Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, laadusta ja valvonnasta

MliDno-2019-498

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. jättivät 18.2.2019 kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:

"Varhaiskasvatuslain lähtökohtana on aina lapsen etu. Varhaiskasvatuslakia sovelletaan kunnan ja yksityisen palveluntuottajan järjestämään tai tuottamaan päiväkotitoimintaan ja perhepäivähoitoon. Hankittaessa palveluja palvelujentuottajalta kunnan on lain mukaan varmistettava se, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Yksityisten hoivayritysten vanhusten hoidon laiminlyönnit nostivat keskusteluun vanhustenhuollon riekaleisen nykytilan. Tiedossa on, että useat hoivayritysten omistajatahot ovat levittäytyneet myös varhaiskasvatuksen palvelutuottajiksi. Samat epäkohdat ja huolet, jotka liittyvät vanhustenhuoltoon koskettavat myös lasten varhaiskasvatusta. Pääomasijoittajat haluavat tehdä varhaiskasvatuksella bisnestä ja taloudellista voittoa.

On tullut ilmi, että yksityiset palvelutuottajat huolehtivat kunnallisia päiväkoteja selvästi harvemmin erityisen tuen tarjoamisesta lapselle. Yksityisen puolen syyt siirtää lapsi kunnalle ovat myös tuen tarpeiden lisäksi esimerkiksi vuorohoidon tarve, alle 3-vuotias lapsi, allergiat ja kieli. Hoitohenkilöstö joutuu tekemään myös muuta työtä, joka on poissa läsnäolosta lasten kanssa.

Mikkelin kaupungilla on vastuu yksityisten päiväkotien valvonnasta. Mikkelin lakisääteinen tehtävä on huolehtia, että yksityisissä varhaiskasvatuksen toimipaikoissa toimintaympäristö ja siellä annettava varhaiskasvatus vastaavat varhaiskasvatukselle asetettuja vaatimuksia.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut olemme huolissamme varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstön riittävyydestä ja palvelun laadusta ja sen valvonnasta ja sen vuoksi Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään viitaten esitämme kaupunginhallitukselle vastattavaksi tämän kirjallisen kysymyksen.

 1. Onko Mikkelin kaupunginhallituksella tiedossa missä, kuinka paljon ja minkä omistajatahon omistuksessa kaupungissamme toimii yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia?
 2. Miten Mikkelin kaupunki huolehtii velvollisuudestaan valvoa yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia?
 3. Kuinka paljon kaupungilla on työntekijöitä palkattuna valvontaan ja onko sitä lisätty samassa suhteessa kuin yksityisille palvelutuottajille on luovutettu tontteja ja kiinteistöjä?
 4. Kuinka monta ohjauskäyntiä Mikkelin kaupunki tekee vuosittain yksityisiin varhaiskasvatuspalveluita tuottaviin yksiköihin ja mikä on ohjauskäynnin sisältö ja missä raportit ovat luettavissa?
 5. Onko Mikkelin kaupungissa toimivien yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuottajien henkilöstön kelpoisuusvaatimukset kunnossa?
 6. Onko Mikkelin kaupungissa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa kasvatushenkilöstölle osoitettu muuta työtä, kuten siivous- ja keittiötyötä?
 7. Miten Mikkelin kaupungissa toimivissa yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa toteutuu lapsen tarpeenmukainen erityinen tuki?
 8. Siirretäänkö Mikkelissä pääsääntöisesti tuen tarpeessa olevat lapset kunnalliseen varhaiskasvatukseen?
 9. Tarjoaako Mikkelin kaupunki yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille maksutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja?
 10. Miten Mikkelin kaupunki seuraa mikkeliläisten lapsiperheiden tyytyväisyyttä varhaiskasvatuksen palveluihin, palveluiden laatua ja mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden käyttäjinä?


Mikkelissä 18.2.2019

Satu Taavitsainen/SDP
Raine Lehkonen, Jarno Strengell, Marita Hokkanen,
Jaana Vartiainen, Petri Tikkanen, Paavo Barck,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Markku Aholainen,
Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Kirsi Olkkonen,
Jatta Juhola, Jenni Tissari, Arto Seppälä,
Nina Jussi-Pekka, Heli Kauppinen, Mikko Siitonen,
Jarmo Lautamäki, Veli Liikanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kysymykset tiedoksi ja edellyttää kaupunginhallituksen antavan vastaukset kysymyksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee kysymykset tiedoksi ja edellyttää sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmistelemaan vastaukset kaupunginhallituksen kokoukseen 1.4.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
 • Pirjo Vartiainen, varhaiskasvatusjohtaja, Pirjo.Vartiainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen,​ Jarno Strengell,​ Marita Hokkanen,​ Jaana Vartiainen,​ Petri Tikkanen,​ Paavo Barck,​Tapani Korhonen,​ Hannu Tullinen,​ Markku Aholainen,​ Pekka Pöyry,​ Petri Pekonen,​ Kirsi Olkkonen,​ Jatta Juhola,​ Jenni Tissari,​ Arto Seppälä,​Nina Jussi-​Pekka,​ Heli Kauppinen,​ Mikko Siitonen,​Jarmo Lautamäki,​ Veli Liikanen ovat laittaneet 18.2.2019 kirjallisen kysymyksen kaupunginhallitukselle yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstön riittävyydestä, laadusta ja valvonnasta

Kaupunginvaltuutettujen todetaan olevan huolissaan varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstön riittävyydestä ja palvelun laadusta ja sen valvonnasta ja he viittaavat sen vuoksi Mikkelin kaupungin hallintosäännön 131 §:ään ja esittävät kaupunginhallitukselle vastattavaksi seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko Mikkelin kaupunginhallituksella tiedossa missä, kuinka paljon ja minkä omistajatahon omistuksessa kaupungissamme toimii yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia?

Tässä kirjallisessa kysymyksessä yksityiset palveluntuottajat käsitetään yksityisiksi päiväkodeiksi. Yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia on Mikkelissä yhdeksän ja yksityisiä varhaiskasvatusyksiköitä on yhteensä 13. Näistä yksi palveluntuottaja on Pilke Päiväkodit Oy, (kaksi päiväkotia) yksi on Touhula Varhaiskasvatus Oy (yksi päiväkoti) ja yksi on Päiväkoti Huiskilo Oy (yksi päiväkoti). Loput kuusi palveluntuottajaa ovat yhdistyspohjaisia.

 Yksityiset päiväkodit ja osoitteet:

Päiväkoti Enkku

Päämajankatu 18, 50100 Mikkeli

Päiväkoti Huiskilo (Päiväkoti Huiskilo Oy)

Nuijamiestenkatu 20,

50100 Mikkeli

Päiväkoti Kyyhkylä

Kyyhkyläntie 1, 50700 Mikkeli

Päiväkoti Marski

Yrjönkatu 3, 50100 Mikkeli

Päiväkoti Moisio

Moisiontie 5, 50520 Mikkeli

Päiväkoti Lippulaiva (Touhula Varhaiskasvatus Oy)

Ylännetie 10, 50600 Mikkeli

Päiväkoti Muksula

Metsolankatu 2, 50100 Mikkeli

Päiväkoti Pirtti

Telkänkatu 2, 50190 Mikkeli

Päiväkoti Rölli

Röllinpolku 2, 50970 Mikkeli

Päiväkoti Rölli / Naavametsä

Ratamonkatu 7, 50100 Mikkeli

Päiväkoti Rölli / Vilijonkka

Teknikontie 1B, 50600 Mikkeli

Päiväkoti Sävelpolku (Pilke Päiväkodit Oy)

Poikolanrinne 1, 50170 Mikkeli

Päiväkoti Sirius (Pilke Päiväkodit Oy)

Väänäsenpolku 2, 50700 Mikkeli


2. Miten Mikkelin kaupunki huolehtii velvollisuudestaan valvoa yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia?

Mikkelin varhaiskasvatuksessa yksityisten päiväkotien valvonnasta ja ohjauksesta Mikkelin Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön perusteella huolehtivat kaksi päivähoidon palvelukoordinaattoria. Kunta on yksityisten palveluntuottajien ensisijainen valvoja ja sen muita rooleja varhaiskasvatuspalveluissa ovat järjestämisvastuu, palvelujen tuottaminen, palvelujen ohjaus ja neuvonta.

Valvonnassa painottuvat ohjaus, neuvonta, yhteistyö sekä palveluntuottajan omavalvonta. Uusi palveluntuottaja saa tarvitsemaansa ohjausta jo ensimmäisestä yhteydenotostaan alkaen, joten valvonta ja ohjaus alkavat jo ennen varsinaisen varhaiskasvatustoiminnan alkamista. Sisällöltään valvontakäynnit ovat ennakoivaa, ohjaukseen painottuvaa ja vuorovaikutuksellista. Käynti jokaiseen yksikköön tehdään kerran vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.

Palautetta ja tietoa yksiköiden palvelun laadusta voidaan saada asiakkailta ja kunnan muilta viranomaisilta. Tilanteen vaatiessa valvontakäynnille voidaan lähteä perustellusta syystä myös etukäteen sopimatta.

Kaupunki valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua hyväksymismenettelyn ja palvelujen tuottamisen yhteydessä. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen suunnitelmallisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain tavoitteiden mukaista. Kaupunki varmistaa valvonnallaan, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle asetetut edellytykset ja vaatimukset ja että Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjan (liite 1) edellytykset ja vaatimukset toteutuvat. Mikkelin kaupungin Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjaan on koottu mm. yksityisten palvelujen lainsäädännöllinen kokonaisuus, Mikkelin kaupungin velvoitteet ja palvelun sisältövaatimukset.

Yksikkökohtaiset varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelmat ja niiden toteutumisen arvioinnit tarkistetaan vuosittain. Palveluntuottajien tulee toimittaa suunnitelmat varhaiskasvatusjohtajalle 31.10. mennessä ja arvioinnit 31.5. mennessä.

Uuden yksityisen palveluntuottajan aloittaessa yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvonnasta vastaavat palvelukoordinaattorit suorittavat palveluntuottajan ilmoituksen saatuaan tarkastuksen varhaiskasvatuksen toimipisteessä sen varmistamiseksi, että toimintaympäristö ja siellä annettava varhaiskasvatus vastaavat varhaiskasvatukselle asetettuja vaatimuksia. Yksityinen päiväkoti tekee ilmoituksen varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta, jossa on liitteenä lausunnot mm. pelastus- ja terveydensuojeluviranomaiselta. Palveluntuottaja toimittaa em. ilmoituksen liitteineen kunnan viranomaiselle (palvelukoordinaattoreille), jotka lähettävät sen aluehallintovirastolle. Avi rekisteröi palveluntuottajan, jos varhaiskasvatuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Kaupunki järjestää yhdessä Miksein asiantuntijan kanssa tapaamisia yksityisille palveluntuottajille keskimäärin kahdesta kolmeen kertaa vuodessa ja niiden sisältö vaihtelee kulloisenkin teeman mukaisesti.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat osa Mikkelin varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta.

Yksityisten päiväkotien johtajat ovat mukana mm. kaupungin varhaiskasvatuksen alueellisissa kuukausipalavereissa. Yksityisten päiväkotien johtajat osallistuvat varhaiskasvatuksen kehittämispäiviin, erilaisiin työryhmätyöskentelyihin, kuten varhaiskasvatussuunnitelmatyöryhmään sekä esiopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmään. Yksityisten päiväkotien edustus on mukana myös kaupungin varhaiskasvatuksen eri koordinointityöryhmissä liittyen koulutusten suunnitteluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön varhaiskasvatuksessa, erityisvarhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen sekä palveluohjaukseen. He osallistuvat myös yhteisöllisen oppilashuollon Aluevarpu-työryhmiin, varhaiskasvatuksen arviointi-työryhmään, yhteisiin koulutuksiin ja kehittämishankkeiden pilotointeihin. Edellä kuvatuissa toiminnoissa ja kehittämisessä toteutuu myös yksityisten palveluntuottajien monipuolinen ohjaus, neuvonta ja valvonta.

3. Kuinka paljon kaupungilla on työntekijöitä palkattuna valvontaan ja onko sitä lisätty samassa suhteessa kuin yksityisille palvelutuottajille on luovutettu tontteja ja kiinteistöjä?

Aikaisemmin tehtävää on muiden tehtäviensä ohella hoitanut varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö. Tällä hetkellä yksityisten päiväkotien ohjausta ja valvontaa hoitaa kaksi palvelukoordinaattoria tekemänsä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen lisäksi.

4. Kuinka monta ohjauskäyntiä Mikkelin kaupunki tekee vuosittain yksityisiin varhaiskasvatuspalveluita tuottaviin yksiköihin ja mikä on ohjauskäynnin sisältö ja missä raportit ovat luettavissa?

Kaupunki tekee jokaiseen yksityiseen päiväkotiin vähintään yhden ohjaus- ja valvontakäynnin vuodessa. Tarpeen vaatiessa käyntejä tehdään useammin. Mikäli yksiköstä tehdään valitus, palvelukoordinaattorit menevät käymään yksikössä välittömästi. Ohjaus- ja valvontakäynnillä käydään tarkasti läpi yksikön omavalvontasuunnitelma (liite 2) ja sen toteutuminen.

Omavalvontasuunnitelma sisältää:

 • yksikön toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet
 • riskienhallinta
 • asiakasturvallisuus
 • asiakkaan asema ja oikeudet
 • palvelun sisällön omavalvonta
 • lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon sekä hyvinvoinnin kokonaisuus (varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma)
 • ravitsemus
 • hygieniakäytännöt
 • lääkehoidon toteuttaminen
 • yhteistyö eri toimijoiden kanssa
 • henkilöstö (määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet)
 • toimitilat (siivous- ja pyykkihuollon järjestäminen)
 • asiakastietojen käsittely
 • omavalvontasuunnitelman seuranta


Yksityisen valvonnan työvälineistön uudistaminen on aloitettu Mikkelissä jokin aika sitten muokkaamalla Valviran yksityisen palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma varhaiskasvatukseen sopivaksi. Nyt on käynnissä kaikkien valvontaan liittyvien lomakkeiden uudistaminen. Avilta on kysytty ohjeita lomakkeiden päivityksiin.

Valvontakäynnillä käytetään omaa työvälinettä, lomaketta, johon kirjataan oleellisia käynnillä esille tulleita asioita. Raportti eli tarkastuskertomus tehdään jokaisen käynnin jälkeen. Tarkastuskertomus on samansisältöinen, ellei käynnillä mitään erityistä ilmene. Näin ollen tarkastuskertomuksessa osoitetaan, että käynti on tehty ja lainmukaiset tarvittavat asiat on tarkastettu. Aluehallintovirasto on ohjeistanut kaupunkia, että tarkastuskertomus lähetetään aviin, mikäli käynnillä ilmenee puutteita jotka on syytä saattaa avin tietoon.

Tarkastuskertomukset säilytetään Mikkelin kaupungin palvelukoordinaattoreiden kansiossa ja sähköisessä järjestelmässä.

5. Onko Mikkelin kaupungissa toimivien yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuottajien henkilöstön kelpoisuusvaatimukset kunnossa?

Valvontakäynneillä ei ole tullut esille puutteita henkilöstön kelpoisuusvaatimuksissa. Kaupungilla on käytössä uusi lomake (liite 3), jonka avulla tullaan tarkemmin selvittämään yksiköiden henkilöstörakennetta.

6. Onko Mikkelin kaupungissa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa kasvatushenkilöstölle osoitettu muuta työtä, kuten siivous- ja keittiötyötä?

Pääosin yksiköissä on ruokahuoltoon ja siivoukseen palkattu oma /omat työntekijät. On tyypillistä, että kasvatusvastuu henkilöstö osallistuu päivittäiseen siisteyden ylläpitoon esim. tasojen pyyhkimiseen.

Eräässä yksityisessä päiväkodissa henkilökunnalle on osoitettu keittiö- ja siivoustyötä. Tehtävät ovat lyhytkestoisia, eivätkä poista aikuista ryhmätilanteesta, koska toimitaan samassa tilassa lasten kanssa. Ulkopuolinen taho toimittaa ruoan, jonka työntekijä asettaa tarjolle.  Keittiö sijaitsee keskellä taloa ja lapsiryhmän toimintatila on lähellä. Loput keittiötehtävät hoidetaan päivälepoaikaan. Yksi työntekijöistä hoitaa siivoustyöt päiväkodin ollessa suljettu.

7. Miten Mikkelin kaupungissa toimivissa yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa toteutuu lapsen tarpeenmukainen erityinen tuki?

Mikkelissä toimitaan yksityisten päiväkotien osalta palvelusetelikäsikirjaan kirjattujen toimintaperiaatteiden, liitteen 2 Kasvun ja oppimisen tuki päiväkotitoiminnassa -mukaan.

Kasvun ja oppimisen tuki päiväkotitoiminnassa /Palveluseteli käsikirjan liite 2:

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatuksen perusta. Lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen toteutuu varhaiskasvatuksen arjessa laadukkaan pedagogiikan ja suunnitellun kasvu- ja oppimisympäristön

keinoin. Tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan. Palveluntuottajan tulee järjestää varhaiserityiskasvatuksen tukipalvelut riittävässä laajuudessa joko ostamalla tai tuottamalla palvelu itse. Palvelusetelillä tuotetussa päiväkotihoidossa tarjottu tuki on pääasiassa yleistä tukea. Jos lapsen tuen tarve on suurta ja tarve on tunnistettu ennen päivähoidon aloittamista, suositellaan pääsääntöisesti lapsen hakeutumista kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Maahanmuuttajataustaisille lapsille, jotka tarvitsevat eniten tukea suomen kielen oppimiseen, pyritään järjestämään Suomi toisena kielenä-opetusta Mikkelin kaupungin esiopetusyksiköissä. Opetus toteutetaan pääosin ryhmäopetuksena esiopetuksen yhteydessä esiopetusaikana. Opetuksen tarvetta arvioidaan puolivuosittain ja ryhmiin saattaa tulla muutoksia kesken vuoden.

Yksityiset päiväkodit vastaavat pääsääntöisesti itse suomi toisena kielenä -opetuksen toteuttamisesta. Mikäli kaupungin esiopetusyksikön Suomi toisena kielenä- ryhmässä on tilaa, voi yksityisen päiväkodin S2- lapsi osallistua ryhmään. Kuljetuksesta vastaa lapsen huoltaja.

Mikäli lapsella todetaan tuen tarvetta varhaiskasvatuksessa (psykologin / lääkärin lausunto tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan esitys), on perheen mahdollista hakea lapselle korotettua palveluseteliä (lapsen tuen kerroin 1,5 tai 2). Korotettu palveluseteli on voimassa pääsääntöisesti toimintavuoden. Tuen tarve arvioidaan uudelleen aina keväisin yhteisneuvottelussa huoltajien ja päiväkodin henkilöstön kanssa. Lapsen tuen tarve sekä kehityksen ja oppimiselle asetetut tavoitteet ja niiden toteuttaminen sekä tukitoimenpiteet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Kriteerit, joiden perusteella lapselle voidaan myöntää korotettu palveluseteli:

 • lapsen pitkäaikaissairaus, jota seurataan ja lääkitään päivähoidossa
 • keskittymisen ja tarkkaavuuden vaikeudet
 • kielen kehityksen vaikeudet
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja/tai tunne-elämän vaikeudet
 • motoriikan vaikeudet
 • hahmottamisen vaikeudet


Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut lapselle, jolle ei vielä ole korotettua seteliä, mutta josta huoli herännyt henkilöstöllä:

 • Lapsen kehityksen ja oppimisen tilannetta käydään läpi yhteistyössä päiväkodin henkilöstön ja huoltajien kanssa. Tuen tarpeen määrittely tehdään tarkasti ennen yhteydenottoa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan. Välineenä ”Lomake tuen suunnittelua varten”-yhteydenotto lomakkeen käyttö
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan havainnointi ja sen jälkeen neuvottelu huoltajien kanssa pedagogisten tukitoimien suunnittelemiseksi tai ohjaamiseksi mahdolliseen tuen tarpeen jatkoselvittelyyn
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan havainnointi sisältää lapsen havainnointia ryhmätilanteissa ja tarvittaessa 1-2 kertaa yksilötyöskentelyä lapsen kanssa
 • Ryhmän henkilöstön vastuulla on yhteydenotto liittyen lapsen tuen tarpeen jatkoselvittelyyn
 • Päävastuu tukitoimien toteutumisen seurannasta on päiväkodin johtajalla


Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut lapselle, jolla on korotettu palveluseteli:

 • Lapsen henkilökohtaisen suunnitelman laadintaan osallistuminen pääsääntöisesti 2 kertaa toimintavuodessa (syksyllä laadinta, keväällä arviointi).
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajan havainnointi pitää sisällään lapsen havainnointia ryhmätilanteissa ja tarvittaessa yksilötyöskentelyä lapsen kanssa
 • Vastuu lapsen suunnitelman laatimisesta on ryhmän lastentarhanopettajalla ja vastuu suunnitelmaan kirjattujen asioiden toteutumisen seurannasta on päiväkodin johtajalla
 • Kuntoutusmateriaalin hankinta kuuluu pääsääntöisesti päiväkodille.
 • Verkostotyöhön ja nivelvaiheen neuvotteluihin osallistuminen asiantuntijajäsenenä. Käytännön neuvottelujen sopiminen ja järjestelyt ovat päiväkodin vastuulla.
 • Konsultaatiokäynnit tarvittaessa lapsen asioissa
 • Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan pääsääntöisesti konsultaatiolla


Päävastuu tukitoimien osalta ja niiden toteuttamisen osalta kuuluu päiväkodin johtajalle, koska hän vastaa henkilöstöresursseista sekä pedagogisesta johtamisesta. Yksityisten päiväkotien käytettävissä on kaksi kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Kahdessa yksityisessä päiväkodissa työskentelee oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettajat selvittävät perusteet lapsen tuentarpeesta korotettua palveluseteliä varten.

Mikkelin yksityisissä sekä kaupungin omissa varhaiskasvatusyksiköissä toteutetaan Mikkelin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa. Lapsen yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tuen tarve, tukitoimet ja niiden toteuttaminen. Henkilöstön tehtäviin kuuluu huolen puheeksi ottaminen vanhempien kanssa ja tämän jälkeen yhteydenotto varhaiskasvatuksen erityisopettajaan (veo) sitä varten laaditulla lomakkeella.

Perusopetuslain mukaan esiopetuksessa lapsi voi saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Tuki järjestetään pääosin veon konsultaationa. Veo osallistuu verkostopalavereihin, joissa suunnitellaan tukea tarvitsevien lasten koulupolku.

8. Siirretäänkö Mikkelissä pääsääntöisesti tuen tarpeessa olevat lapset kunnalliseen varhaiskasvatukseen?

Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelikäsikirjassa olevan kohdan mukaan ”Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat” Mikkelin kaupungilla on oikeus rajata harkintansa mukaan asiakkaat, joille palveluseteli myönnetään. Palvelusetelin käytön ulkopuolelle voi jäädä asiakas, jolle palvelun tarjoaminen palvelusetelipäiväkodissa olisi kohtuuttoman vaikea toteuttaa. Mikäli asiakkaan varhaiskasvatus vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön tehtäviä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnallisen palvelun piiriin.

Tilanteessa, jolloin lapsen erityisen tuen tarve havaitaan vasta kun lapsi on jo yksityisessä päiväkodissa ja jos päiväkodin resurssit eivät anna mahdollisuutta lapsen näkökulmasta tarvittavaan erityiseen tukeen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja keskustelee perheen kanssa ja heille tarjotaan paikkaa kunnallisesta päiväkodista mahdollisesti pienryhmästä tai muusta sopivasta ryhmästä, johon lapsella on mahdollisuus siirtyä avustajan tuella.

9. Tarjoaako Mikkelin kaupunki yksityisille varhaiskasvatuksen palveluntuottajille maksutta varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja?

Kaupungin kahden varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja tarjotaan yksityisille palveluntuottajille maksutta. Tällä hetkellä yksi kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy eri yksiköissä kahtena päivänä viikossa ja toinen satunnaisina päivinä. Kahdessa yksityisessä päiväkodissa työskentelee oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

10. Miten Mikkelin kaupunki seuraa mikkeliläisten lapsiperheiden tyytyväisyyttä varhaiskasvatuksen palveluihin, palveluiden laatua ja mikkeliläisten lasten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden käyttäjinä?

Tammikuussa 2018 tehdyn varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi ja kehittäminen / arviointisuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen laadun arviointi tullaan suorittamaan huhtikuussa 2019 huoltajille ja lapsille sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kyseessä on kehittävä arviointi, jolloin kyselyn tulosten pohjalta varhaiskasvatustoimintaa tullaan kehittämään. Tavoitteena on tunnistaa varhaiskasvatuksen vahvuudet ja korjata toiminnan epäkohdat. Näiden pohjalta määritellään kehittämistoimet ja toiminnalle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan.  Arvioinnin suunnittelun perustana on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset.

Varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnin ja kehittämisen kyselyä varten on perustettu arvioinnin suunnittelutyöryhmä. Työryhmässä on varhaiskasvatuksen palvelupäällikön lisäksi mukana neljä kaupungin päiväkodin johtajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yksityisen palveluntuottajapäiväkodin johtaja sekä palveluohjauksen osalta päivähoidon palvelukoordinaattorit. Arviointikysely on suunnitteilla myös henkilöstölle. Laadun arviointikyselyjä tullaan suorittamaan säännöllisesti. Tarkempi arviointiaikataulu täsmentyy kevään 2019 aikana.

Lisäksi niin yksityisissä kuin kunnallisissakin päiväkodeissa käytetään ajoittain omia arviointikyselyjä. Päiväkodeissa on myös käytössä palautelaatikot, joihin voi antaa palautetta nimettömästi. Perheiden kanssa käydään lasta tuodessa ja hakiessa päivittäiset keskustelut, jolloin on mahdollista antaa palautetta toiminnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vastineen kirjalliseen kysymykseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi edellä olevan vastauksen Satu Taavitsaisen ym. 18.2.2019 jättämään kirjalliseen kysymykseen.

Tiedoksi

Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Pirjo Vartiainen, Tarja Räsänen, Minna Oksa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat