Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kyselytunnin järjestäminen/Mikkelin Vihreät valtuustoryhmä

MliDno-2017-291

Kuvaus

Valtuustoryhmä Mikkelin vihreät ovat jättäneet 24.1.2017 kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

"Valtuustokysymys liittyen subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamiseen sekä kolme vuotta täyttäneitten päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamiseen

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti 21.3. kasvattaa päivähoidon ryhmäkokoja sekä rajata lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen 1.8.2016 alkaen. Näillä päätöksillä haluttiin saada aikaiseksi taloudellisia säästöjä.

Vihreä vltuustoryhmä kysyy millaisia vaikutuksia edellä mainitulla varhaiskasvatuksen säästötoimenpiteillä on ollut? Kuinka moneen lapseen päätös on vaikuttanut? Minkälaisia lapsivaikutuksia säästötoimenpiteillä on ollut? Millaisia vaikutuksia säästötoimenpiteillä on ollut toteutuksen tasolla esim. arjen työhön, tiloihin, henkilöstön käyttämsieen ja ryhmien muodostamiseen liittyen? Kuinka suuria konkreettisia säästöjä näillä päätöksillä on saatu?

Mikkelissä 24.1.2017
Valtuustoryhmä Mikkelin vihreät
Mikko Siitonen
Veli Liikanen
Minna Pöntinen
Rauni Berndt"

 

Valtuuston työjärjestyksen 7 § määrittelee kyselytunnin seuraavasti:

"Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä enintään viiden minuutin pituisia, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla esittää enintään yhden kysymyksen.

Kyselytunti järjestetään tarvittaessa ennen valtuuston kokousta, jollei valtuusto toisin päätä. Se saa kestää enintään 45 minuuttia.

Kysymys on kirjallisena toimitettava kaupunginkansliaan viimeistään 14 päivää ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lyhyttä lisäkysymystä. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua.

Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä ja samalla heille lähetetään jäljennös kyselytunnilla esitettävästä kysymyksestä.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että kysymys on lähetetty sivistystoimen valmisteltavaksi ja kaupunginjohtaja vastaa kysymykseen valtuuston kyselytunnilla 20.2.2017 klo 17.45.

Päätös

Merkitään, että sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen esitteli varhaiskasvatuksen valmisteleman vastauksen.

Kaupunginhallitus päätti, että varhaiskasvatuksen valmistelema vastaus lisätään pöytäkirjan liitteeksi ja lähetetään kyselytunnin kutsun liitteenä. 

Kaupunginhallituksen vastauksen kyselytunnilla 20.2.2017 klo 17.45 esittelee sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen.