Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Kumppanuussopimus Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa

MliDno-2019-140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2019, joka nyt vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 95 000 euroa (+ 24 % alv) / vuosi. Sopimusluonnoksesta, joka on liitteenä, ilmenee tarkemmin kumppanuuden ehdot.

Mikke ry on esittänyt, että se voisi tuottaa Mikkelin kaupungille tapahtumakoordinaattorin palveluista. Tapahtumakoordinaattori etsii aktiivisesti uusia tapahtumia, markkinoi Mikkeliä  tapahtumapaikkana ja koordinoi isoja tapahtumia paikan päällä. Mikke ry toimisi linkkinä tarjoten kokonaisvaltaisen palvelupaketin tapahtuman järjestävälle taholle. Lisäksi Mikke ry on esittänyt, että tämän palvelutarjonnan vuoksi sopimussummaan korotettaisiin 20.000 eurolla vuodelle 2019. Koska kaupunkimarkkinoinnin kokonaisuuden kehittäminen Mikkelin kaupungin konsernitasolla on kesken, kaupunki katsoo, ettei kesken sopimuskauden on tarkoituksenmukaista tarkistaa sopimusta Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n esittämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys ry:n kanssa vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa maksaa 2/3.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kumppanuussopimukseen on tehty muutamia sisällöllisiä muutoksia. Olennaisin muutos on, että kaupunki on ottanut omaksi toiminnaksi kaupunkikeskustan mainonnan, jonka vuoksi ko. osuus on poistettu sopimuksesta. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 90.250 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry, talousapalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat