Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutos

MliDno-2016-2121

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 29.12.2016 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Yleiskaava-alueen muutos koskee Mikkelin kaupungin Outilan kylän tiloja Uimakallio 491-544-1-68 ja Hamppu 491-544-1-77 (osa). Kohteet ovat Kaamalantien varrella. Alueella on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 17.6.2002 hyväksymä Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaava.

Kaavatyön tavoitteena on siirtää voimassa olevan yleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (1 RA) n. 200 metrin päähän kaakkoon päin rakennettavuudeltaan selkeästi parempaan paikkaan Hampun tilan eteläosan ranta-alueelle.

Yhtenäisen vapaan rannan osuus kasvaa muutoksen myötä. Kaavamuutoksen tavoitteet ovat sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Uusia rakennuspaikkoja ei muodosteta vaan nykyinen rakennusoikeus siirretään toteuttamisen kannalta parempaan paikkaan.

Kaavamuutoksen on laatinut maanomistajan toimeksiannosta Di Jarmo Mäkelä.

Kaavatyö käynnistyi osittain jo vuoden 2011 aikana ja kaavamuutosehdotus oli nähtävillä Ristiinan kunnassa 23.6. - 25.7.2011. Maanomistaja otti tämän jälkeen "aikalisän" kaavamuutoshankkeessa, jonka jälkeen tavoitteet ja aluerajaus tarkentui keväällä 2016.

Kaavamuutoksen käynnistämisestä on neuvoteltu uudelleen kaupungin edustajien kaavoituspäällikön ja kaavoitusinsinöörin kanssa keväällä 2016. Velvoitteena on se, että maanomistaja maksaa kaavamuutoksesta syntyvät kustannukset. Yleiskaavoituksen uudelleen alkamisesta ilmoitettiin osallisille kirjeellä 8.11.2016.

Lausunnot saatiin Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnalta ja Ristiinan aluejohtokunnalta.

Annetuissa lausunnoissa ei ollut kaavaluonnoksesta mitään huomautettavaa.

Kaavaluonnoksesta jätettiin kaksi huomautusta:

Vastarannan tilan 491-456-1-23 omistaja esittää muutosalueen laajentamista Hampunsalmen itäpuolelle ja yhden uuden rakennuspaikan osoittamista. Kaavan laatijan vastineessa todetaan, että kyseinen tila kuuluu myös eri yleiskaava-alueeseen, mikä omalta osaltaan hankaloittaa kaavamuutoksen käsittelyä. Kaavoitusinsinööri on kyseisestä hankkeesta alustavasti todennut, että alue on kaavoitettu Anttolan kunnan aikaan. Vastarannan emätilalla 1:3 on ollut rantaviivaa noin 800 metriä, jolle on muodostettu seitsemän rantarakennuspaikkaa. Karttatarkastelun perusteella näyttäisi, että emätilan 1:3 rantarakennusoikeus ylittyy kolmella rakennuspaikalla. Lisärakennuspaikan osoittaminen ei ole mahdollista tilalle 1:23. Em. perusteella ei ole tarvetta ottaa tilaa 1:23 meneillään olevaan Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutostyöhön.

Naapuritilan 491-544-1-73 omistaja vastustaa kaavaluonnoksen ratkaisua ja katsoo, että rakennuspaikan siirto haittaisi hänen omistamansa kiinteistön tulevaa käyttöä.

Kaavan laatijan vastineessa todetaan, että huomautus on otettu kaavaehdotuksessa huomioon siten, että kyseistä siirrettävää rakennuspaikkaa on supistettu eteläosaltaan ja merkintöihin on lisätty teksti: "Rakennukset on sijoitettava vähintään 40 metrin etäisyydelle tilan 1:73 rajasta." Tilan 1:73 pohjoisrajalle jää lisäksi nyt noin 30 metriä leveä maa- ja metsätalousalue (M). Rannan muoto on myös sellainen, että haittaa ei pääse enää syntymään (rannan suunta kääntyy heti tilojen välisen rajan eteläpuolella). 

Kaavakartta selostuksineen on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Outilan kylän (544) tiloja Uimakallio 491-544-1-68 ja Hamppu 491-544-1-77 (osa),  asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnalta, pelastustoimelta, Ristiinan aluejohtokunnalta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Paljavesi-Niinivesi rantayleiskaavan muutosehdotuksen koskien Outilan kylän (544) tiloja Uimakallio 491-544-1-68 ja Hamppu 491-544-1-77 (osa),  asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnalta, pelastustoimelta, Ristiinan aluejohtokunnalta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu/Jari Ahonen ja Kirsi Avelin