Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Mikkelin kaupungin museostrategia

MliDno-2019-419

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2017 valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettujen Tapani Korhosen, Heikki Nykäsen, Olli Nepposen ja Matti Piispan kannattamana ponsiesityksen museostrategian laatimisesta Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin museostrategia oli käsiteltävänä Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 29.8.2018 § 80. Strategia meni tiedoksi kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaisesti museostrategiaa on edelleen päivitetty.

Mikkelistä on kehittymässä merkittävä arkisto-, muisti- ja historiatiedon keskittymä. Tämä antaa mahdollisuuden myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen. Museotoimen alueella on suunniteltu ja kehittämistä odottaa useita hankkeita, mm. Mikkelin taidemuseo, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Jalkaväkimuseo ja Suur-Savon museo. Samalla myös Memory campus on kehittymässä vahvasti. Eri hankkeiden toiminnallinen ja taloudellinen synergia tarvitsee kokonaisuuden näkemistä ja voimavarojen yhdistelyä.

Nykytilan kuvaus

Mikkelin kaupungin museot muodostuu kolmesta eri museoyksiköstä; kulttuurihistoriallisesta Suur-Savon museosta, Päämajamuseosta ja Mikkelin taidemuseosta, joka toimii myös Etelä-Savon aluetaidemuseona. Yleisölle avoimia museokohteita yhdeksän. Museolain edellyttämä ympärivuotinen aukiolo on Suur-Savon museossa, taidemuseossa (tällä hetkellä suljettu väistötiloihin muuton vuoksi) ja Päämajamuseossa. Kesäkaudella sekä/tai tilauksesta avoimena olevia kohteita ovat Viestikeskus Lokki, Marsalkka Mannerheimin salonkivaunu, Kivisakasti, Harjukosken mylly, Nikkisen torppa Suomenniemellä ja Pien-Toijolan talonpoikaismuseo Ristiinassa. Lisäksi museokokoelmien säilytystiloja on kuudessa eri paikassa; Elkassa, Anttolassa, Vanhalla kasarmialueella, Porrassalmenkatu 43:ssa, Kyyhkylässä ja entisen Karjaportin tiloissa. Taidemuseon siirtyessä väistötiloihin toimipisteiden määrä lisääntyy, koska kauppakeskus Akseliin mahtuu vain taidemuseon näyttelytilat, yleisöpalvelutilat sekä museoiden toimistot. Tällä hetkellä Graniittitalossa sijaitsevat museokokoelmat on jaettu useampaan eri säilytyspaikkaan. Museon toimipisteiden lukumäärä kasvaa nykyisestä 14:sta kuuteentoista taidemuseon väistötilaratkaisun myötä. Museoissa on 12 vakanssia. Henkilökuntaa on tällä hetkellä 10 kokoaikaista työntekijää, sisältäen yhden Hallintopalvelukeskuksen toimistosihteerin. Kaksi 0,5 htv:n museovirkailijan vakanssia on täyttämättä. Kesäisin yleisökohteiden avoinnapitoon palkataan koululaisia ja museoalan opiskelijoita yhteensä 11 - 12 henkilöä.

Mikkelin Vanhalla kasarmialueella toimii Jalkaväen säätiön ylläpitämä Jalkaväkimuseo. Museossa on kaksi kokoaikaista työtekijää ja lisäksi määräaikaista avoinnapitohenkilökuntaa.

Sodan ja rauhan keskus Muisti avautuu Päämajatalossa vuonna 2021. Yhteistyö Muistin, Jalkaväkimuseon ja Mikkelin kaupungin museoiden, erityisesti Päämajamuseon välillä tulee jatkossa olemaan tiivistä ja toiminnallisten synergiahyötyjen hakeminen keskeisessä asemassa erityisesti kohteiden avoinnapidon, yleisöpalvelun, tapahtumien ja markkinoinnin suhteen.

Museolaki muuttuu 1.1.2020 alkaen. Tämän johdosta kaikki valtionosuuden piirissä olevat museot joutuvat hakemaan uudelleen valtionosuuden piiriin. Lain muutoksen vuoksi myös maakuntamuseot ja aluetaidemuseot muutetaan alueellisiksi vastuumuseoiksi. Alueellisia museovastuita tulee hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen järjestelmän kautta 20.2.2019 mennessä. Alueellisten vastuumuseoiden tehtävät on jaettu kolmeen tehtäväalueeseen, jotka ovat 1. alueellisen museotoiminnan kehittämistehtävä 2. kulttuuriympäristötehtävä ja 3. alueellinen taidemuseotehtävä. Mikkelin kaupunki/Mikkelin kaupungin museot hakee alueellista taidemuseotehtävää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aluetaidemuseon toiminta jatkuu Mikkelissä myös 1.1.2020 jälkeen alueellisen vastuumuseon ominaisuudessa. Tarkemmat neuvottelut alueellisen taidemuseotehtävän laajuudesta ja sisällöistä käydään myöhemmin keväällä Museoviraston kanssa.

Museostrategia

Museostrategia jakautuu kolmeen osaan; Mikkelin kaupungin museoiden näyttelystrategiaan 2019 - 2024, Mikkelin kaupungin museoiden Visioon ja strategiaan 2018 sekä Museoiden toimitilat nyt ja tulevaisuudessa -osioon. Näyttelystrategiassa tuodaan esille eri museokohteiden näyttelypoliittiset linjaukset. Visio ja strategia osuudessa pohditaan keskeisiä muutostekijöitä ja niiden heijastusvaikutuksia toimintaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Samalla tehdään myös esityksiä toimenpiteiksi ja hahmotellaan toimenpiteiden aikataulutusta. Museoiden toimitilat nyt ja tulevaisuudessa -osiossa tuodaan esille eri mahdollisuuksia tiivistää museoiden toimitilarakennetta.

Resurssien riittävyyden turvaamiseksi tulevaisuudessa museostrategiassa esitetään hajallaan sijaitsevien toimipisteiden yhdistämistä mahdollisuuksien mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa museoiden toimintojen keskittämistä kolmeen suureen yksikköön, jotka olisivat Päämajatalo (kohteessa sijaitsevat Päämajamuseo ja Sodan ja Rauhan keskus Muisti), Mikkelin taidemuseo (kohteessa sijaitsisivat taidemuseo, Suur-Savon museo ja museoiden toimistot) sekä kolmantena museoiden kokoelmakeskus, johon keskitettäisiin kaikki nykyisin hajallaan sijaitsevat museokokoelmien säilytystilat. Eräät museokohteet voitaisiin luovuttaa sopimuspohjaisesti muiden toimijoiden hallintaan kohteiden kulttuurihistoriallinen arvo huomioiden. Tällaisia kohteita ovat esim. Pien-Toijola Ristiinassa, Nikkisen torppa Suomenniemellä ja Harjukosken mylly.

Henkilöstöä ja toimitiloja koskevat kehittämisesitykset on ajoitettu vuosille 2019 - 2025. Ensimmäisenä toimenpiteenä museostrategiassa esitetään amanuenssin palkkaamista Päämajamuseoon vuonna 2019.

Mikkeli on ollut hyvin keskeisellä sijalla itsenäisen Suomen sotahistoriassa. Mikkeli on profiloitunut vahvasti Päämajakaupunkina. Tämän johdosta Päämajamuseota kehitettiin voimakkaasti 2000-luvun alussa. Museota laajennettiin vuosina 2000-2001 toteutetussa hankkeessa, jonka jälkeen museon kävijämäärät alkoivat kasvaa. Myös museon muistitiedon, viime sotien aikaisen Suomen armeijan päämajan perinteen, valokuvien ja esineistön kartutus sai uutta pontta. Tuolloin kuitenkin museotoimen henkilöstöresurssit jäivät ennalleen. Tällä hetkellä Suur-Savon museon amanuenssi vastaa omien tehtäviensä ohella myös Päämajamuseon näyttely-, kokoelma- ja asiakaspalvelutoiminnasta. Tehtävänkuvan laajuus edellyttää kuitenkin useamman henkilön työpanosta. Yleinen käytäntö maassamme on, että jokaisella museoyksiköllä on sekä vastuullinen kokoelma- että näyttelyamanuenssi. Jotta Päämajamuseo pystyisi vastaamaan talvi- jatkosodan aikaisen Suomen armeijan päämajan perinteen vaalimisesta ja sen välittämisestä tuleville sukupolville, on Päämajamuseoon palkattava vastuullinen amanuenssi.

Liitteenä museostrategia (liitteet 1 - 6)

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan museostrategian.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyi liittenä olevan museostrategian ja päätti, että se kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka johdantoon kirjataan uuden museolain sisältöä ja alueellista vastuuta.

Lisäksi lautakunta päätti, että museostrategia lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Valmistelija

Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Aholainen esitti Jyrki Koivikon kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaan esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 24.04.2019, § 57

Valmistelijat/ lisätiedot: Matti Karttunen
Matti .Karttunen@mikke li.fi kulttuuri- ja museojohtaja
 
Liitteet

1    Liite 1 Hyoltk Mikkelin kaupungin museot Visio ja strategia 2018
2    Liite 2 Hyoltk Mikkelin kaupungin museoiden näyttelystrategia 2019
3    Liite 3 Hyoltk Mikkeli museot ja tilat ja henkilökunta ltk 29.8.2018
4    Liite 4 Hyoltk Kartta keskusta
5    Liite 5 Hyoltk kartta laaja

Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.5.2017 valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettujen Tapani Korhosen, Heikki Nykäsen, Olli Nepposen ja Matti Piispan kannattamana ponsiesityksen museostrategian laatimisesta Mikkelin kaupungille.
 
Mikkelistä on kehittymässä merkittävä arkisto-, muisti- ja historiatiedon keskittymä. Tämä antaa mahdollisuuden myös kaupungin elinvoiman vahvistamiseen.
Museotoimen alueella on suunniteltu ja kehittämistä odottaa useita hankkeita, mm. Mikkelin taidemuseo, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Jalkaväkimuseo ja Suur-Savon museo. Samalla myös Memory Campus on kehittymässä vahvasti. Eri hankkeiden toiminnallinen ja taloudellinen synergia tarvitsee kokonaisuuden näkemistä ja voimavarojen  yhdistelyä.

Nykytilan kuvaus

Mikkelin kaupungin museot muodostuu kolmesta eri museoyksiköstä; kulttuurihistoriallisesta Suur-Savon museosta, Päämaja museosta ja Mikkelin taidemuseosta, joka toimii myös Etelä-Savon aluetaidemuseona. Yleisölle avoimia museokohteita on yhdeksän. Ympärivuotinen aukiolo on Suur-Savon museossa, taidemuseossa (tällä hetkellä suljettu väistötiloihin muuton vuoksi) ja Päämajamuseossa. Kesäkaudella ja/tai tilauksesta avoimina olevia kohteita ovat Viestikeskus Lokki, marsalkka Mannerheimin salonkivaunu, Kivisakasti, Harjukosken mylly, Nikkisen torppa Suomenniemellä ja Pien-Toijalan talonpoikaismuseo Ristiinassa. Lisäksi museokokoelmien säilytystiloja on neljässä eri paikassa; Anttolassa, Vanhalla kasarmialueella, Kyyhkylässä ja entisen Karjaportin tiloissa. Taidemuseon siirtyessä väistötiloihin toimipisteiden määrä lisääntyy, koska kauppakeskus Akseliin mahtuu vain taidemuseon  näyttelytilat, yleisöpalvelutilat sekä museoiden toimistot.
Tällä hetkellä Graniittitalossa sijaitsevat museokokoelmien säilytystilat siirtyvät kahteen eri toimipisteeseen. Päämajamuseon kahvilan toiminta on lopetettu ja tila muutetaan kokoelmasäilytystilaksi. Lisäksi arvokkain osa taidekokoelmasta pyritään sijoittamaan vuokratiloihin Elkaan. Museon toimipisteiden lukumäärä kasvaa nykyisestä 14:stä viiteentoista taidemuseon väistötilaratkaisun myötä. Museossa on 12 vakanssia. Henkilökuntaa on tällä hetkellä 1O kokoaikaista työntekijää sisältäen yhden hallintopalvelukeskuksen toimistosihteerin (yhteensä 10,15 htv). Kaksi 0,5 htv:n museovirkailijan vakanssia on täyttämättä. Kesäisin yleisökohteiden avoinnapitoon palkataan koululaisia ja museoalan opiskelijoita yhteensä 11-12 henkilöä.

Mikkelin vanhalla kasarmialueella toimii Jalkaväen säätiön ylläpitämä Jalkaväkimuseo.
Museossa on kaksi kokoaikaista työntekijää ja lisäksi määräaikaista avoinnapitohenkilökuntaa.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.8.2018, että Sodan ja rauhan keskus Muisti toteutetaan Päämajata loon. Yhteistyö Muistin ja Mikkelin kaupungin museoiden, erityisesti Päämaja museon, välillä tulee jatkossa olemaan tiivistä ja toiminnallisten synergiahyötyjen löytäminen keskeisessä asemassa erityisesti avoinnapidon ja yleisöpalvelun suhteen .

Museostrategia

Museostrategia jakautuu kahteen osaan; Mikkelin kaupungin museoiden näyttelystrategiaan 2019 - 2024 ja Visioon ja strategiaan 2018. Näyttelystrategiassa tuodaan esille eri museokohteiden näyttelypoliittiset linjaukset . Visio ja strategia - osuudessa pohditaan keskeisiä muutostekijöitä ja niiden heijastusvaikutuksia museoiden toimintaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Samalla tehdään esityksiä toimenpiteiksi ja hahmotellaan toimenpiteiden aikatau lutusta.
 
Resurssien riittävyyden turvaamiseksi tulevaisuudessa museostrategiassa esitetään hajallaan sijaitsevien toimipisteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Käytännössä tämä tarkoittaa museoiden toimintojen keskittämistä kolmeen suureen yksikköön, jotka olisivat Päämajatalo (kohteessa sijaitsevat Pääamajamuseo ja Sodan ja rauhan keskus Muisti), Mikkelin taidemuseo (kohteessa sijaitsevat taidemuseo, Suur­ Savon museo ja museoiden toimistot) sekä kolmantena museoiden kokoelmakeskus, johon keskitetään tänä päivänä hajallaan sijaitsevat museokokoelmien säilytystilat.
Taidemuseon sijoituspaikka voisi olla peruskorjattuja laajennettu Graniittitalo tai uudisrakennus. Kokoelmakeskus voidaan toteuttaa ylikunnallisena tai jopa ylimaakunnallisena ratkaisuna. Eräät museokohtet luovutetaan sopimuspohjaisesti muiden toimijoiden hallintaan. Tällaisia kohteita voisivat olla esim. Pien-Toijala Ristiinassa, Nikkisen torppa Suomenniemellä ja Harjukosken mylly.

Henkilöstöä ja toimitiloja koskevat kehittämisesitykset on ajoitettu vuosille 2019 - 2015. Erityisesti toimitiloja koskevat esitykset edellyttävät suuria taloudellisia investointeja, joten museostrategian toteuttamisaikataulu venyy 5 - 6 vuoden ajalle. Ensimmäisenä toimenpiteenä esitetään kokopäiväisen amanuenssin palkkaamista Päämajamuseoon vuonna 2019.

Mikkeli on ollut keskeisellä sijällä itsenäisen Suomen sotahistoriassa. Mikkeli on profiloitunut vahvasti Päämajakaupunkina. Tämän seurauksena Päämaja museota kehitettiin voimakkaasti 2000-luvun alussa. Museota laajennettiin vuosina 2000 - 2001 toteutetussa hankkeessa, jonka jälkeen museon kävijämäärät ovat kasvaneet ja toiminta laajentunut voimakkaasti. Myös viime sotien aikaisen Suomen armeijan päämajan perinteen, muistitiedon, valokuvien ja esineistön kartutus sai uutta pontta. Museotoimen henkilöstöresurssit jäivät kuitenkin ennalleen toiminnan  laajentumisesta huolimatta. Tällä hetkellä Suur-Savon museon amanuenssi vastaa omien tehtäviensä ohella myös Päämajamuseon näyttely-, kokoelma- ja asiakaspalvelutoiminnasta. Tehtävänkuvan laajuus edellyttää kuitenkin useamman henkilön työpanosta. Yleinen käytäntö maassamme museoalalla on, että jokaisella museoyksiköllä tulee olla sekä vastuullinen kokoelma- että näyttelyamanuenssi.
Museostrategiassa esitetyn näkemyksen mukaan Päämajamuseo pystyy vastaamaan talvi- ja jatkosodan aikaisen Suomen armeijan päämajan perinteen vaalimisesta ja sen välittämisestä nykyisille ja tuleville sukupolville sillä edellytyksellä, että henkilöstöresurssointi saatetaan asianmukaiselle tasolle.

Mikkelin kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 4.3.2019 § 93 Museostrategian uudelleenvalmisteluun . Valmistelua varten perustetaan työryhmä, johon pyydetään Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen ja Mikkelin kaupungin museoiden edustuksen lisäksi, edustajat Sodan ja rauhan keskus Muistista, Jalkaväkimuseosta  sekä  Mikkelin  kehitysyhtiö Miksein matkailupalveluista.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsee keskuudestaan jäsenet Museostrategian valmistelutyöryhmään ja päättää  Museostrategian jatkovalmistelusta.

Päätös 
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi Museostrategian valmistelutyöryhmään Hannu Toivosen, Laura Hämäläisen ja Jatta Juholan. Matti Karttunen kutsuu työryhmän koolle ja ensimmäinen kokous pidetään toukokuussa.

-----------------------------
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, 25.09.2019, § 108

Valmistelija/ lisätiedot: Matti Karttunen Matti.Karttunen@mikkeli.fi kulttuuri- ja museojohtaja
 
Liitteet 1 Liite Hyosltk  Museostrategia  2019

Mikkelin kaupungin museostrategiaa käsiteltiin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 24.4.2019 § 57.

Lautakunta valitsi museostrategian valmistelutyöryhmään Hannu Toivosen, Laura Hämäläisen ja Jatta Juholan. Mikkelin kaupungin museoiden edustajana työryhmässä oli kulttuuri- ja museojohtaja Matti Karttunen. Lisäksi työryhmään kutsuttiin Jalkaväkimuseon johtaja Markku Riittinen, Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:stä toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen ja sisältöjohtaja Pia Puntanen sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä matkailujohtaja Maisa Häkkinen. Työryhmän puheenjohtajana toimi sivistysjohtaja Virpi Siekkinen. Ryhmä kokoontui kolme kertaa; 15.5., 19.6. ja 4.9.2019. Työryhmän toimesta museostrategia koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi tarvittavine liitteineen.

Museostrategian tarkoitus on etsiä ratkaisuja Mikkelin kaupungin museoiden toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuuden lisäämiseen voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteena on museoiden tarkoituksenmukainen toiminta ja kustannustehokas resurssien käyttö museolain ja museoasetuksen asettamissa puitteissa.

Ehdotus
Esittelijä: Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan museostrategian ja lähettää sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Merkitään, että museostrategian sisällysluettelo sivulle lisätään luettelo liitteistä.

----------------------------------------------
Kaupunginhallitus 14.10.2019 § 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi museo-ohjelman.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.