Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Tavoiteorganisaation laatiminen

MliDno-2019-1444

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion valmistelun aikana päädyttiin siihen, että Mikkelin kaupungin tulee hakea taloussuunnittelukaudella 2019-2021 pysyviä uusia palvelurakenteita, jotka määrittelevät Mikkelin asukkaille riittävät ja laadukkaat palvelut ja ovat samalla resurssiviisaita käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin nähden. Sopeutustavoitteeksi asetettiin tuolloin 5,1 miljoonaa euroa.

Kaupunkirakenneselvitys

Selvitystä varten kaupunginhallitus perusti marraskuussa 2017 kaupunkirakenneselvitystyöryhmän. Selvitystyön sisältö koostui palvelustrategian päivityksestä, kaupunkiosa-alueiden määrittelystä, aluekeskusten tunnuslukujen ja nykyisten palvelujen kuvaamisesta hyödyntäen aikaisempia palveluverkkoselvityksiä. Lisäksi selvitettiin henkilöstöorganisaatiota ja taloudellisia vaikutuksia. Valmistelussa osallistettiin asukkaita ja toimijoita. Selvitystyössä huomioitiin perusopetus-, varhaiskasvatus- ja liikuntapaikkapalvelut. Lisäksi selvitettiin kirjastot, kokoontumis-/harrastustilat, koulujen tilat ja hallintopalvelut ja infrastruktuuripalvelut sekä asuinalueiden viihtyvyys.

Toimenpiteet jaettiin kolmeen eri koriin seuraavasti:

Ykköskori; yhteensä 1,8 M€, pysyvästi kaupungin tarjoamiin palveluihin vaikuttavat keinot, jotka eivät suoraan vaikuta peruspalvelurakenteeseen. Kakkoskori; yhteensä 4,9 M€, palvelurakenteeseen vaikuttavat keinot. Kolmoskori; yhteensä 2,7 M€, muut keinot, jotka vaikuttavat toimintakatetta vahvistavasti (päätettiin budjetin 2019 yhteydessä)

Palveluverkkoselvityksen koreihin sisältyy henkilöstötavoitteita seuraavasti:

Säästövapaiden vähentäminen / purku 225 000 €

Sijaisten käytön vähentäminen 335 000 €

Määräaikaisten vähentäminen 250 000 €

Rekrytointien täyttämättä jättäminen 180 000 €

Talkoovapaat ja lomarahavapaat 200 000 €

Matkakustannusten ja päivärahojen vähentäminen 25 %  20 000 €

Erilliskorvausten yms. vähentäminen 140 000 €

Sairauspoissaolojen vähentäminen 150 000 €

Yhteensä: 1 500 000 €

 

Lisäksi kakkoskoriin liittyen on päätetty alla olevat henkilöstövähennystavoitteet:

Henkilöstövähennys HTV

Kouluverkkoratkaisu                49,74

Päiväkotiverkkoratkaisu          13,7

Yhteensä HTV-vähennys        63,44

 

Palvelusuunnitelma

Vuoden 2019 talousarviokirjan mukaan kaupungin taloudellisena tavoitteena on nostaa vuosikate 25–30 miljoonan euron tasolle vuodesta 2020 alkaen. Suunnitelmakaudelle 2020­–2023 tasapainotustarpeeksi arvioitiin 10–15 miljoonaa euroa talousarviossa 2019 jo sovittujen kaupunkirakenneselvityksen toimenpiteiden lisäksi. Tavoitteen saavuttamiseksi päätettiin tehdä palvelusuunnitelma jo valmistuneen kaupunkirakenneselvityksen lisäksi. Palvelusuunnitelma valmistui maaliskuussa 2019, jolloin päätettiin joistakin yksilöidyistä sopeutustoimenpiteistä, jotka vaikuttavat palvelujen laatuun ja määrään.

Palvelusuunnitelman tarkistamiseen kytkeytyi myös jo aiemmin sovittujen henkilöstösäästötavoitteiden tarkistaminen, joiden toteuttamisen edellytyksenä on palvelujen laatuun ja määrään tehtävät muutokset.

Maaliskuussa 2019 hyväksyttyyn palvelusuunnitelmaan sisältyy henkilöstötavoitteita seuraavasti:

Lomasuunnittelun tehostaminen 50 000 €

Johtamisen, toiminnan ja prosessien kehittäminen 1 000 000 €

Yhteensä  1 050 000 €

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi kaupungin tavoitteena on ollut ja on edelleen ennakoivan henkilöstösuunnittelun kautta hyödyntää eläköitymistä niin, että vain osassa tapauksia tehdään korvausrekrytointeja. Noin 60 henkilöä saavuttaa kaupungilla vuosittain henkilökohtaisen eläkeiän ja eläköitymisiä on käytännössä ollut noin 80 vuosittain.

Päätetyt henkilöstölinjaukset tarkoittavat yhteensä sitä, että kaupungin henkilötyövuosien tulee vähentyä 120 HTV:llä. Tällä tavoitellaan noin 6 miljoonan euron kustannusalenemaa (kesimäärin 50 000 € / HTV) ottaen huomioon kaikki yhteen henkilötyövuoteen liittyvät kulut.

Jotta kaupunki saavuttaisi 120 henkilötyövuoden vähennystavoitteen, on ollut  tarpeen määritellä ja kuvata organisaatio tavoitetilassa eli laatia tavoiteorganisaatio. Tavoiteorganisaatiolla tarkoitetaan tarvittavaa henkilöstömäärää ja henkilöstön yhteistä osaamista, jolla palvelut ja viranomaistyö voidaan tuottaa valtuuston linjausten mukaisesti.

Tavoiteorganisaatiota on laadittu osana vuoden 2020 talousarvioprosessia kiinteässä yhteistyössä tulosalueiden ja palvelualueiden kanssa. Tavoitteena on luoda organisaatio, jonka avulla voidaan jatkossa tuottaa kaupungin lakisääteiset ja muut strategisesti tärkeät palvelut, ottaen huomioon kaupungin kireä taloudellinen tilanne.

Kokouksessa esitellään tavoiteorganisaatioluonnosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus käy keskustelun tavoiteorganisaatiosta

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus toteaa, että tavoiteorganisaatiotyö on edennyt oikeaan suuntaan ja työtä on jatkettava, jotta työlle asetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Maria Närhinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.