Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sähkösopimusten solmiminen, optiovuosien käyttäminen (lisäpykälä)

MliDno-2016-1973

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja erikseen mainittujen kiinteistöjen sähkösopimus on loppumassa kuluvan vuoden lopussa. Sähkön toimittajana on toiminut Etelä-Savon Energia Oy (ESE). Etelä-Savon Energia Oy on jättänyt sopimuksen uudistamiseksi tarjouksen koskien aikaisemmassa sopimuksessa olleita kiinteistöjä sekä erikseen sovittavia käyttöpaikkoja. Etelä-Savon Energian tuottama sähkö on ns. Ekoteko-sähköä. ESE tuottaa kaukolämpöä ja sähköä mm. Pursialan voimalaitoksella päästövapailla uusiutuvilla polttoaineilla. Sopimusjakson aikana Pitkäjärvellä käyttöönotetaan sähköä tuottava aurinkoenergiapuisto. Tuulisähkön osuus tuotetaan tuulivoimapuistoissa.

ESE:n sähköntuotantomenetelmät ja kehityshankkeet tukevat kaupungin ympäristöstrategian toteutumista. Pursialan voimalaitoksella käytetään kaupungin ja maakunnan alueella tuotettavia polttoaineita, jolloin arvoketjun taloudellinen ja työpaikkakehityksen tuotos jää suuressa määrin aluetalouden ja tuotantoprosessissa mukana olevien yritysten hyödyksi. Kaupunki omistaa sataprosenttisesti Etelä-Savon Energian. Kaupungin kannalta sähkön hankkiminen omistamaltaan yhtiöltä ja maakunnan tuottaman polttoaineen käyttäminen tuotantoprosessissa on perusteltua.

Sähkösopimuksen solmimisesta on tehty teknisen johtajan viranhaltijapäätös.

Viranhaltijapäätös ja sähkönmyyntitarjous on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää tehdä sopimuksen Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa viranhaltijapäätöksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja sopimuksessa erikseen mainittujen kiinteistöjen sähkö on päätetty hankkia sopimuksella, jossa on kaksivuotisen option käytön mahdollisuus. Optiovuodet ovat 2019 ja 2020. Sähkösopimus on solmittu Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa, ja se on siirtynyt vuoden 2017 aikana Lumme Energia Oy:n haltuun. Sähkön ostohinta määräytyy option käytön ajankohdan mukaisesti ja vaihtelee pörssisähkön hinnankehityksen mukaisesti. Option käyttämisestä on syytä päättää, jotta kustannuksiltaan mahdollisimman matala ajanhetki voidaan hyödyntää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhalitus päättää käyttää sopimuksen mukaiset optiovuoden 2019 ja 2020. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen optiovuosien käytöstä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lumme Energia Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi