Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Otavan opiston virkajärjestelyt 1.1.2018

MliDno-2018-124

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2017 § 212 perustanut johtaja-rehtori viran Otavan Opistoon. Jo olemassa olevat kaksi virkaa vakanssinumero 223 johtaja sekä vakanssinumero 247 rehtori on yhdistetty johtaja-rehtori viraksi. Virkanimike on johtaja-rehtori. Samalla kaupunginhallitus on lakkauttanut Otavan Opiston johtaja viran ja rehtorin viran.

Kaupunginhallituksen päätöksellä (kh 13.2.2017 70 §) kaupunginhallitus on määrännyt liikelaitos Otavan Opiston vt. johtajaksi (vakanssinumero 223 johtaja) rehtori Harri Jokisen 31.12.2017 saakka.

Hallintosäännön 54 §:n mukaan kaupunginhallitus valitsee toimialajohtajat, tulosalueen esimiehet, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, Tilakeskuksen johtajan, palvelujohtajan, konsernitarkastajan sekä liikelaitosten johtajat. Edelleen säännön 59 §:n mukaan henkilöstön palkkauksen päättää kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti se, joka suorittaa valinnan. Rehtori Harri Jokinen on antanut suostumuksen järjestelyyn.

Henkilöstöpalveluiden kanssa käydyssä keskustelussa on esitetty virkajärjestely todettu hyväksyttäväksi ja nyt palvelussuhteessa olevan viranhaltijan nykyisen viran täyttäminen uudelleen on perusteltua toiminnan jatkuvuuden kannalta. Henkilöstöpalvelut toteaa, että lain kunnanllisesta virahaltijasta  37 § :n mukaan uuteen virkaan tulee lähtökohtaisesti sijoittaa lakkautettavaa virkaa hoitanut viranhaltija kaikissa niissä tilanteissa, joissa on kyse entistä virkasuhdetta vastaavasta virkasuhteesta.  Vuoden 2018 virkapaketin yhteydessä on johtaja-rehtorin virka perustettu sekä esitetty perustamisvaiheen kustannukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus siirtää rehtori Harri Jokisen Otavan opiston johtaja-rehtori virkaan (vakanssi 9324) kunnallisen viranhaltijalain luvun 5 § 24 mukaisesti 15.1.2018 alkaen, sopimuspalkka on 6 300 euroa/kk.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että johtosäännön ja toimintasäännön muutos sekä uuden viran tehtäväkuvaus tehdään voimaan astuvaksi 15.1.2018 alkaen. Harri Jokinen täyttää viran kelpoisuusehdot. Lisäksi kaupungihallitus määrää Harri Jokisen vt. Otavan opiston johtajaksi ajalle 1.1.-14.1.2018

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Otavan Opisto/Harri Jokinen, Sivistys ja hyvinvoinnin palvelualue/ Virpi Siekkinen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi