Kaupunginhallitus, kokous 15.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kesätyöllistäminen 2018

MliDno-2018-102

Valmistelija

  • Merja Airas, kehityspäällikkö, merja.airas@mikkeli.fi
  • Sari Helanen, henkilöstökoordinaattori, sari.helanen@mikkeli.fi
  • Anja Kotilainen, henkilöstöpalvelusihteeri, Anja.Kotilainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Historiasta
Mikkelin kaupungissa on järjestetty kesätyötä kymmeniä vuosia. Kesätyö on aina ollut kaupungin palvelutuotantoa tukevaa.

Vuonna 2001 toteutetun kuntaliitoksen jälkeen kesätyöhön kiinnitettiin erityistä huomioita palvelutuotannon lisäksi myös nuorten ammatinvalintoihin, hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteistyökumppaneihin. Kesätyön hakemuslomaketta kehitettiin. Siitä tuli niin hyvä, että se oli mallina valtakunnallisissa oppikirjoissa. 

Vuosina 2007 ja 2013 toteutetut kuntaliitokset lisäsivät edelleen haasteita kesätyön järjestämiseen. Kesätyötä piti suunnata myös näille alueille. Kesätyöntekijöiden työmatkat huomioitiin.

2010- luvulla kehitettiin ns. iskuryhmät. Niitä oli aluksi ympäristöpalveluissa ja myöhemmin  vanhustenpalveluissa. Iskuryhmiä on käytetty mm. kaupungintalon pohjakerroksessa sijaitsevan kirjavaraston järjestelyihin. Tuloksena oli n. 14 000 teosta. Kirjoitettuna, kuvattuna ja hyllytettynä.

Yhteistyötä on tehty työllisyyspalvelujen ohella myös eri yhteisöjen kanssa esim. opastustehtävät, teknisen toimen urakkasopimukset jne.

Kaupunki on saanut rahallista tukea kesätyöhön useana vuonna. Parin viimeisen vuoden aikana merkittävät summat ovat tulleet paikalliselta pankilta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikan haaste työllistää Mikkelissä kaikki 15-17 vuotiaat
Miksen tekemän Mikkelin yrittäjille suunnatun kyselyn mukaan 38 yrityksestä 14 oli valmis ottamaan haasteen vastaan 15-17 –vuotiaiden työllistämiseksi. Kesätyöntekijöiden määrä ei ole tiedossa. Kiinnostusta siis oli. Aloitteet edellyttävät aina selkeää toimintasuunnitelmaa, miten kaikki toteutetaan. Kesätyöllistämisen fokus ei saisi olla pelkkä työllistäminen. Siinä tulisi olla hyvin suunniteltu työn tekeminen. Tätä tarvitsevat myös yrittäjät ja kesätyöntekijät.

Xamkin esitys Game On – nuorten työllistyminen
Henkilöstöpalvelut on käynyt alustavan neuvottelun 27.12.2017 asiasta. Game On - Nuorten työllistymistä uudenlaisista digitaalisista kokeiluista –hankkeessa. Ohjausresurssit tulevat ESR-rahoitteisista Xamkin hallinnoimista hankkeista: Game On ja Digillä duuniin. Tukena on myös kaupungin nuorisopalveluiden nimetty ohjaaja, joka vastaa työnohjauksesta. XAMKin hankkeet vastaavat myös nuorten kuljettamisesta eri toimipisteisiin tarvittaessa sekä toiminnassa mahdollisesti tarvittavista materiaalihankinnoista.

Kaupungin kesätyöstä suunnataan 15-17 vuotiaiden työllistämiseen resurssia 2 viikoksi 5 kesätyöntekijää. Resurssi on huomioitu kiintiöjaossa.

Muutosta ja yleistä
Kesätyöprosessi on kuulunut tähän saakka kaupungin hallintopalvelujen työllisyydenhoitoon. Prosessin omistajana on ollut kehityspäällikkö. Eläköitymisen johdosta prosessia on siirretty kaupungin henkilöstöpalveluihin syksyn 2017 aikana.

Hallintopalvelujen henkilöstöpalvelut hoitaa tulevaisuudessa kaupungin kesätyöntekijöiden työllistämistä osana kaupungin työllisyyspolitiikkaa, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä sekä kaupungin tavoitteita strategian mukaisesti. Kesätyöntekijät ovat edelleen yksi voimavara toteuttaa kaupungin palvelutuotantoa. Kesätyö tukee myös kaupungin mainekuvaa ja elinvoimaa. Kaiken perustana on, että kesätyöntekijöillä on oikeaa tekemistä. Toiminta antaa nuorille työkokemusta ja tukee mm. nuorten koulutusvalintoja.

Kesätyöllistämisen alustava kustannus ja kiintiöjako
Henkilöstöpalvelujen talousarviossa on esitetty kesätyöllistämiseen 477 819 e.  Palkkasivukulut ovat n. 15 % pienemmät, jos kesätyöntekijä on alle 17-vuotias. Tällöin ei mene palkkamenoperusteista eläkemaksua. Tämä kustannussäästö mahdollistaa n. 5-6 kesätyöntekijää lisää. Tämä on osittain huomioitu liitteenä jaettavassa alustavassa kiintiöjaossa.

Kiintiöjaossa on huomioitu palkkasivukustannukset ja lomaraha täysimääräisenä. Työaikakorvaukset on huomioitu lauantai- ja sunnuntaitöiden osalta. Kustannuspaikalle on varattu myös muut kulut. Näitä muita kuluja ovat mm. atk, työturvallisuus, työterveyshuolto, ilmoitukset jne.

Palkkauskustannukset on laskettu yhden kuukauden palvelussuhteena palkkasivukustannuksineen. Teknisen toimen alueurakoitsijoiden ja opastustehtävissä 5 viikon palvelussuhteena. Palkkatasoa on tarkistettu vuodesta 2017 n. 2,3 %.

Teknisen toimen urakkasopimukset
Kesätyöllistäminen toteutetaan sopimusten mukaisesti. Resurssi on kuvattu kiintiöjaossa.

Muut kumppanuussopimukset  mm. ESSOTE
Kesätyöntekijöitä on varattu aikaisempina vuosina perusterveydenhuoltoon ja mm. vanhusväestön viriketoimintaan. Piristyspartiot ovat toteuttaneet useana kesänä eri laitoksissa virkistystä ja aktiviteetteja vanhuksille. Tähän tehtävään on esitetty lisäresurssia. 

Kaikki kumppanuussopimukset ilmenevät kiintiöjaossa.

Kesätyöpaikkojen arvonta
Kaupunki on arponut vuosina 2016-2017 kesätyöpaikkoja n. 80. Toimintaa jatketaan samalla volyymilla vuonna 2018.

Kesätyön hakuaika
Kesätöiden hakuaika on 5.-28.2.2018

Hakulomake ja ohjeet löytyvät www.mikkeli.fi  Kaupungin kesätyöt 2018

Ketä palkataan
15-22 -vuotiaita Mikkelissä asuvia koululaisia ja opiskelijoita (peruskoululaisia, lukiolaisia ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoita) ja 18-30 -vuotiaita ammattikorkeakoululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. Kesätyö ei edellytä työvoimatoimiston työhön osoitusta. Te-toimistoon ilmoitetaan kaupungin kesätöiden työpaikat ja yhteyshenkilöt sekä tehtävien laatu.

Kesärekrytoinnin sähköiset järjestelmät
Haku ja rekrytointi tehdään sähköisesti. Työsopimukset tehdään Populus-palkkajärjestelmään. Kaupungin sopimuksiin liittyvät kesätyörekrytointiin liittyvät toiminnot sovitaan ao. yhteistyökumppanin kanssa erikseen.

Kesätyöntekijöiden palvelussuhde ja kuukausipalkka
Kesätyöntekijöiden palvelussuhde on pääosin kuukauden mittainen. Kesätyöntekijöille tehdään työsopimus, joka allekirjoitetaan molemminpuolisesti. Kuukausipalkka on yleistyöajassa 910 e ja toimistotyöajassa 845 e. Työnjohdon avustavissa tehtävissä ja erityistehtävissä kuukausipalkka on 1 170 e. Palkkataso on määritelty Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus mukaisesti.

Kaikille kesätyöntekijöille annetaan työtodistus.Työtodistukseen on mahdollisuus saada arviointi. Se tehdään ao. toimialueilla ja työyksiköissä ja kumppanien työnjohdossa. Kumppanit käyttävät kaupungin työtodistusmallia.

Tunnistekortti
Kaikille kesätyöntekijöille tehdään tunnistekortti ilman kuvaa ja veronumeroa. Tunnistekortin organisoinnin toteuttaa kaupungin työpajat edellisvuoden tapaan.

Palkanmaksu
Palkka maksetaan kaupungin yleisten maksupäivien mukaan. Kunkin kuukauden 15. päivä tai kuukauden viimeinen päivä.

Kiintiöjako
Alustava kiintiöjako on liitteenä.

Tiedotus
Henkilöstöpalvelut tiedottaa tulosyksiköitä ja tiedotusvälineitä kesätyönmenettelytavoista ja valmistelee hakumenettelyn yhteistyössä kaupungin tietohallinnon ja viestintäyksikön kanssa.

Työllisyyspalvelut järjestää RekryOn tilaisuuden helmikuussa 2018. Kesätyöpaikat ovat esillä tilaisuudessa. RekryOn tilaisuudesta tiedotetaan erikseen.

Kaupungin kesätyötä selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esitetyn kaupungin kesätöiden toteuttamiseksi vuonna 2018.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että mikäli kaupungin esittämästä haasteesta yrittäjille syntyy kaupungille lisäkustannuksia, tuodaan asia erikseen kaupunginhallitukselle päätettäväksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimiellisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että kehityspäällikkö Merja Airas ja henkilöstöpalvelusihteeri Anja Kotilainen esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Satu Taavitsainen saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Sari Häkkinen, Anja Kotilainen, Sari Helanen, Anne Nurminen, Jannika Vahvaselkä, Mikko Tuovinen, Tuomas Fjällström

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.