Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 389 Sote-kuljetusten välitystoiminnan siirto Sansia Oy:lle

MliDno-2017-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi
Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmassa (s. 26) linjattiin, että kuljetuspalvelujen kokonaisuuden taloudellisen järjestämisen varmistamiseksi kuljetuspalvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen on jatkossa kuntien tehtävä, ja että kuntayhtymä toimii omien toimintojensa edellyttämien kuljetusten osalta tilaajana. Käytäntö on osoittanut, että edellä kerrottu toimintatapa ei ole toiminnallisesti paras. Sote-kuljetusten järjestämisen ja kilpailuttamisen siirtämisellä Essoten tehtäväksi on mahdollista sujuvoittaa ja tehostaa koko kuljetusprosessia, jolloin voidaan hallita kuljetuskustannusten nousua ja saada kustannussäästöjä nykyiseen toimintatapaan verrattuna.

Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti neuvottelukunnan 29.12.2018 kokouksessa, jossa kuntajohtajat suhtautuivat asiaan myönteisesti. Kuljetuksista ei ole perussopimuksessa varsinaista kirjausta, mutta koska perustamissuunnitelma on ollut kuntien käsittelyssä kuntayhtymää perustettaessa, tulee kuntien linjata asiaa sote-kuljetusten osalta uudelleen. Nykyisen perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymä voi tuottaa toimialaansa liittyviä ja sitä tukevia palveluja.

Mikkelin kaupunki on vuodesta 2015 järjestänyt oman alueensa sote-kuljetukset kaupungin ja Essote:n 21.4.2017 tekemän ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on puolen vuoden irtisanomisaika. Essote on 29.3.2019 irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2019.

Toiminnan päättyessä Mikkelin kaupunki irtisanoo Kyytineuvon käytössä olevan Semel Oy:n Contact –välitysohjelman, Mikkelin Ulataksi Oy:n sekä Etelä-Savon Taksi Oy:n kanssa palveluntuottamiseen liittyvät sopimukset sekä Telian puhelinpalvelusopimuksen. Autoilijoiden sopimuskausi päättyy 31.12.2019, eikä sopimusten optiomahdollisuutta käytetä.

Essoten johtoryhmä on päättänyt järjestää Essoten kuntien sote-kuljetukset kokonaispalveluna Sansia Oy:n järjestämänä 1.1.2020 alkaen. Sansia Oy:n tarkoitus on perustaa Mikkeliin etäpiste, josta hoidetaan Essoten alueen sote-kuljetuksien tilaus- ja välityskeskustoiminta. Toiminnan keskittämisellä Sansia Oy:lle pyritään saamaan aikaan asiakaslähtöiset, tasa-arvoiset ja kustannustehokkaat sote-kuljetukset. Kokonaispalveluun kuuluu toiminnan suunnittelu, operatiivinen toiminta (välityskeskus, tilaus- ja välitystietojärjestelmä, ohjeet), hankinta (autoilijat), sopimushallinta, autoilijatilitykset ja reklamaatiot. Keskitetyn toiminnan tarkoituksena on myös ohjata ja valvoa, että kuljetukset toteutetaan sopimusten mukaisesti sekä kustannustehokkaasti.

Mikkelin kaupungin Kyytineuvossa työskentelee kolme matkasihteeriä, joiden nykyiset työtehtävät loppuvat ostopalvelusopimuksen päättyessä 31.12.2019. Sansia Oy kanssa on sovittu, että Kyytineuvon kolme matkasihteeriä siirtyvät 1.1.2020 alkaen liikkeen luovutusperiaatteita noudattaen ns. vanhoina työntekijöinä Sansia Oy:n palvelukseen. Siirrosta sovitaan erillisellä henkilöstön siirtosopimuksella. Liikkeenluovutuksen valmistelussa noudatetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) määräyksiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Essote:n irtisanomisilmoituksen ostopalvelusopimuksen päättymisestä 31.12.2019 tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää irtisanoa sote-kuljetusten järjestämiseen liittyvät sopimukset Semel Oy:n, Etelä-Savon Taksi Oy:n, Mikkelin Ulataksi Oy:n sekä TeliaFinland Oy:n kanssa. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että autoilijasopimusten optiovuosia Mikkelin kaupungin osalta ei oteta käyttöön.

Kaupunginhallitus päättää Mikkelin kaupungin kantana ilmoittaa Essote:lle, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmasta poiketen sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen annetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tehtäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on vuodesta 2015 järjestänyt oman alueensa sote-kuljetukset kaupungin ja Essoten välisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Essote on 29.3.2019 irtisanonut sopimuksen päättymään 31.12.2019. Kaupunginhallituksen päätöksellä 15.4.2019 §181 Mikkelin kaupungin kantana ilmoitettiin Essotelle, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamissuunnitelmasta poiketen sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen annetaan Essoten tehtäväksi.

Essoten hallitus päätti 6.6.2019 §127, että sote- ja henkilökuljetukset järjestetään Hirvensalmen, Kangasniemen, Mikkeli, Pertunmaan ja Puumalan kunnissa Sansia Oy:n ostopalveluna 1.1.2020 alkaen.

Mikkelin kaupungin Kyytineuvossa työskentelee kolme matkasihteeriä, joiden nykyiset työtehtävät loppuvat ostopalvelusopimuksen päättyessä 31.12.2019. Sansia Oy kanssa on sovittu, että Kyytineuvon kolme matkasihteeriä siirtyvät 1.1.2020 alkaen liikkeen luovutusperiaatteita noudattaen ns. vanhoina työntekijöinä Sansia Oy:n palvelukseen. Liikkeen luovutuksen valmistelussa on noudatettu työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) määräyksiä. Yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 4.9.2019. Palvelutoiminnan ja henkilöstön siirrosta Mikkelin kaupungilta Sansia Oy:lle sovitaan oheisella liiketoimintojen siirtosopimuksella sekä henkilöstön siirtosopimuksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Kyytineuvon vpl- ja shl-kuljetuksiin liittyvän palvelutoiminnan siirtämisen osaksi Sansia Oy:n henkilöliikenteen palveluyksikön liiketoimintaa, sekä kolmen matkasihteerin siirtymisen Sansia Oy:n palvelukseen 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Seija Kuikka ilmoittivat olevansa esteellisiä (Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen jäsenyys) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki henkilöstöpalvelut, Jouni Riihelä, Timo Rissanen ja Janne Skott, matkasihteerit/kyytineuvo,  Essote/Markku Pulkkinen, Sansia Oy/Jarkko Mattila

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Mikkelin kaupunki
Kaupunginhallitus
PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli
Faksi: 015 194 2040
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi