Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projekti

MliDno-2016-686

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistystoimenjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen Kuntaliitto on käynnistämässä 3-vuotisen projektin, jossa kehitetään ja tuetaan kuntien omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa. Projektin tuotoksena kehitetään käytäntöjä osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien omistajaohjaukseen toimintaympäristön muuttuessa. Käytänteet mallinnetaan ja laaditaan julkaisu hyvistä omistajaohjauksen käytänteistä. Mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) käynnistää ammatillisen koulutuksen tulosohjausmenettelyn kokeiluhankkeet, kokeilussa tulee huomioida kuntien omistajaohjaus osana em. neuvottelumenettelyä.

Projektiin osallistuvien kuntien ja koulutusorganisaatioiden hyödyt

  • osallistuvat tahot saavat mahdollisuuden vaikuttaa edunvalvontaan ja ammatillisen koulutuksen lainsäädäntötyöhön sen valmisteluvaiheessa. Tavoitteena on toimiva lainsäädäntö, jossa valtionhallinnon koulutuspoliittinen ohjaus ja toimintavaltuudet ovat tasapainossa paikallisen ja alueellisen ohjauksen ja toimivallan kanssa.
  • samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen reformin kanssa myös Kuntalain muutokset on otettava huomioon kuntien taloussäädöksissä ja hallintosäännöissä. Projektissa mukana olevat pääsevät kouluttamaan omat luottamushenkilönsä ja virkamiehensä uuteen tilanteeseen ja muokkaamaan omat sääntönsä ja ohjeensa uudistunutta tilannetta vastaaviksi.
  • projektissa mukana olevien kuntien omistajaohjaus vahvistuu ja selkiintyy ja niillä on kullakin alueella omistajakuntien yhteiset strategiat omistajaohjauksen toteuttamiseen.
  • pitkäaikaisen kuntaverkostoitumisen edut ja kollegiaalinen vertaisryhmätyö; hyvien toimintamallien ja käytänteiden keskinäinen vertailu ja kehittäminen.

Projekti toteutetaan 1/2016 - 12/2018 ammatillisen koulutuksen jäsenkuntien ja kuntaomisteisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Kunkin koulutuskuntayhtymän/koulutusorganisaation osallistumismaksu on 5 000 euroa vuodessa ja kunkin mukaan tulevan jäsenkunnan osuus on 2 000 euroa vuodessa.

Kuntaliitto kutsuu projektiin osallistujaksi kuntia ja kuntaomisteisia ammatillisia koulutusorganisaatioita.

Etelä-Savon ammattiopiston ja Mikkelin sekä Pieksämäen kaupungin johdon kanssa on keskusteltu käynnistyvästä projektista, sen tuottamasta hyödystä omistajakunnille ja koulutusorganisaatioille ja osallistumisesta projektiin. Hallitusohjelman kärkihankkeena toteutetaan vuosina 2016-2018 ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformi. Siinä uudistetaan ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö, toimintaprosessit ja järjestäjärakenne sekä ammatillisen koulutuksen rahoitus, säätely ja ohjaus. Koulutuksen rooli kunnissa kasvaa merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä itsehallintoalueille. Ammatillinen toisen asteen koulutus on alueen elinvoiman ja yrittäjyyden kehittämisen keskeinen veturi. Erityisesti Etelä-Savossa aikuiskoulutuksen turvaaminen rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi ja nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi on kaupunkien menestymisen kannalta tärkeää. Kuntien omistajaohjauksella ammatillisessa koulutuksessa on keskeinen merkitys alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. 1.6.2017 lukien sovellettavaksi tulevat uudistetun Kuntalain luvut, joissa aiempaa verrattuna on vahvistettu kuntien omistajaohjaus. Tässä projektissa on hyvä aika pohtia omistajaohjausta ja muodostaa ohjausmekanismit uusia säädöksiä vastaaviksi ja uutta toimintaympäristöä mahdollisimman hyvin palveleviksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Kuntaliiton Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus -projektiin vuosina 2016 - 2018.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupungin kuntarahoitusosuus 2 000 € / vuosi maksetaan kaupunginhallituksen käyttövarausmäärärahoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen