Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Kumppanuussopimus Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa

MliDno-2019-141

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Toimintakeskus ry;n kanssa on solmittu kumppanuussopimus vuosille 2018–2019, sopimus vahvistetaan myös vuodelle 2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 1 500 000 euroa. Sopimuksen ehdot ilmenevät liitteenä olevasta kumppanuussopimuksesta. Kumppanuussopimuksella on merkittävä rooli Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidossa ja erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuissa. Kumppanuussopimus on myös osa työllisyysohjelmaa ja strategiaa.

Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Oheismateriaalina löytyy vuoden 2018 toteumat. Sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet ovat toteutuneet sopimuksen mukaan. Vuoden 2018 aikana ollut yhteensä 557 hlöä työllistämistoimenpiteissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Toimintakeskus ry:n kanssa vuodelle 2019. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1323/Muu työllistäminen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Jyrki Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun siten, että sopimussummasta leikataan 10 %:a kahden vuoden kuluessa. Sopimussummasta voidaan kuitenkin tässä vaiheessa maksaa 2/3.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Pekka Pöyryn esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että vs. palvelupäällikkö Helena Skopa selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Helena Skopa, helena.skopa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Toimintakeskus ry:n kanssa on jatkettu neuvotteluja kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2019 annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätöksissä 18.6.2018 § 75 ja 10.12.2018 § 153 on edellytetty työllisyyden hoitoon / työmarkkinatuen kuntaosuuteen 450.000 euron säästötavoite vuodelle 2019. Ulkopuolisen selvityksen mukaan kumppanuussopimus on tuottanut kaupungille säästöä työmarkkinatuen kuntaosuuteen, ei ole tarkoituksenmukaista puuttua voimassa olevan sopimuksen sisältöön tai sopimussummaan. Sopimuksen taloudellinen arvo on on 1.500.000 euroa vuonna 2019 (alv. 0 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Mikkelin Toimintakeskus ry:n vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Toimintakeskus ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat