Kaupunginhallitus, kokous 1.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Kaupunginhallituksen avustukset 2019

MliDno-2019-120

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin avustukset vuodelle 2019 olivat haettavana 23.11.2018 mennessä.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy kaupunginhallituksen toiminta-avustuksia 211.200 euroa.

Avustusten myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on tilinpäätöstietojen tai muiden vastaavien taloustietojen toimittaminen sekä se, että avustuksensaaja ei ole saanut avustusta muualta Mikkelin kaupungilta.

Mikkelin Torikauppiaat ry on hakenut 10.600 euron suuruista avustusta toritoiminnan tietoisuuden ja tarjonnan lisäämiseksi sekä markkinatapahtumien kehittämiseksi. Kaupunginhallitus on myöntänyt yhdistykselle 3.150 euron toiminta-avustuksen toritapahtumien markkinointikuluihin vuodelle 2018.

Mikkelin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 3.12.1979 § 433 antanut Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle (Elka) sitoumuksen niistä menoista, jotka ylittävät säätiön saaman valtionavun. Elka on hakenut 168.000 euron suuruista avustusta vuodelle 2019. Kaupunginhallitus on myöntänyt Elkalle 168.000 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2018. 

Mikkelin veteraaniyhdistykset ovat toimittaneet yhteisen avustushakemuksen ilman, että siinä on määritetty avustussummaa. Kaupunginhallitus on myöntänyt yhdistyksille yhteensä 18.000 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2018.

Autismi- ja aspergerliitto ry on hakenut 5.000 euron suuruista avustusta Autismin Talvipäivien järjestämiseen Mikkelissä 8.-9.2.2019. Kaupungin avustusperiaatteiden mukaan Mikkelin kaupunki myöntää avustuksia mikkeliläisille tai Mikkelissä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Valtakunnalliset ja alueelliset toimijat voivat saada avustusta ainoastaan toiminnan kohdistuessa mikkeliläisiin. Autismi- ja aspergerliitto ry on toiminttanut lisäselvityksen tapahtuman paikallisista vaikutuksista.

Hakemukset ovat liitteinä ja oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-avustukset (kp Avustukset) seuraavasti:

 • Mikkelin Torikauppiaat ry:lle 3.150 euroa
 • Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiölle 160.000 euroa
 • Mikkelin veteraaniyhdistyksille 17.000 euroa
 • Autismi- ja aspergerliitto ry 3.000 euroa

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi

 • Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön (Elka) toiminta-avustusanomuksen. Vuoden 2019 aikana avustus neuvotellaan kumppanuussopimukseksi. 
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry:n toiminta-avustusanomuksen


Lisäksi kaupunginhallitus päätti palauttaa uuteen valmisteluun

 • Torikauppiaat ry:n avustusanomus. Vuodelle 2019 neuvotellaan Torikauppiaat ry:n kanssa kumppanuussopimus.
 • Mikkelin veteraaniyhdistysten toiminta-avustusanomus.


Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen (Elkan hallituksen jäsen) sekä hallintojohtaja Ari Liikanen ja Juha Vuori (Elkan hallintoneuvoston jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Esittelijänä Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön avustuksen käsittelyn ajan toimi hallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ja sihteerinä kaupunginlakimies Jukka Savolainen.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin veteraaniyhdistykset ovat toimittaneet tarvittavat liitteet, jotka ovat oheismateriaalina.

Lisäksi Elämäni Eläimet ry on hakenut hoitoeläinten lääkintä- ja ruokintakustannuksiin, eläinkuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin ja eläinten hoidossa käytettävien häkkien valmistus- ja ylläpitokustannuksiin 3.000 euron suuruista toiminta-avustusta. Hakemus ja hakemuksen liitteet ovat oheismateriaalina. 

Aluehallintoviraston lisäksi eläinsuojeluvalvonta kuuluu paikallisille eläinsuojeluviranomaisille eli kunnanlääkäreille, terveystarkastajille ja polisille. Lisäksi Mikkelin kaupungilla on yhteistyösopimus Mikkelin eläinsuojeluyhdistys ry:n kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää toiminta-​avustukset (kp Avustukset) seuraavasti:

 • Mikkelin veteraaniyhdistyksille 17.000 euroa
   

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Eläimeni Eläimet ry:lle ei myönnetä avustusta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään Elämäni Eläimet ry:n osalta siten, että sille myönnetään 1.500 euron suuruinen avustus.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän muutettu esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin veteraaniyhdistykset, Elämäni Eläimet ry, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Käsitellyt asiat