yhtenäisen kertoimen käytölle on edustettavien ammattialojen monipuolisuus, toiminnan alueellinen laajuus sekä työskentelypaikkojen suuri lukumäärä. Mikäli työsuojeluvaltuutetun tehtäviä hoitaa opettaja ja on sovittu opetusvelvollisuuden huojentamisesta, on opetusvelvollisuuden huojennus n. 2/3 määritellystä vapautusajasta.

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja toimialueet toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021. Ajankäyttö henkilöstömäärän 30.9.2017 mukaan.

Työsuojeluvaltuutettu toimialue

henkilöstömäärä 30.9.2017

vapautusaika h/vko kerroin 0,185

1.Perusopetus ja lukio, sivistystoimen hallinto, Otavan Opisto, kansalaisopisto, kirjasto ja museo

777

35 h 56 min

2. Varhaiskasvatus, henkilöstöryhmänä koulunkäyntiavustajat, konserninpalveluiden palvelualue hallintopalvelut

813

37 h 36 min

3. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, vesilaitos, Etelä- Savon pelastuslaitos, konsernipalveluiden palvelualueelta ruoka- ja puhtauspalvelut, työllisyyspalvelut, ympäristöpalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sisältää orkesterin

790

36 h 32 min

 

Ajalle 1.1.2018-31.12.2021 työsuojeluvaltuutettujen vapautus töistä on vahvistettu yhteensä 110,08 h/vko.

Liitteenä paikallinen sopimus.

Työsuojeluvaalit on pidetty pääsopijajärjestöjen toimesta ja työnantajalle toimitetun vaalitoimikunnan pöytäkirjan 5.12.2017 mukaan valituiksi tulivat seuraavat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutetut:

Toimialue 1. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Juha Karppinen, I varavaltuutettu Anssi Torri.

Toimialue 2. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Helena Lindholm, I varavaltuutettu Sirpa Pajunen, II varavaltuutettu Tanja Mäkipää.

Toimialue 3. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen, I varavaltuutettu Toni Karppinen, II varavaltuutettu Heikki Manninen.

Toimihenkilöille ei esitetty työsuojeluvaltuutettua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy työsuojelua koskevan paikallisneuvottelun tuloksen ja merkitsee tiedoksi yhteistoimintahenkilöstön valinnan toimikaudelle 1.1.2018 - 31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi