Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Strategisten ohjelmien seuranta 2019

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi
  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi
  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Kaupunkistrategiaa toteuttavat ja konkretisoivat strategiset ohjelmat; Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma sekä Elinvoimaohjelma, hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategisten ohjelmien toiminnallista tekemistä sekä ohjelmien etenemistä on esitelty vuonna 2019 ohjelmittain kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle touko-elokuun kokouksissa. Kerran vuodessa tehdään myös erillinen seuranta valtuustotason koko valtuustokaudelle asetettuihin tavoitteisiin ja niille asetettuihin mittareihin liittyen.

Liitteenä olevaan esitykseen on kohdittain väreillä merkitty viimeisimpään saatavilla olevaan mittaritietoon perustuva arvio kunkin asiakokonaisuuden etenemisestä.  Strategisten ohjelmien ohjelmakortteihin väri on merkitty sarakkeeseen ”lähtötilanne/tavoite”, jolloin asian etenemistä tarkastellaan strategian hyväksymisen aikaiseen lähtötilanteeseen sekä valtuustokaudelle tai sitä kauemmas asetettuun tavoitteeseen. Vihreä väri tarkoittaa, että asia on edennyt/etenee tavoitteen suuntaan. Keltainen väri tarkoittaa, että merkittävää kehitystä ei ole tapahtunut tavoitteen asettamisen jälkeen. Punainen väri tarkoittaa, että kehitys on ollut negatiivista suhteessa lähtötilanteeseen ja/tai tavoitteenasetteluun. Sarakkeen värittämätön kohta tarkoittaa sitä, että uusinta tietoa asian osalta ei ole ollut saatavissa.

Ohjelmajohtajat selvittävät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee strategisten ohjelmien seurannan tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.