Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Paikallinen sopimus JHL525 luottamusmiesjärjestelyistä kaudelle 1.1.2018-31.12.2021

MliDno-2017-1074

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( luku VII, 13 §, 1 mom.)¨mukaan luottamusmiesten lukumäärää ja ajankäyttöä koskevat sopimukset tehdään kunnan ja kunnallisen pääsopijajärjestön tai niiden rekisteröityjen alayhdistysten kesken. Mikkelin kaupungin hallintosäännön luku 5  27  §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset, niiden täytäntöönpanon ja suositussopimukset.

JHL 525 luottamusmiesjärjestelyistä Mikkelin kaupungissa on käyty neuvottelu 20.9.2017. JHL525 paikallisen edustajan kanssa sovittiin pääluottamusmiehen ajankäytöstä ajalla 1.1.2018-31.12.2021 38 h 45 min/vko.

Muut luottamusmiehet hoitavat luottamustehtävänsä työn ohessa, jolloin vapautusta järjestetään tarpeen mukaan.

Liitteenä neuvottelutuloksesta paikallinen sopimus, jonka

työnantajapuolelta allekrjoitaa kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ja JHL525 osalta Sirpa Hakkarainen.

Henkilöstöpalvelut esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy em.luottamismiesjärjestelyt  ja paikallisen sopimuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy em. luottamismiesjärjestelyt liitteenä olevan paikallisen sopimuksen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

JHL525/ Sirpa Hakkarainen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi