Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ristiinan Pelloksen eteläisen teollisuusalueen asemakaavaehdotus

MliDno-2015-2447

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 31. päivänä tammikuuta 2017 päivätyn asemakaavaehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Pelloksen eteläinen teollisuusalue käsittää Ristiinan (60. kaupunginosa) kaupunginosan tilat Pellos 491-537-39-2, Pelletti 491-537-39-3 ja Pelloksen maantie 491-895-1-5118.

Pelloksen alueella sijaitsee tällä hetkellä UPM:n Pelloksen vaneritehdas. Alueelle johtaa yleinen tie; Karsikkoniementie, joka päättyy satama-alueelle. UPM:n tehtaalle johtaa Savonradalta pistoraide. Kaupungin tavoitteena on laatia asemakaava Pelloksen vaneritehtaan eteläpuoliselle alueelle ja mahdollistaa alueen rakentaminen teollisuuskäyttöön.

Maakuntakaavassa Pelloksen alue on varattu teollisuudelle ja satamatoimintojen alueeksi. Vuoden 2014 Pelloksen osayleiskaavassa alue on varattu teollisuus- ja logistiikkakäyttöön sekä satama-alueeksi. Asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus-, varasto- sekä logistiikkarakennusten ja toimintojen korttelialueeksi. Alueelle saa sijoittaa biohiilipellettitehtaan ja sitä tukevia toimintoja.

29.11.2016 hollantilaisen sijoitusyhtiön Momentum Capitalin tytäryhtiö, Scandinavian Biopower Oy ilmoitti tehneensä investointipäätöksen Mikkeliin rakennettavasta biohiilitehtaasta. Investoinnin arvo on noin 70-80 miljoonaa euroa. Investointipäätöksen ehtojen toteutuessa biohiilitehdas tullaan rakentamaan vuosien 2017-2018 aikana. Tehtaan rakentaa Scandinavian Biopower Oy perustuen Clean Electricity Generationin (www.cegeneration.com) tekniikkaan. Kaupunki tarjoaa kohdetta yhtenä vaihtoehtona tehtaan sijoituspaikaksi.

Biohiilipellettitehtaasta on tehty ympäristömeluselvitys, joka on asemakaavan selostuksen liitteenä. Selvityksen perusteella tehdas vaatii toimenpiteitä melusuojauksen osalta, joiden avulla saavutetaan hyväksyttävät meluarvot. Tehdas hyödyntää torrefiointiprosessia, ja alueella suoritetaan mahdollisesti puuraaka-aineen murskausta liikutettavalla murskaimella.

Luontoselvitykset on laadittu Pelloksen osayleiskaavatyön yhteydessä; alueelta on löytynyt liito-oravia. Kaavamääräyksissä ja -merkinnöissä on huolehdittu tarvittavista suojelumääräyksistä.

Tehdas vaatii ympäristöluvan, jonka hakuprosessi on käynnistetty 2016.

Scandinavian Biopower Oy tekee lopullisen päätöksen sijaintipaikasta tarvittavien selvitysten valmistuttua.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan (Ristiina) kortteleita 323 ja 324, satama-aluetta ja katu-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen (Pelloksen eteläinen teollisuusalue), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, VR Oy ja Liikennevirasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 60. kaupunginosan (Ristiina) kortteleita 323 ja 324, satama-aluetta ja katu-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen (Pelloksen eteläinen teollisuusalue), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot seuraavilta tahoilta: rakennusvalvonta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, pelastustoimi, yhdyskuntatekniikka- ja ympäristöyksikkö, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, VR Oy ja Liikennevirasto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen, Ilkka Tarkkanen ja Kirsi Avelin