Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kumppanuussopimus Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa

MliDno-2017-2573

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018-2019, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019.

Sopimussumman vastineeksi kaupunki saa näkyvyyttä oman markkinointinsa parantamiseksi. Kumppanuussopimuksessa määritellään erikseen kaupungin näkyvyys. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000 euroa (alv 0 %)/vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa maksaa 2/3.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Kirsi Olkkonen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan toimi hallintojohtaja Ari Liikanen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija, Emmi.Eronen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimuksen sisältöön ei ole kuitenkaan ollut tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, koska tapahtuma on jo pidetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Työväen Näyttämöpäivien Kannatusyhdistys ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Timo Halonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhdistyksen hallituksen jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään, että tämän pykän ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Jarno Strengell ja esittelijäksi Ari Liikanen.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistys ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat