Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite / konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja pavelutehokkuus

MliDno-2015-2342

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 9.11.2015 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Arvoisa puheenjohtaja
Lisäksi jätän valtuustolle aloitteen, jossa tulee tutkia konserniyhtiöiden määrä ja päälekkäisyydet tarpeellisuus ja kustannus- ja palvelutehokkuus. Tutkimuksella tulisi selvittää kustannus- ja synergiaedut. Tulisi myös nähdä IN-Nouse arvio yhtiöiden osalta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raimo Heinänen, puheenjohtaja
Markku Siitari
Vesa Himanen
Markku Siitari
Anne Korhola
Harri Kivinen
Jari Roivas"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talouspalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mikkelin kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt muodostavat kuntakonsernin, jossa on yhteensä 15 osakeyhtiötä, 12 asunto- tai kiinteistöyhtiötä ja kolme säätiötä, jotka katsotaan omistusosuudeltaan tai määräysvallan kautta kuuluvan konsernin tytäryhtiöksi tai -yhteisöksi. Kaupungilla on myös omistusta 15 osakkuusyhteisössä sekä viidessä kuntayhtymässä.

Kaupungin taseyksikkönä toimiva tilakeskus hallinnoi ja omistaa kaupungin palvelutuotantoon käytettäviä tiloja ja Naistinki Oy koordinoi tytäryhteisöjen sekä ulkopuolisten yritysten tilojenkäyttöä. Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy omistaa ammattiopiston tilat ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt -kuntayhtymä omistaa ammattikorkeakoulun tilat. Näiden oppilaitoskiinteistöjen omistuksissa voidaan nähdä yhteistyömahdollisuuksia tilojen käytön ja hallinnon järjestämisessä. Mikkelin kaupunkikonsernissa erityisesti kiinteistöomistuksissa ja asuntoyhtiöissä voidaan tunnistaa yhteistyö- ja synergiamahdollisuuksia.

Mikkelin kaupunki asettaa keskeisimmille yhtiöille talousarviotavoitteet, joilla yhteisöjen toimintaa seurataan konsernitasoisesti. Yhteisöjen hallitukset määrittelevät kuitenkin yhteisöjensä toiminnan, ja vastaavat näin ollen toiminnan kustannus- ja palvelutehokkuudesta. Konserniohjauksella pyritään kehittämään konserniyhtiöiden yhteisiä palveluita. Vuonna 2016 tullaan valmistelemaan omistajapoliittiset linjaukset, jossa tullaan tarkentamaan yksityiskohtaisesti kunkin yhteisön roolia ja asemaa Mikkelin kaupunkikonsernissa.

Julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetut sidosyksikköasemassa olevat kaupungin omistamat yhteisöt ovat ns. in-house -yhteisöjä, mikäli niiltä voidaan hankkia palveluita kilpailuttamatta hallinnollisen päätöksen tai niiden kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Mikkelin kaupunkikonsernissa ei ole in-house -asemassa olevia yhtiöitä, vaan kaikki tytäryhtiöt toimivat kilpailuilla markkinoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi talouspalveluiden selvityksen vastauksena perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi vastausta niin, että kaupungin hallintorakenneuudistuksen edetessä tullaan kaupungin konsernirakenteeseen ottamaan kantaa.

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.