Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Kumppanuussopimus Etelä-Savon Liikunta ry / Saimaan Sport Pro Team

MliDno-2019-750

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon liikunta ry (myöh. ESLi) on tiedustellut Mikkelin kaupungin halukkuutta lähteä mukaan kumppaniksi Saimaa Sport Pro Teamiin.

ESLi valitsee Etelä-Savon lupaavia yksilölajien nuoria huippu-urheilijoita mukaan joukkueeseen. Tavoitteena on turvata valittujen urheilijoiden laadukas harjoittelu, menestys sekä menestyksekäs urheilun ulkopuolinen elämä. Valittuja urheilijoita autetaan rakentamaan tie huipulle, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti menestyksen vaatimukset. Lisäksi urheilijoita autetaan kehittymään myös yksilöinä, jotka kykenevät kohtaamaan luontevasti eri tilanteet menestyksen ja tappion hetkinä. Edelleen urheilijoita tuetaan valmentautumisessa urheilun jälkeiseen elämään ja menestymään myös sillä tiellä.

Saimaa Sport Pro Teamin urheilija sitoutuu olemaan urheilullisten vaatimusten puitteissa yhteistyökumppanin edustaja, puolestapuhuja ja sparraaja. Heidän uskotaan olevan Mikkelin nuorille kotiseutuylpeyttä nostattavia esikuvia, jotka osaltaa rakentavat kaupungin positiivista mainekuvaa. Kaupunki saa näkyvyyden erikseen määriteltyjen mikkeliläisten urheilijoiden edustusasuissa sekä oikeuden käyttää Saimaa Sport Pro Teamin tunnusta, urheilijoiden nimiä, kuvaa, ääntä ja tehtyjä urheilusuorituksia erikseen markkinoinnissaan ja pr-työssään.

Sopimuksen taloudellinen arvo on 5.000 euroa/kausi (+alv. 24 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa kumppanuussopimuksen Etelä-Savon liikunta ry:n kanssa vuosille 2019-2020  ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia. Kumppanuussopimuksen summa maksetaan kustannuspaikalta 1417/Kumppanuussopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Liikunta ry / Saimaan Sport Pro Team

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat