Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Työsuojelutoimikunnan ja YT-neuvottelukunnan yhdistäminen

MliDno-2017-2324

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Yhteistoimintamenettelyssä käsitellään Mikkelin kaupungin henkilöstöön ja sen asemaan liittyviä asioita. Yhteistoimintamenettely ei rajoita kunnallisen viranomaisen päätösvaltaa.

Kunnallisen yhteistoimintalain (449/2007) ja sitä tukevan kaupungin ohjeistuksen tarkoituksena on mainituilla yhteistyömuodoilla ja toimenpiteillä kehittää kaupungin palvelutoimintaa; palvelujen tehokkuutta ja sujuvuutta sekä edistetään työyhteisöjen yhteishenkeä, henkilöstön motivoitumista, turvallisuutta ja työkykyä sekä annetaan henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin päätöksiin.

Yhteistoiminta on osa johtamista ja työn tekemistä. Henkilöstön kanssa tehdään yhteistyötä jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Yhteistoiminnan osapuolia ovat Mikkelin kaupunki ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena voi olla myös luovutuksensaaja. Henkilöstön edustajia ovat pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstöjärjestöjen tai niiden alayhdistysten nimeämä henkilö tai työpaikkakokouksen keskuudestaan valitsema henkilö.

YT-neuvottelukunta käsittelee koko henkilöstöä yleisesti koskevat asiat ja antaa Kunnallisen yhteistoimintalain (449/2007) mainituista asiapiireistä lausuntoja tai kannanottoja kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle sekä tarvittaessa lauta- ja johtokunnille. YT-neuvottelukunta ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisten toimen-/viranhaltijoiden eikä työyksiköiden asioita muutoin kuin tarvittaessa tiedoksiantoluonteisina. Yksittäistä työntekijää tai viranhaltijaa tai työyksikköä koskeva yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia käsitellään ensisijaisesti työpaikkatasoisessa välittömässä  yhteistoiminnassa.

Kaupungin YT-neuvottelukunnan kokoonpano muodostuu työantajan ja henkilöstön edustajista.

Henkilöstön edustajat neuvottelukunnassa ovat sopijajärjestöjen pääluottamusmiehet tällä hetkellä JUKO ry.kolme  (3 yksi paikka täyttämättä), JHL ry. kaksi (2), JYTY ry. yksi (1), SUPER ry. yksi (1) sekä TEHY ry. yksi (1).  Edustajilla on myös varahenkilöt. Työnantajan edustajat neuvottelukunnassa ovat kaupunginjohtaja (puheenjohtaja) ja esittelijänä henkilöstöjohtaja. Neuvottelukuntaan valitaan kolme (3) kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Neuvottelukunnan pysyviä asiantuntijoita ovat HR-suunnittelija ja työsuojelupäällikkö. Kokoukseen pyydetään tarvittaessa asiantuntijoita.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on mm. työhyvinvoinnin edistäminen, henkilöstön ikääntymisen vaikutukset, työsuojelua koskevan tiedotuksen ja ensiavun järjestäminen, päihdeongelmien ennaltaehkäisyä ja päihteiden väärinkäyttöä koskevat menettelytavat ja hoitoonohjauksen mallit sekä varhaisen puuttumisen ja kuntoutukseen ohjaamisen menettelyt.  Työsuojelutoimikunta käsittelee myös työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat työn järjestelyihin ja mitoituksiin liittyvät asioita sekä työsuojeluviranomaisen valvontaan kuuluvien opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarpeita ja näiden tarvittavia järjestelyjä.

Työsuojelun yhteistoiminta-asioita käsitellään välittömänä yhteistoimintana työnantajana tai tämän edustajana toimivan esimiehen ja työntekijän kesken (vrt. esimies-alaiskeskustelut).

Kaupungilla on työsuojelutoimikunta. Työnantajaa edustavat yksii (1) kaupunginhalituksen nimeämää edustajaa ja työsuojelupäällikkö (esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä) sekä kaupungin johtoryhmän jäsen. Työntekijöitä edustaa 9 jäsentä, joista neljä  on työsuojeluvaltuutettuja. Toimikunnan  toimikausi on  neljä (4) vuotta. Toimikunnan kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina työterveyshuollon edustaja(t) ja tarvittaessa eri alan asiantuntijoita.

Työsuojeluvaalien järjestämisen yhteydessä on paikallisesti sovittu pääsopijajärjestöjen kanssa, että YT-neuvottelukunta ja työsuojelutoimikunta yhdistettäisiin 1.1.2018 alkaen. Asiaa on käsitelty myös kaupunginjohtoryhmässä  30.10.2017 ja valmistelua päätettiin jatkaa. Mikkelin kaupungin YT-neuvottelukunnan toimikausi olisi neljä kalenterivuotta.

Kokoonpano koostuu viidestä (5)  työnantajan edustajasta. Puheenjohtajana kaupunginjohtaja, esittelijänä henkilöstöjohtaja. Työsuojeluasiat esittelee työsuojelupäällikkö, HR-suunnittelija, asiantuntijajäsen ja sihteeri. Lisäksi neuvottelukuntaan valitaan kolme (3) kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöedustajaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi.  Henkilöstöä edustaa 7  pääluottamusmiestä ja 3 työsuojeluvaltuutettua.

Työterveyshuollon edustajalla/edustajilla on tarvittaessa oikeus osallistua yhteistyötoimikunnan kokouksiin, kun kokouksessa käsitellään työterveyshuoltosopimukseen tai- suunnitelmaan liittyviä asioita.

Asioiden valmistelua varten perustetaan erillinen henkilöstöjaosto, joka valmistelee edustukselliseen yhteistyötoimikuntaan henkilöstöön vaikuttavat asiat. Jaoston etukäteisvalmistelulla pyritään siihen, että yhteistyötoimikunnan  kokousten määrä ei lisäänny, kun asiat valmistellaan etukäteen ennen edustuksellista yhteistoimintaa. Henkilöstöjaosto koostuu henkilöstöpalveluiden asiantuntijoista, pääluottamusmiehistä, työsuojeluvaltuutetuista sekä tarvittaessa toimialojen edustajista riippuen asiakokonaisuudesta

Tiedonkulun varmistamiseksi jatketaan  ts- valtuutettujen, pääluottamusmiesten ja henkilöstöpalveluiden epävirallisia tapaamisia kuukausittain.

Päätösehdotus

Esittelijä

Heli Huopainen, henkilöstöjohtaja, heli.huopainen@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta yhdistetään yhdeksi toimikunnaksi1.1.2018 alkaen ja toimikunnasta käytetään nimenä YT-neuvottelukunta. Kokoonpanossa olisi 5 työnantajan edustajaa sekä 10 henkilöstönedustajaa. Samalla esitetään perustettavaksi erillinen henkilöstöjaosto, joka valmistelee asiat yhteystyötoimikuntaan. Henkilöstöjaosto koostuu henkilöstöpalveluiden edustajista, pääluottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista sekä asiakokonaisuudesta riippuen palvelualueiden eri asiantuntijoista.

Päätös

HR-suunnittelija Sari Häkkinen esitteli yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhdistämistä yhdeksi toimikunnaksi 1.1.2018 alkaen. Toimikunnan nimeksi tulee YT-neuvottelukunta.
YT-neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle toimikuntien yhdistämistä.

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Heidi Lepistö, työsuojelupäällikkö, Heidi.Lepisto@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungissa on toiminut työsuojelutoimikunta, joka on toteuttanut työsuojelunvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyn valvontalain mukaista työsuojelun yhteistoimintaa. Työsuojelun yhteistoiminnasta on em. valvontalain lisäksi sovittu yksityiskohtaisemmin kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksella.

Työsuojeluyhteistoiminnan tavoitteena on toimia osana henkilöstövoimavarojen strategista johtamista, edistää työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä parantaa työelämän laatua ja tuloksellisuutta.

Toimintaa toteutettaessa on otettava huomioon laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis toiminnasta, työterveyshuoltolain 8 ja 12 § sekä sairausvakuutuslain 13 luvun 4 §.

Työsuojelun edistämisen katsotaan kuuluvan koko henkilöstölle. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat on määritelty valvontalain 26 §:ssä. Em. asiat tulee käsitellä ensisijaisesti välittömässä yhteistoiminnassa työpaikoilla työntekijöiden/viranhaltijoiden ja esimiesten kesken. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön (työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö) roolina on toimia tarvittaessa asiantuntijana työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden käsittelyssä. Laajakantoisemmat ja yleisemmät asiat käsitellään edustuksellisessa yhteistoimintaelimessä kuten työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa toimielimessä. Mikkelin kaupungin työsuojelutoimikuntaan ovat kuuluneet työsuojeluvaltuutetut, vaaleilla valitut henkilöstön edustajat, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä työterveyshuollon edustaja.

Mikkelin kaupungissa on toiminut yhteistoimintaelimenä YT- toimikunta, joka on toteuttanut työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyn yhteistoimintalain mukaista työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Yhteistoimintalain mukaisen toiminnan tarkoituksena on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen.

Yhteistoiminnan tarkoitus ja tavoitteet ovat valvontalaissa ja yhteistoimintalaissa sisällöltään lähes samanlaiset. Lisäksi työsuojelutoimikunnassa ja YT-toimikunnassa käsiteltävät asiat ovat osittain samoja.

Yhteistoimintalain edellyttämä yhteistoiminta ja valvontalain edellyttämä yhteistoiminta on mahdollista yhdistää yhdeksi yhteistoimintaelimeksi siten, että työsuojelutoimikunta liitetään YT-toimikuntaan. Asiasta on sovittu pääsopijajärjestöjen kanssa paikallisesti työsuojelutoiminnan organisoinnin yhteydessä käydyissä neuvotteluissa. Yhdistetyssä YT-toimkunnassa kaikki sen jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti sekä valvontalain että yhteistoimintalain mukaisten yhteistoimintaa edellyttävien asioiden käsittelyyn.

Yhteistoiminnan kehittämisen, henkilöstöasioiden kokonaisvaltaisen käsittelemisen sekä tiedonkulun parantamisen kannalta on tarkoituksenmukaista liittää työsuojelutoimikunta YT- toimikuntaan. Asiat YT- toimikuntaan valmistellaan valmistelujaostossa.

Paikallisesti on sovittu, että YT- toimikunnan kokoonpano on seuraava:

Henkilöstön edustajina yhdistetyssä YT -toimikunnassa toimivat työsuojeluvaltuutetut (varalla varavaltuutetut) sekä pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet (varalla varapääluottamusmiehet). Työnantajan edustajina ovat kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja (esittelijä) sekä kolme kaupunginhallituksen valitsemaa luottamushenkilöä. Asiantuntijajäseninä HR- päällikkö (sihteeri) sekä työsuojelupäällikkö (esittelijä työsuojeluasiat). YT- toimikuntaan kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella tarvittaessa myös työterveyshuollon edustaja.

Toimikausi on neljä vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, jolla työsuojelutoimikunta yhdistetään YT- toimikuntaan ja muodostetaan yhteinen yhteistoimintaelin valvontalain ja yhteistoimintalain yhteistoimintatehtäviä varten ja päättää, että yhteisen yhteistoimintaelimen nimi on YT- toimikunta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pääsopijajärejstöjen pääluottamusmiehet/ Juko ry Mika Pirhonen, Antero Cedeströn, JHL 525 Sirpa Hakkarainen, JHL054 Tommi Sariola, TEHY ry Mikko Kemppainen, Super ry Tiia Rautpalo, Jyty Mikkeli ry Tiina Turunen, työsuojeluvaltuutetut/ Juha Karppinen, Outi Hokkanen ja Helena Lindholm, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi