Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Vuonna 2019 toimitettavat vaalit, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoiihin

MliDno-2018-2027

Valmistelija

  • Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksessaan 4.3.2019 kaupunginhallitus valitsi jäsenet ja varajäsenet vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin ja nimesi lautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Edellä mainitun jälkeen on tullut ilmoituksia esteistä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen estyneiden tilalle on valittava uudet henkilöt.

4. äänestysalue, Urpola

Urpolan äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsen Jari Jalkanen on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Hänen tilalleen ei ole esitetty uutta henkilöä.

5. äänestysalue, Laajalampi

Laajalammin äänestysalueen vaalilautakunnan jäsen Ritva Ollikainen on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

12. äänestyslaue, Tuppurala

Tuppuralan äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

16. äänestysalue, Otava

Otavan äänestysalueen vaalilautakunnan varapuheenjohtaja Seppo Asikainen on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

21. äänestysalue, Suomenniemi

Suomenniemen äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtaja Antti Särkkä on ilmoittanut esteestä osallistua vaalilautakunnan työskentelyyn. Näin ollen hänen tilalleen on valittava uusi henkilö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää Jari Jalkaselle eron 4. äänestysalueen vaalilautakunnan varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus myöntää Ritva Ollikaiselle eron 5. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja nimeää vaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Hanna-Mari Turun.

Kaupunginhallitus myöntää Juhani Oksmanille eron 12. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja nimeää vaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jorma Staudingerin.

Kaupunginhallitus myöntää Seppo Asikaiselle eron 16. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimeää vaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Seppo Sinkon.

Kaupunginhallitus myöntää Antti Särkälle eron 21. äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä ja nimeää vaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Risto Korhosen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että 4. Äänestysalueen (Urpola) vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään Pekka Kakriainen.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat