Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

MliDno-2019-605

Valmistelija

 • Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten tase siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu siten, että kokonaismenoista ja -tuloista on vähennetty kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja toimintatuloihin. Yksiköiden määrärahojen käyttöön sisältyy sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Mikkelin kaupungin taseeseen kertyi alijäämää tilinpäätöksen 2018 jälkeen 8,45 miljoonaa euroa, kun vuoden 2017 tilinpäätöksen jälkeen tilinpäätös oli vielä 4,88 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

 

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 14,002 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2018 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroina 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot yht 60 477 69 364
Valm. omaan käyttöön 471 506
Toimintakulut yht -370 437 -363 353
Toimintakate -309 489 -293 483
Verotulot 199 834 201 594
Valtionosuudet 110 712 112 799
Rahoitustuotot ja -kulut 2 585 5 753
Vuosikate 3 642 26 663
Poistot ja arvonalentumiset -17 644 -23 216
Tilikauden tulos -14 002 3 447
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 673 383
Tilikauden ylijäämä/alijäämä -13 329 3 830

 

Talousarviota hiekompaan tilikauden tulokseen vaikuttivat seuraavat merkittävät tulo- ja menopoikkeamat:

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisälasku ja alkuperäisen talousarvion ylitys oli noin 11 miljoonaa euroa
 • Verotulot alittivat talousarvion 1,8 miljoonalla eurolla ja alenivat edellisestä vuodesta 1,7 miljoonaa euroa
 • Otavian nettilukion valtionosuustilitysten keskeytys vaikutti 2,8 miljoonaa euroa tulosta heikentävästi


Em. poikkeamien vaikutus alkuperäiseen talousarvioon on yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena kaupungin reaalinen käyttötalouden asetelma oli alijäämäinen vuonna 2018.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2018 muodostuneen 13 329 546,88 euron alijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -14 002 295,30 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 33 342,05 euroa.
 • kirjataan menona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 385 314,67 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 582 963,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 441 757,22 euroa.
 • kirjataan tilikauden alijäämä 13 329 546,88 euroa tilikauden yli/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen 8 453 248,11 euroa.

Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Erityisesti konsernitilinpäätöksen osalta tehdään tarkistuksia ja mikäli tilinpäätöksessä ilmenee olennaisia muutoksia tuodaan ne erikseen kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja talousjohtaja Heikki Siira selostivat asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja Talous Oy / kirjanpito

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat