Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Suur-Savon Sähkön ilmoitus osakkeiden siirtymisestä ja lunastusmenettelystä 2016

MliDno-2016-651

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on lähettänyt seuraavan kirjeen:

"Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on saanut tiedon siitä, että Juvan kunta, joka on 4.6.2015 tehnyt lunastusvaatimuksen Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeesta D586 ja tallentanut sitä koskevan lunastushinnan Suur-Savon Sähkö Oy:n lunastusvarojen tilille, ei ole toistaiseksi saanut lunastusta pantua täytäntöön, koska osakkeiden ostaja on riitauttanut lunastusoikeuden.

Yllä mainitun lisäksi Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitus on 11.2.2016 saanut tiedon samaa osaketta, D586, koskevasta uudesta kaupasta, jolla Keräilyliike Osake & Kirja Oy (y-tunnus 2087785-4, nyk. Sillaterva Oy) on myynyt osakkeen Sciripophily.eeOÜ -nimiselle (reg. 12553388) yritykselle 4.200,00 euron hinnasta.

Mikäli Juvan kunta ei saa pantua lunastusta täytäntöön tai luopuu vaatimasta jo tekemänsä lunastuksen täytäntöönpanoa, on Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevilla kunnilla on ensisijainen oikeus lunastaa edellä mainitussa myöhemmässä, 19.8.2014 tehdyssä, kaupassa uudelle osakkeenomistajalle siirtynyt ko. osake. Mikäli mikään kunnista ei käytä lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus on toissijaisesti Suur-Savon Sähkö Oy:llä.

Osakkeiden lunastushinta on osakkeiden käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä hinta ole käypä hinta. Luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta on 4.200,00 euroa.

Sciripophily.eeOÜ (reg. 12553388) ei omista ennestään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja on siten yhtiöjärjestyksen tarkoittama uusi osakkeenomistaja.

Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen perusteella lunastusta haluavan osakkeenomistajan on esitettävä Suur-Savon Sähkö Oy:n hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus viimeistään 24.3.2016. Viitaten edellä mainittuun, lunastusoikeus on ehdollinen sille, että Juvan kunta ei saa pantua lunastusta täytäntöön tai luopuu vaatimasta jo tekemänsä lunastuksen täytäntöönpanoa.

Mikäli useampi kunta vaatii lunastusta, määrää yhtiön hallitus arvalla sen kunnan, joka saa osakkeen.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, pyydämme, että edellä mainittu kirjallinen ilmoitus toimitetaan osoitteeseen: Suur-Savon Sähkö Oy, Hallitus, PL 3,50101 Mikkeli. Ilmoituksen tulee olla perillä viimeistään 24.3.2016. Asiasta lisätietoja antaa Suur-Savon Sähkö Oy:n puolesta talousjohtaja Anna-Leena Kuitunen, puh. 010 210 4231.

Suur-Savon Sähkö Oy tiedottaa myöhemmin lunastusvaatimuksen tehneille osakkeenomistajille lunastettavaksi tulevien osakkeiden määrästä sekä maksumenettelystä."

Mikkelin kaupungilla on Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaosakkaana mahdollisuus käyttää lunastusoikeuttaan nyt luovutuksen kohteena oleviin osakkeisiin. Kaupungilla on tällä hetkellä yhteensä 10.836 osaketta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä lunastusoikeuttaan edellä mainitun Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Jaana Vartiainen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy