Kaupunginhallitus, kokous 14.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Asuntomessualueen tonttivaraukset (lisäpykälä)

MliDno-2015-979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen tontit olivat ensimmäistä kertaa julkisesti haettavissa 15.3.–15.5.2015 järjestetyssä tonttihaussa. Haettavina olivat alueen pientalotontit, joita on yhteensä 34 kpl. Hakemuksia tuli yhteensä 20.

Tonttihakemuksia käsiteltiin asuntomessujen laaturyhmässä 26.5.2015 sekä asuntomessutoimikunnassa 8.6.2015. Hakemusten käsittelyn perusteella valikoitui 15 hakemusta, joille voidaan nyt varata tontti sekä 3 hakemusta, joille voidaan alustavasti varata tontti ehdollisella varauksella. Kaikille rantatonteille löytyi hakija ja suunnitelma, joka voidaan hyväksyä ja siten kaikki rantatontit voidaan varata. Muiden tonttien osalta tilanne on sellainen, että noin puolet tonteista on yhä vapaana.

Nyt tehtävät varaukset ovat voimassa toistaiseksi. Tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta (Mikkelin kaupunki, Osuuskunta Suomen asuntomessut ja tontin vuokraaja/ostaja) sekä lainvoimaista rakennuslupaa.

Nyt haettava olleiden pientalotonttien lisäksi voidaan jo tässä vaiheessa tehdä varaus korttelin 18 tonttiin 1 (A-tontti). Tämän tontin varaajana on Mikalo Oy.

Messutonttien haku jatkuu siten, että erillistä hakuaikajaksoa ei enää ole, ja vapaat tontit ovat nyt haettavissa kaiken aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa 15.3.–15.5.2015 haettavana olleet Kirkonvarkauden asuntomessualueen pientalotontit niitä hakeneille liitteenä olevan listan mukaisesti. Lisäksi lautakunta varaa tontin 18-1 Mikalo Oy:lle. Varaukset ovat voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen tonttien hakemisen ensimmäinen vaihe oli 15.3.-15.5.2015. Haettavina olivat alueen pientalotontit. Tontteja oli tarjolla 34 kappaletta ja hakemuksia tuli 20. Tekninen lautakunta käsitteli esityksen tonttien varauksista kokouksessaan 9.6.2015 jolloin päätettiin tonttivaraukset 15 tontille.

Tonttihaku on edelleen käynnissä jatkuvana. Asuntomessutoimikunnan seuraava kokous on 28.9.2015, jolloin käsitellään kesän ja syksyn aikana tulleet hakemukset. Tontin varauksista tehdään esitys tekniselle lautakunnalle lokakuun kokoukseen.

Aki ja Saija Krivetz eivät ehtineet hakea ensimmäisessä vaiheessa vaan lähettivät asuntomessutoimikunnalle kirjeen, jossa pyysivät hakemuksen käsittelyä kesän aikana. Toimikunta hyväksyi tämän esityksen ja hakemus käsiteltiin sähköpostitse toimikunnan jäsenten kesken. Asuntomessutoimikunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se varaa tontin 11-1 Aki ja Saija Krivetzille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa tontin 11-1 Aki ja Saija Krivetzille. Varaus on voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen vapaat tontit ovat kesäkuun alusta lukien olleet haettavina ilman erillistä hakuaikaa ns. jatkuvan haun periaatteella.

Saapuneita uusia hakemuksia käsiteltiin asuntomessujen laaturyhmässä 17.9.2015. Hakemukset läpikäytyään laaturyhmä päätti ehdottaa viiden uuden pientalotontin varaamista messurakentamista varten.

Liitteenä olevassa listassa näkyvät kaikki pientalotonttien varaukset – jo tehdyt sekä nyt ehdotettavat. Vastaavat tontit näkyvät myös liitteenä olevassa kartassa siten, että uusien varattavien tonttien kohdalla näkyvät varaajien nimet punaisella ja jo aiemmin varattujen kohdalla mustalla. Uudet varattavat tontit sekä niiden hakijat on merkitty listalle lihavoituna ja alleviivattuna.

Tontin 17/5 hakija Leena Parkkonen on pyytänyt, että kyseinen tontti voitaisiin kaupungin alkuperäisestä messualueen tonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen vuokrata hänelle. Koska päätöksen hinnoittelusta on tehnyt kaupunginvaltuusto, on asia tältä osin vietävä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Nyt tehtävät varaukset ovat voimassa toistaiseksi. Tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta (Mikkelin kaupunki, Osuuskunta Suomen asuntomessut ja tontin vuokraaja/ostaja) sekä hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.

Messutonttien haku jatkuu toistaiseksi siten, että vapaat tontit ovat haettavissa kaiken aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta varaa Kirkonvarkauden asuntomessualueen pientalotontit niitä hakeneille liitteenä olevien listan sekä kartan mukaisesti. Varaukset ovat voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.


Tontin 17/5 osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Leena Parkkoselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan pykälän liitteet ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Leena Parkkoselle siten, että vuosivuokra on 4% valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennusliike Avikainen Oy on ilmaissut kiinnostuksensa rakentaa paritaloja asuntomessualueen tontille 491-29-15-3. Tontin osoite on Antellinkatu 5. Avikainen jätti tontista hakemuksen, jota käsiteltiin messuprojektin laaturyhmässä 2.12.2015. Avikaisen ideana olisi jakaa tontti 3 kolmeksi erilliseksi kukin kaksi paritaloa käsittäväksi kokonaisuudeksi. Ensimmäinen, messuille rakennettava tontti rakentuisi korttelin eteläosaan. Ainakin yksi paritalo olisi messukohteena. Liitteenä on tontin asemapiirros, jota käsiteltiin laaturyhmässä. Laaturyhmä hyväksyi esitetyn suunnitelman.

Tässä vaiheessa tontin 3 eteläosa on syytä varata Avikaiselle, jotta suunnittelu voi jatkua. Tonttia koskevan kolmikantasopimuksen solmiminen sekä tontin vuokraaminen tapahtuvat myöhemmin vuonna 2016. Vuokraaminen edellyttää hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta. Ensi vaiheessa Avikaiselle voidaan vuokrata vain yksi (korttelin eteläkulman) tontti, mutta jos se toteutuu suunnitellusti, saa hän option myös seuraavan tontin rakentamiseen.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa Rakennusliike Avikainen Oy:lle tontin 491-29-15-3 eteläosan messurakentamista varten.  Tonttia koskevan kolmikantasopimuksen solmiminen sekä tontin vuokraaminen tapahtuvat myöhemmin vuonna 2016. Vuokraaminen edellyttää hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Arto ja Sirpa Kimari ovat hakeneet messualueelta Onni-Korttelista Timantti-tonttia (491-29-15-5) osoitteessa Pöndisenkuja 4. Kimarit haluavat rakentaa tontille yksikerroksisen puurakenteisen omakotitalon (huoneistoala 145 m2 + autosäilytys 22 m2).

Dometalot Oy hakee Suomi-korttelista Norppa-tonttia (491-29-11-2) osoitteessa Huldankuja 3. Se aikoo rakentaa tontille 100 m2 kokoisen yksikerroksisen A-energialuokan talon.

Asuntomessujen laaturyhmä ja asuntomessutoimikunta ovat käsitelleet em. tonttihakemukset sähköpostitse 11.1.-12.1.2016 ja ne ovat yksimielisesti hyväksyneet molemmat hakemukset. Siksi esitetään, että lautakunta päättää varata em. tontit messurakentamista varten.

Tontteja koskevien kolmikantasopimusten solmiminen sekä niiden vuokraaminen tai myyminen tapahtuvat myöhemmin kuluvana vuonna. Tontinluovutus edellyttää hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa Arto ja Sirpa Kimarille tontin 491-29-15-5 sekä Dometalot Oy:lle tontin 491-29-11-2 messurakentamista varten. Tontteja koskevien kolmikantasopimusten solmiminen sekä tonttien vuokraaminen tai myyminen tapahtuvat myöhemmin kuluvana vuonna. Varaus on voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa.
 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta, 8.3.2016, § 21

Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
hannu.peltomaa@mikkeli.fi

Tonttivarauksista ovat luopuneet seuraavat hakijat: Roos Jouni (tontti 11/2), Karvanen Julia ja Edvin (tontti 17/1), Parkkonen Leena (tontti 17/5).

Hakija Murtonen Juha-Matti on siirtänyt hakemuksensa tontilta 15/11 tontille 15/4. Asia on esitelty laaturyhmälle, ryhmä puoltaa esitystä.

Uusia hakemuksia ovat Salminen Marianne (tontti 17/1), Etelä-Savon koulutus Oy (tontti 15/9), Erkkala Helena ja Pylvänäinen Karri (tontti 16/1), Moilanen Janne ja Riikka (tontti 16/2), Juurela Antti (tontit 12/4 ja 12/5) sekä Parkkinen Seppo (tontti 17/5). Asuntomessutoimikunta on hyväksynyt uudet hakemukset ja esittää tekniselle lautakunnalle, että lautakunta varaa em. tontit niitä hakeneille.

Hakijat Moilanen ja Parkkinen ovat pyytäneet saada vuokrata varattavat tontit 4 % vuosivuokralla, vaikka asuntomessutonttien hinnoittelupäätöksessä tontit 16/2 ja 17/5 on määritelty ainoastaan omistusoikeudella luovutettaviksi tonteiksi. Tältä osin asian päättää kaupunginhallitus.

Tonttivarauksia on nyt varattavat tontit mukaan lukien 28 kappaletta.

Ehdotus: Esittelijä: Jouni Riihelä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta varaa messutontteja niitä hakeneille seuraavasti: Salminen Marianne (tontti 17/1), Etelä-Savon koulutus Oy (tontti 15/9), Erkkala Helena ja Pylvänäinen Karri (tontti 16/1), Moilanen Janne ja Riikka (tontti 16/2), Juurela Antti (tontit 12/4 ja 12/5) sekä Parkkinen Seppo (tontti 17/5).

Asuntomessutonttien hinnoittelupäätöksessä tontit 16/2 ja 17/5 on määritelty ainoastaan omistusoikeudella luovutettaviksi tonteiksi, mutta hakijat Moilanen ja Parkkinen ovat pyytäneet saada vuokrata ne 4 % vuosivuokralla. Tältä osin tekninen lautakunta esittää  kaupunginhallitukselle, että se päättää hakijoiden toiveen mukaisesti poiketa siitä, mitä asuntomessutonttien hinnoittelupäätöksessä on päätetty.

Tontteja koskevien kolmikantasopimusten solmiminen sekä tonttien vuokraaminen tai myyminen tapahtuu myöhemmin kuluvana vuonna. Varaus on voimassa toistaiseksi. Tonttien lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupaa.

Päätös:
Hyväksyttiin

______________________________________________________

Kaupunginhallitus 14.3.2016 § 98

Valmistelija / lisätiedot:
Hannu Peltomaa
hannu.peltomaa@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Seppo Parkkiselle ja tontti 16/2 vuokrataan Janne ja Riikka Moilaselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinansta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Moilanen Janne ja Riikka, Seppo Parkkinen, asuntomessuorganisaatio Heikki Manninen, Tekninen toimi / Jouni Riihelä