Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kumppanuussopimus Mikkelin hiihtäjät ry

MliDno-2018-139

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia, kumppanuussopimuksia ja käyttövarausmäärärahaa varten yhteensä 759 000 euron määräraha. Tarkat määrärahat vahvistetaan kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmassa tammi-helmikuussa 2018.

Mikkelin hiihtäjät ry on hakenut kaupungilta avustuksia eri toimintoihinsa (Savonia hiihto, Veteraanien SM-kilpailut, nuorten hiihtäjien tukeminen). Nämä avustushakemukset on neuvoteltu muutettavaksi kahden vuoden kumppanuussopimukseksi vuosille 2018-2019.

Mikkelin kaupungilla on aikaisemmin ollut pääyhteistyösopimus kaupunginhallituksen määrittämien kolmen urheiluseuran, Mikkelin Jukureiden, Mikkelin Palloilijoiden sekä Mikkelin Kamppareiden kanssa vuosista 2009 ja 2010 lähtien.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin hiihtäjät ry:n kanssa ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 140214160/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Seppälä/Mikkelin hiihtäjät ry, Ilkka Partti/Mikkelin hiihtäjät ry, Antti Mattila/Mikkelin kaupunki, Sirpa Hyyryläinen/Mikkelin kaupunki, Emmi Eronen/Mikkelin kaupunki,

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi