Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Mikkelipuistoyhdistys ry, avustuksen myöntäminen

MliDno-2019-764

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelipuistoyhdistyksen toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vierailivat lyhyesti kaupunginhallituksessa maanantaina 11.3.2019. Selonteossaan yhdistys taustoitti puiston toimintaympäristöä, kuvasi viimeisten vuosien toiminnallista muutosta mm. palvelurakennusinvestointia, kertasi tunnettavuuden ja kävijämäärän kehityksestä (v. 2018 n. 100 000 kävijää) sekä visioi tulevien vuosien painopisteitä ja toimintaa. Toiminta ja tunnettavuus ovat kehittyneet vuosien varrella ja saavuttanut ammatillisesti tunnustetun tason.

Mikkelipuistoyhdistys käynnistää toiminnan ja talouden tervehdyttämisvaiheen jälkeen, syksyllä 2019 oman strategiatyön. Strategia vahvistaa puiston merkitystä ja linkittyy osaltaan vahvasti toteuttamaan kaupungin Kaihun alueen kehittymiselle asetettuja tavoitteita. Mikkelipuisto on yksi osa Kaihun matkailualueen laajaa kokonaisuutta.

Akuuttina talouden haasteena esille nousi palvelurakennusinvestoinnista, sen rakentamisen erityisistä haasteista sekä niihin liittyneistä suunnittelemattomista kustannuksista syntynyt paine. Yhdistyksen käytössä oleva käyttöpääoma ei ole ollut pitkään aikaan riittävä päivittäisen maksuliikenteen hoitamiseksi. Yhdistyksessä aloitti uusi toiminnanjohtaja joulukuussa 2018, jonka johdolla toiminnan ja talouden tervehdyttäminen on käynnistetty. Lyhyen ajan tulokset ovat jo olleet myönteiset.

Varsinaisen puiston ja yritysten sitoutuminen puistoon on koko laajan alueen kehittymisen ja taloudellisen menestyksen kivijalka. Yhdistyksen kassavaje tunnistaen ja kerrotussa taloudellisessa tilanteessa on uhkana, että kesällä puistosta ei ole huolehtimassa riittävästi henkilökuntaa. Henkilökunnan työpanoksen puute näkyy ja aikaansaa negatiivisen kierteen kaikessa alueen toiminnassa. Puiston järkevä ylläpitäminen vaatii 18 kuukauden yhteenlasketun työpanoksen kolmelta henkilöltä sekä 4-6 kuukauden mittaisen kesätyöpaikan panostuksen kesällä 2019.

Yhdistys esitti kaupunginhallitukselle, että se saisi edellä kuvatusta johtuen Mikkelin kaupungilta 190 000 euron lisäavustuksen vuodelle 2019.

Mikkelipuistoyhdistyksellä on voimassaoleva palvelusopimus Mikkelin kaupungin kanssa.

Kaupunginhallitus sivusi asiasisältöä käsitellessään Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta kokouksessaan 4.2.2019 (§ 51 Mikkelin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 5.2.2019). 

Liitteenä Mikkelipuistoyhdistyksen anomus 11.3.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää Mikkelipuistoyhdistys ry:lle 130 000 euron lisämääräavustuksen vuodelle 2019 ja samalla osoittaa puistokokonaisuuden ylläpitämiseksi 18 kuukauden yhteenlasketun jakautuen kolmen eri puutarhurin työpanoksen sekä 6 kpl kuukauden mittaisen kesätyöpaikan työpanoksen kesällä 2019. Lisämääräraha maksetaan konserni- ja elinvoimapalveluista. Henkilöresurssi palkataan määräaikaisina Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle, josta resurssi osoitetaan työpanoksena ja työnjohdollisesti Mikkelipuiston alueelle.

Lisäksi kaupunki edellyttää, että yhdistys ulkoistaa ravintolaliiketoiminnan kuluvan vuoden loppuun mennessä ja antaa kaupunginhallitukselle suullisen selonteon syyskuussa talouden tervehdyttämisen tuloksista ja toiminnan kehittämisestä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksestä kohdan ”Kaupunginhallitus myöntää Mikkelipuistoyhdistys ry:lle 130 000 euron lisämääräavustuksen vuodelle 2019 ja samalla osoittaa puistokokonaisuuden ylläpitämiseksi 18 kuukauden yhteenlasketun jakautuen kolmen eri puutarhurin työpanoksen sekä 6 kpl kuukauden mittaisen kesätyöpaikan työpanoksen kesällä 2019.” muotoon ”Kaupunginhallitus myötää Mikkelipuistoyhdistys ry:lle kaupungin kautta puutarhatyöntekijöiden (18 kk) palkkaresurssi 66.000 € kesäkaudelle 2019. Puutarhanhoitoon liittyvä tarvikehankinta noin 40.000 € myönnetään toteutettavaksi kaupungin puistotoimen kautta. Lisäksi kaupunki myöntää 30.000 € suuruisen lisämäärärahan puistotoiminnan kehittämiseen ja samalla toteaa, ettei avustusta saa käyttää ravintolatoimintaan."

Lisäksi Jaakko Väänänen esitti, ettei avustusta myönnetä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaakko Väänänen jätti eriävän mielipiteen.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen (yhdistyksen aikaisempi toiminnanjohtaja) ja Juha Vuori (yhdistyksen hallituksen varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Kirsi Olkkosen tilalle kokoukseen tuli varajäsen Jaakko Väänänen.

Merkitään, että tämän pykälän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Strengell. 

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Mikkelipuistoyhdistys ry/Heidi Kelho, hallintojohtaja, tekninen johtaja, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat