Kaupunginhallitus, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite liittyen aluejohtokunnan strategiaan

MliDno-2017-1495

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren alueen strategia keskittyy alueen kehittämiseen pitkällä aikajänteellä tavoittenaan parantaa alueen elin- ja vetovoimaa sekä lisätä asumisedellytyksiä ja viihtyvyyttä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee strategiatarkennuksista. Tehdään arvio strategian sisällöstä, nykytilasta ja edellytyksistä toimia hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan § 70 (2018) linjauksilla.

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää jatkossa aloitteellaan Mikkelin kaupunginhallitukselta selvityksiä ja vastauksia  strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on laatinut ja hyväksynyt strategian kuluvalle valtuustokaudelle.

Haukivuoren alueen strategia keskittyy alueen kehittämiseen pitkällä aikajänteellä tavoitteenaan parantaa alueen elin- ja vetovoimaa sekä lisätä asumisedellytyksiä ja viihtyvyyttä. Haukivuoren aluejohtokunta on pyytänyt Mikkelin kaupunginhallitukselta selvityksiä ja vastauksia strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.

Haukivuoren aluejohtokunta on määritellyt roolinsa alueella strategisten toimien osaajana, kokonaistoimintojen johtajana ja koordinoijana, paikallisasiantuntijana, edunvalvojana, puhemiehenä, toimenpiteiden generoijana ja aktiivisena itsenäisenä toimijana sekä aikaansaajana. Aluejohtokunta esittää alueen strategisen merkityksen ja toimenpidekohteet kaupunkiorganisaatiolle. Tavoitteena aluejohtokunnalla on vahvistaa alueen elin- ja vetovoimaa, kehittää edellytyksiä työ- ja asuinolosuhteisiin, ympäristön viihtyvyyteen ja virkistysmahdollisuuksiin ja retkeilyyn.

Strategian pääkohtia ovat:

 • kaavoitustoimenpiteiden nopea eteneminen Haukivuoren Asemankylän ja sataman ympäristössä sekä myöhemmin Kirkonkylällä
 • kiinteistöveron uudistaminen  
 • rajattujen junavuorojen palauttaminen Haukivuorelle
 • verkkoyhteyksien kehittäminen
 • tieverkoston kunnon ylläpitäminen
 • vesistöjen kunto (valumaalueilta ei tule turve-, metsä- ja maatilavirtaamia suoraan järviin eikä uusia turvelupia myönnetä)
 • alueen markkinointi
 • lääkäripalveluiden saavutettavuus (lääkäripalveluiden halutaan olevan käytettävissä joka päivä, hammaslääkäri kahdesti viikossa)

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää aloitteellaan Mikkelin kaupunginhallitukselta selvityksiä ja vastauksia  strategiassa esitettyihin keskeisiin kaupunki- ja maakuntatasoisiin hankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus seudun kehittämiseen.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että aluejohtokuntien vaikuttamiskeinoina ovat aloitteet sekä oman toimintamäärärahan puitteissa tehtävä kehittämistyö ja kumppanuudet.

Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, vastata työllisyyspolitiikasta ja asunto- ja maankäyttöpolitiikasta.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se huomioi edunvalvonnassa sekä kehittämistoimissaan Haukivuoren aluejohtokunnan strategiassaan esille nostamat asiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ilmoittaa Haukivuoren aluejohtokunnalle, että kaupunginhallitus ei tee erillisiä selvityksiä kaupungistrategian toteutumisesta vaan strategiaa seuraataan vuositasolla. Kaupunginhallitus huomioi eduvalvonnassa sekä kehittämistoiminnassa Haukivuoren aluejohtokunnan strategiassaan niitä esille nostamia asioita, jotka ovat kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta, aluekoordinaattori Aino-Maija Laitinen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.